Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus käsitteli Soiten toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026. Suunnitelma kantaa nimeä ”Uudistamisen aika” Soiten strategiaa täytäntöön panevan Soite 2030 -ohjelman mukaisesti.

Vuosi 2023 on osoittanut, että rahoituksen riittävyys toiminnan kuluihin on erittäin haasteellista kaikilla hyvinvointialueilla. Niin on myös Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Vuoteen 2024 Soite lähtee alijäämäisen vuoden 2023 tuloksen rasittamana. Rahoituslaki edellyttää, että alijäämä tulee kattaa viimeistään vuoteen 2026 mennessä. Alijäämäennuste vuodelle 2023 on 8-10 miljoonaa euroa. Vuodelta 2024 tavoitellaan 1,8 miljoonaa euroa ylijäämäistä tulosta. Soite 2030-ohjelman toteuttaminen on elintärkeässä roolissa, jotta tulostavoite saavutetaan. Hyvinvointialuelain mukaisesti vuodelta 2023 kertyvä alijäämä tulee kattaa vuosien 2024-2026 kumulatiivisella tuloksella.

Vuoden 2024 talousarvion menokehys ei mahdollista menokasvua ensi vuodelle. Haaste on merkittävä, sillä esimerkiksi työehtosopimusten korotusvaikutus on noin 10 M €. Vuoden 2024 talousarvio sisältää sekä nopeavaikutteisia kustannussäästöjä tuovia ja kustannusten nousua hillitseviä toimia että pidempivaikutteisia toimia taloudellisen tasapainon saavuttamiseksi. Nopeavaikutteiset toimet kohdistuvat mm. sijaishenkilöstön entistä kustannustehokkaampaan käyttöön, erikoissairaanhoidon paikkamäärien sopeuttamiseen tarvetta vastaavaan määrään palvelurakenteen keventämisen mahdollistamiseksi, uusista vakansseista pidättäytymiseen toiminnan muutoksia hyödyntäen, etä- ja digitaalisten palveluiden sekä liikkuvien palveluiden merkittävään lisäämiseen perinteiselle hoidolle vaihtoehtoisena palvelumuotona sekä ostopalvelujen supistamiseen. Talousarvion toteutumisen edellytyksenä on Soite 2030 -täytäntöönpano-ohjelman toteuttaminen sekä sen jatkovalmisteluun sitoutuminen.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää toiminnallisia muutoksia, joilla tavoitellaan palvelurakenteen keventymistä raskaista korjaavista palveluista kohti vahvoja perus- ja matalan kynnyksen palveluja. Samalla se merkitsee uudistuvia työmuotoja, jolloin odotuksena on hyödyntää etä- ja digitaalisten palveluiden mahdollisuuksia sekä tehdä liikkuvat palvelut osaksi arkityötä. Uusilla toimintatavoilla vahvistetaan ja turvataan peruspalveluita.

Vuoden 2024 budjetti lyhyesti:

  • Menot  385 M €
  • Valtion rahoitus 312 M €
  • Tulos, ylijäämä 1,9 M €
  • Investoinnit 30 M €

Valtion myöntämä rahoitus hyvinvointialueelle kasvaa noin 10 M € vuodelle 2024.

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelman 2024-2026. Suunnitelma etenee päätöksentekoon Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon, jonka kokous pidetään 4.12.2023.

Investointisuunnitelma 2025-2028

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025-2028 sisältää yhteensä 82 miljoonan euron investoinnit. Suunnittelukauden 82 miljoonan euron investoinneista vuodelle 2025 kohdistuu 31,1 miljoonaa euroa. Kun summasta vähennetään vuonna 2023 alkaneet, useammalle vuodelle ulottuvat Sairaalanmäen kehittämisen kiinteistöinvestoinnit (mm Kokkolan sote-keskus), vuoden 2025 uusiksi investoinneiksi muodostuu 15,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 uudet investoinnit 15,5 miljoonaa euroa kohdistuvat sote- ja pelastustoimessa tarvittavien laitteisiin, kalustoon sekä IT-järjestelmiin ja sovelluksiin. Investoinneissa huomioidaan myös asiakkaiden luokse vietävien liikkuvien palvelujen vaatimat laiteinvestoinnit. Uusien investointien kokonaissumma sisältää myös Sairaalanmäen kiinteistöstrategian mukaisten toimien jatkamista, jotta tilat täyttävät tulevaisuuden tarpeet.

Investointien toteuttaminen vaatii lainanottovaltuuden saamista vuodelle 2025. Valtioneuvosto päättää hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksista vuodelle 2025 keväällä 2024. Lainanottovaltuuden saamiseksi nousee erittäin tärkeäksi, että vuodelle hyväksyttävä talousarvio 2024 toteutuu. 

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy investointisuunnitelman 2025-2028.

Maksujen yleiset perusteet ja asiakashinnastot 2024

Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2024 on valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaisilla enimmäishinnoilla. Asetuksen mukainen indeksikorotus on 10 %. Indeksikorotus tulee voimaan 1.1.2024. Soiten asiakas- ja potilasmaksuihin esitetään eräitä yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta 10 % suuruista korostusta.

Pelastustoimen hinnasto 2024 kattaa asiakkailta, muilta hyvinvointialueilta sekä muilta toimijoilta laskutettavat maksut viranomaistoiminnan palveluista. Hinnasto on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvaa kustannustasoa.

Aluehallitus hyväksyi vuoden asiakas- ja potilasmaksuhinnaston sekä pelastustoimen hinnaston. Hinnastot etenevät seuraavaksi päätöksentekoon Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon.

Katso myös nämä