Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vad är nattpatrullen?

Nattpatrullverksamheten omfattar nattlig vård och omvårdnad som möjliggör boende i hemmet trots behov av vård nattetid. Nattpatrullen möjliggör tidigare utskrivning från sjukhus eller intensivvårdsavdelning och bromsar behovet av att flytta till stödboende. Nattpatrullens verksamhet stöder även vård i livets slutskede som ges i hemmet, och palliativa klienter. I ådalarnas område är nattpatrullverksamheten en del av hemvården för äldre.

Klienterna är i regel hemvårdens klienter och de kan ha vistats en period på en intervallvårdsavdelning eller på sjukhus. Tidigare blev patientens utskrivning ofta försenad när nattliga hjälpbehov inte kunde tillgodoses inom hemvården. När nattpatrulltjänsten nu kan erbjudas kan utskrivningar genomföras tidigare, och rehabiliteringen av äldre går snabbare och funktionsförmågan bibehålls bättre. Om patientens tillstånd förändras kan hemvården dessutom vid behov öka nattbesöken om det främjar klientens förmåga att klara sig i hemmet. På så sätt kan en förflyttning till tyngre tjänster undvikas, eller i vissa fall fördröjas. Kundernas säkerhet beaktas inom hemvården. Vid besöken görs en fortlöpande bedömning av vårdbehovet i fråga om hur klienten klarar sig i hemmet. Samtidigt bedöms om det fortfarande finns behov av tjänsten eller om klienten behöver ytterligare hjälp. Behov av hjälp nattetid kan vara mycket mångskiftande och är ofta förknippat med en känsla av otrygghet, och man har sett att nattpatrullering – även under en kort period – har haft positiva effekter på patientens välbefinnande.

Nattpatrulltjänstens betydelse för områdets invånare

Under Kotiin-projektet har vi samlat in respons från invånarna i området. Målet med responsen var att göra användarna av tjänsten delaktiga i vidareutvecklingen av tjänsten och att få respons på hur nattpatrullen som tjänst har upplevts. Responsen man fick var mycket positiv. Användare hoppades att tjänsten inte bara skulle ligga kvar på försöksnivå eller stanna vid ett pilotprojekt, utan etableras som en permanent verksamhet. Man upplevde att nattpatrullverksamheten minskade känslan av otrygghet för både kunder och anhöriga. Med hjälp av nattpatrullen var det möjligt för klienten att skrivas ut från sjukhuset direkt till sitt hem, och klienten behövde inte vistas på någon övergångsplats i väntan på att hen skulle kunna klara nätterna hemma utan vård. I responsen beskrevs nattpatrullen som en viktig tjänst, särskilt efter sjukhusvistelse och i synnerhet för personer med minnessjukdom. Av responsen framkom också att kunder tack vare nattpatrullen kunde bo hemma längre.

Den respons man fått är mycket värdefull och viktig både för mig som utvecklare och för nattpatrullens anställda och chefer. Nattpatrullens betydelse för områdets invånare har visat sig på mycket kort tid och i framtiden kommer den säkerligen att bli ännu tydligare när tjänster som erbjuds i hemmet utvecklas ytterligare. Hemmet är en viktig plats för oss människor, och jag tycker att det är fint att vi kan möjliggöra och stödja invånares möjlighet att bo hemma så länge som möjligt.

Nattpatrulltjänstens betydelse för yrkesverksamma i området

En mycket bred grupp yrkesverksamma från olika enheter har deltagit i utvecklingen av nattpatrulltjänsten. Vi började arbeta med nattpatrullens verksamhetsmodell tillsammans och funderade på hur resursen kunde användas så effektivt som möjligt. Därmed kom man under samarbetets gång fram till att man i ådalarna nattetid kan använda nattpatrullresursen också vid områdets dygnetruntenheter. Enheterna kan be en nattpatrullanställd om hjälp om det vid enheterna framkommer behov av ytterligare assistans.

Nattpatrulltjänsten har en mångskiftande betydelse för invånarna, enheterna och de yrkesverksamma i Soiteområdet. Utvecklingsarbetet har stärkt samarbetet mellan enheterna i ådalarnas områden, trösklar mellan områden och enheter har sänkts och personalens förståelse för andras arbete har ökat. Dessutom har kompetensen hos personalen stärkts och kunskaperna om området har ökat. Konkret samarbete för det gemensamma bästa är en del av vardagen.

Det är en glädje att ha varit med och arbetat för införandet av nattpatrullverksamhet i ådalarnas områden, och att få utveckla en så viktig verksamhet för området. Framöver kommer utvecklingsarbetet att fortsätta inom hemvården och i samarbete med andra enheter. Yrkespersonerna fortsätter sitt mycket goda arbete.

Blogginlägget skrevs av Kotiin-projektarbetaren och sjukskötaren Heidi Rosbäck

Ta en titt också på dessa