Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Mikä on yöpartio?

Yöpartiolla tarkoitetaan yöaikaista hoitoa ja hoivaa, jolla mahdollistetaan kotona asuminen yöaikaisista hoidontarpeista huolimatta. Yöpartio mahdollistaa aikaisemman kotiutumisen sairaalasta tai jaksohoitoyksiköstä sekä viivästää palveluasumiseen siirtymistä. Yöpartion avulla tuetaan myös kotisaattohoitoja ja palliatiivisia asiakkaita. Jokilaaksojen alueella yöpartiotoiminta on osa ikäihmisten kotihoidon palvelua.

Asiakkaat ovat pääsääntöisesti kotihoidon asiakkaita ja heillä voi olla taustalla hoitojakso jaksohoitoyksikössä tai sairaalassa. Aiemmin kotiutuminen usein viivästyi, kun yöaikaisia avuntarpeita ei kyetty hoitamaan kotihoidossa. Nyt kun yöpartiopalvelua voidaan tarjota, kotiutumiset voidaan toteuttaa entistä aiemmin ja ikäihmisten kuntoutuminen on nopeampaa ja toimintakyky pysyy paremmin yllä. Lisäksi voinnin muuttuessa kotihoito voi tarvittaessa lisätä yöaikaisia käyntejä, jos asiakkaan kotonapärjäämistä voidaan sillä edistää. Näin vältytään raskaimpiin palveluihin siirtymiseltä tai joissain tapauksissa siirtymistä voidaan viivästää. Asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan kotihoidossa. Käynneillä tehdään jatkuvaa hoidon tarpeen arviointia siitä, miten asiakas pärjää kotona. Samalla arvioidaan, onko palvelulle edelleen tarvetta tai onko asiakkaalla tarvetta lisäavuille. Yöaikaiset avuntarpeet voivat olla hyvin moninaisia ja usein liittyvät turvattomuuden tunteeseen, johon on nähty lyhyelläkin yöpartiojaksolla olevan hyviä vaikutuksia.

Yöpartion palvelun merkitys alueen asukkaille

Kotiin-hankkeen aikana olemme keränneet palautetta alueen asukkailta. Palautteiden tavoitteena oli osallistaa palvelun käyttäjiä palvelun edelleen kehittämisessä ja saada palautetta siitä, miten yöpartio palveluna on koettu. Palaute, jota saatiin, oli hyvin positiivista. Toivottiin, että palvelu ei jää vain kokeiluasteelle ja pilotiksi, vaan pysyväksi toiminnaksi. Koettiin, että yöpartion avulla turvattomuuden tunne väheni niin asiakkailla kuin omaisilla. Yöpartion avulla mahdollistettiin, että asiakas pystyi kotiutumaan sairaalasta suoraan kotiin eikä tarvinnut mitään välipaikkaa, kunnes pärjäisi yöt kotona ilman hoitoa. Palautteessa etenkin sairaalajaksojen jälkeen yöpartio nähtiin tärkeänä palveluna varsinkin muistisairaalle. Palautteessa tuli ilmi myös, että yöpartion ansiosta asiakas voisi asua pidempään kotona.

Saatu palaute on hyvin arvokasta ja tärkeää niin minulle kehittäjänä kuin yöpartion työntekijöille ja esihenkilöille. Yöpartion merkitys alueen asukkaille näkyy hyvin lyhyessä ajassa ja jatkossa varmasti vielä enemmän, kun kotiin tarjottavia palveluita kehitetään edelleen. Koti on ihmisille tärkeä paikka, minusta on hienoa, että voimme mahdollistaa ja tukea kodissa asumista mahdollisimman pitkään.

Yöpartiopalvelun merkitys alueen ammattilaisille

Yöpartiopalvelun kehittämistyöhön on osallistunut hyvin laaja joukko ammattilaisia eri yksiköistä. Yhdessä lähdettiin työstämään yöpartion toimintamallia ja mietittiin mahdollisimman järkevä käyttö resurssille. Niinpä yhteistyössä päädyttiin, että jokilaaksoissa yöpartion resurssia voidaan hyödyntää yöaikaan myös alueen 24/7 yksiköissä. Yksiköt voivat pyytää yöpartiolaista apukäsiksi, jos yksiköissä ilmenee lisäavun tarvetta.

Yöpartiopalvelulla on moninainen merkitys Soiten alueen asukkaille, yksiköille ja ammattilaisille. Kehittämistyö on vahvistanut Jokilaaksojen alueiden yksiköiden yhteistyötä, aluekohtaiset ja yksiköiden väliset raja-aidat ovat madaltuneet sekä henkilöstön ymmärrys toisten työtä kohtaan on lisääntynyt. Lisäksi henkilöstön osaaminen on vahvistunut ja alueellinen tuntemus on lisääntynyt. Konkreettista yhteistyötä tehdään arjessa yhteiseksi hyväksi.

On ilo ollut olla mukana viemässä eteenpäin yöpartiotoiminnan jalkauttamista Jokilaaksojen alueelle ja kehittää alueelle näin merkityksellistä toimintaa. Jatkossa kehittämistyö jatkuu kotihoidon sisällä ja yhteistyössä muiden yksiköiden kesken. Ammattilaiset jatkavat erittäin hyvää työtä.

Blogikirjoituksen kirjoitti Kotiin-hankkeen hanketyöntekijä ja sairaanhoitaja Heidi Rosbäck

Katso myös nämä