Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Styrelsen diskuterade Soites verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024-2026. Planen heter “Uudistamisen aika” (Tid för förnyelse) i enlighet med programmet Soite 2030 som implementerar Soites strategi.

År 2023 har visat att tillräcklig finansiering för verksamhetskostnader är mycket utmanande inom alla välfärdsområden, så även i Mellersta Österbotten.  Soite inleder 2024 belastat av ett underskott från år 2023. Finansieringslagen förutsätter att underskott täcks senast år 2026. Underskottsprognosen för 2023 är 8-10 miljoner euro. Målet för år 2024 är 1,8 miljoner euro i överskottsinkomst. Genomförandet av Soite 2030-programmet spelar en avgörande roll för att uppnå resultatmålet. Det ackumulerade underskottet från 2023 ska enligt välfärdsområdeslagen täckas av kumulativa inkomster från 2024-2026.

Utgiftsramen för 2024 års budget tillåter ingen utgiftsökning för nästa år. Det är en betydande utmaning eftersom till exempel kollektivavtalets höjningseffekt är cirka 10 miljoner €. Budgeten för 2024 innehåller både åtgärder som ger snabba kostnadsbesparingar och dämpar kostnadsökningen, samt långsiktiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. Snabbverkande åtgärder riktar sig till t.ex. mot ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av vikariepersonal, mot att anpassa antalet platser inom den specialiserade sjukvården till det antal som motsvarar behovet för att möjliggöra ett upplättande av servicestrukturen, mot att undvika nya vakanser genom att utnyttja verksamhetsförändringar samt mot att minska andelen köptjänster, mot en betydande ökning av distans- och digitala tjänster och rörliga tjänster som en alternativ serviceform till traditionell vård och för en minskning av köptjänster. Genomförandet av Soite 2030-genomförandeprogrammet och engagemang för dess fortsatta beredning är en förutsättning för genomförandet av budgeten.

Verksamhets- och ekonomiplanen innehåller verksamhetsförändringar som syftar till att lätta servicestrukturen från tunga korrigerande tjänster till starka bastjänster och tjänster med låg tröskel. Samtidigt innebär det förnyade arbetsformer, då förväntningen är att ta tillvara på distans- och digitala tjänsters möjligheter och att göra rörliga tjänster till en del av det dagliga arbetet. Genom de nya verksamhetsförfarandena stärks och tryggas bastjänsterna.

Budgeten för år 2024 i korthet:

  • Utgifter  385 M €
  • Statlig finansiering 312 M €
  • Inkomst, överskott 1,9 M €
  • Investeringar 30 M €

Finansieringen beviljad av staten ökar med cirka 10 miljoner € till år 2024.

Vid sitt sammanträde godkände välfärdsområdesstyrelsen verksamhets- och ekonomiplanen för 2024-2026. Planen går vidare till Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige för beslutsfattande vid fullmäktiges sammanträde 4.12.2023.

Investeringsplan 2025-2028

I Mellersta Österbottens välfärdsområdes investeringsplan 2025-2028 ingår totalt 82 miljoner euro i investeringar. Av de 82 miljoner euro för investeringar för den period planen gäller kommer 31,1 miljoner euro att avsättas för år 2025. När de fastighetsinvesteringar (t.ex. Karleby vårdcentral) för utvecklingen av Sjukhudbackeni som började år 2023 och sträcker sig över flera år dras av från beloppet uppgår nyinvesteringarna 2025 till 15,5 miljoner euro.

Nya investeringar på 15,5 miljoner euro under 2025 kommer att riktas till apparater, utrustning och IT-system och applikationer som behövs i vård- och räddningsväsendet. Investeringarna beaktar även de utrustningsinvesteringar som krävs för de rörliga tjänsterna som förs ut till kunderna. I det totala beloppet av nyinvesteringar ingår även fortsatt verksamhet i enlighet med Sjukhusbackens fastighetsstrategi, så att lokalerna möter framtida behov.

Genomförandet av investeringarna kräver att man får en fullmakt att uppta lån för år 2025. Statsrådet beslutar om välfärdsområdenas fullmakt att uppta lån för år 2025 under våren 2024. För att erhålla fullmakt att uppta lån är det mycket viktigt att den fastställda budgeten för år 2024 genomförs. 

Styrelsen beslutade att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att godkänna investeringsplanen för 2025-2028.

Allmän grund för betalningar och kundprislistor 2024

Soites klient- och patientavgiftsprislista 2024 har upprättats med maxpriser enligt förordningen om social- och hälsovårdens klientavgifter. Indexhöjningen enligt förordningen är 10 %. Indexhöjningen träder i kraft 1.1.2024. Med undantag för vissa individuella avvikelser presenteras ett 10-procentigt påslag för Soites klient- och patientavgifter.

Räddningsväsendets prislista 2024 täcker de avgifter som faktureras av kunder, andra välfärdsområden och andra verksamhetsutövare för tjänster utförda inom myndighetsverksamhet. Prislistan har justerats för att motsvara kostnadsnivån för tillhandahållandet av tjänsterna.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände årets klient- och patientavgiftsprislista samt räddningsväsendets prislista. Prislistorna går sedan vidare till välfärdsområdesfullmäktige för Mellersta Österbottens välfärdsområde för beslutsfattande.

Ta en titt också på dessa