Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I beslutet om servicenivå för räddningsväsendet fastställs ordnande, utveckling, styrning och tillsyn av räddningsväsendets tjänster och uppgifter. Beslutet om servicenivå är ett styrande och centralt verktyg vid utveckling av välfärdsområdets räddningsväsende och vid bedömningen av tillgången till tjänster, men det har också ett informativt syfte. Det är ett servicelöfte om tillgången till räddningsväsendets tjänster i välfärdsområdet, och de mål som har ställts upp i det baserar sig på en aktuell riskanalys gällande verksamhetsmiljön i enlighet med Inrikesministeriets förordning (1225/2022, 2 §). I riskanalysen har man beaktat nationellt betydande risker, klarlagt faror som finns i området och bedömt de risker farorna medför. Räddningsväsendets tjänster har dimensionerats enligt de risker och hot som har identifierats i riskanalysen.

Beslutet om servicenivå för Mellersta Österbottens välfärdsområde har utarbetats i enlighet med Inrikesministeriets förordning om beslut om räddningsväsendets servicenivå (1225/2022), och innehållet har utarbetats under styrning av Inrikesministeriet och regionförvaltningsmyndigheten. I fråga om identifieringen av servicebehovet har man beaktat involverande beslutsfattande utifrån kommentarer från personalen och samarbetspartner. Vid identifiering av servicebehovet har man dessutom utnyttjat Pol.is-enkäten som riktades på sommaren 2023 till invånarna i området och de klientbehov som framkom genom den samt synpunkter från påverkansorgan.

Välfärdsområdesfullmäktige för Mellersta Österbottens välfärdsområde godkände vid sitt sammanträde 13.11.2023 enhälligt beslutet om servicenivå för åren 2024-2025, men till beslutet tillades följande kläm:

”Man sköter om beredskapen under tjänstetid och utanför tjänstetid. Räddningsdirektören går stationsvis igenom vad som är möjligt att genomföra vid de olika stationeringsställena.”

Den offentliga versionen av beslutet om servicenivå kommer att vara tillgänglig på webbplatsen pelastustoimi.fi/sv/ någon av de närmaste dagarna.

Beslutet om servicenivå kompletteras med en tillsynsplan gällande förebyggande av olyckor och med en plan för säkerhetskommunikation. Dessa publiceras i december.

Välfärdsområdet följer med hjälp av egenkontroll med genomförandet av beslutet om servicenivå i enlighet med lagen om ordnande av räddningsväsendet och bedömer utifrån genomförandet om det finns behov av att ändra beslutet om servicenivå under den period beslutet gäller.

Under den period beslutet om servicenivå gäller kommer räddningsväsendet att identifiera och fastställa prestationsförmågan och planeringsgrunderna (i enlighet med Inrikesministeriets publikation 5:2022). Vid planering av prestationsförmågan beaktar och identifierar man genom framförhållning ändringar i verksamhetsmiljön i välfärdsområdet samt kraven de ställer på genomförandet av serviceproduktionen.

Bakgrund

Enligt  7 § 1 momentet 4:e punkten i lagen om välfärdsområden (611/2021) svarar välfärdsområdet i fråga om de tjänster som organiseras och i fråga om andra åtgärder för styrningen och tillsynen av tjänsternas och åtgärdernas produktion. Välfärdsområdet ansvarar för ordnandet av räddningsväsendet (613/2021, 4 §) och beslutar hur räddningsverket ansvarar för att sköta uppgifter som hör till räddningsväsendet (379/2011 27§). Beslutet om servicenivå för räddningsväsendet i Mellersta Österbottens välfärdsområde är ett centralt dokument och ett lagstadgat beslut (613/2021, 6 §) där ordnande, utveckling, styrning och tillsyn av räddningsväsendets tjänster och uppgifter fastställs.

Beslutet om servicenivå utarbetas för varje fullmäktigeperiod, men det kan ändras ifall situationen i verksamhetsmiljön eller ändringar i den kräver det. Beslutet om servicenivå bereds av välfärdsområdesstyrelsen och läggs fram för välfärdsområdesfullmäktige för beslutsfattande.

Ta en titt också på dessa