Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten tilinpäätös ja henkilöstötilinpäätös

Aluehallitus käsitteli Soiten vuoden 2023 tilinpäätöksen. Valtion rahoitus 301,4 M€ muodosti valtaosan Soiten tuotoista. Ulkoisten tuottojen määrä oli 85,5 M€. Ulkoisten kulujen yhteissumma oli 396,6 M€. Tuottojen, kulujen, rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeinen vuosikate oli alijäämäinen noin -10,7 M€. Huomioiden poistot 9,8 M€, tilikauden 2023 tulokseksi muodostui alijäämä -20,5 M€.

Aluehallitus päätti saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tämän jälkeen tilinpäätös etenee aluevaltuuston käsittelyyn.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan keskeiset henkilöstöä koskevat suureet vuodelta 2023. Henkilöstöä koskevaa tietoa tarkastellaan muun muassa henkilöstön määrän, rakenteen ja poissaolojen näkökulmista. Lisäksi henkilöstötilinpäätös sisältää tietoa työterveyshuollosta ja sen kustannuksista sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn tuen, osaamisen kehittämisen sekä rekrytoinnin painopisteistä vuoden 2023 osalta. Myös työhyvinvointikyselyn vastauksia avataan osana henkilöstötilinpäätöstä. Linkki: Henkilöstötilinpäätös 2023

Aluehallitus hyväksyi henkilöstötilinpäätöksen 2023 ja esitti, että aluevaltuusto merkitsee sen tiedoksi.

Kannuksen ja Tunkkarin vuodeosastojen muutossuunnitelma

Soite 2030 -ohjelmaan sisältyvän palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on luoda palvelurakenne, jossa painopistettä siirretään raskaammasta kevyempään päähän ja matalan kynnyksen palveluihin. Palvelurakenteen muutos on välttämätön huomioidessamme väestörakenteen muutokset, kuten väestön ikääntyminen sekä henkilöstön riittävyyden turvaaminen.

Yhtenä palvelurakenteen keventämiseen liittyvänä kokonaisuutena on selvittää yleislääketieteen osastopaikkojen määrää ja sijaintia tulevaisuudessa. Jatkosuunnitelmissa on huomioitava valtakunnallisen sairaalaverkkoselvityksen etenemisen myötä lainsäädännön mukanaan tuomat vaikutukset alueen erikoissairaanhoidon toimintaan sekä perusterveydenhuollon sairaalaverkkoon.

Yleislääketieteen osastopaikkoja on Soitessa tällä hetkellä yhteensä 82, joista 46 on Kokkolassa ja Tunkkarilla ja Kannuksessa on molemmissa 18 paikkaa. Kannuksen ja Tunkkarin osastoilla ei ole läsnälääkäripäivystystä viikonloppuisin, iltaisin eikä öisin. Osastoilla tehdään diagnostisia tutkimuksia vain virka-aikana. Tämän vuoksi osastojen profiilit poikkeavat jo nyt lääkärityövoiman saatavuuden ja diagnostiikan osalta Kokkolan osastoista. Tunkkarilla ja Kannuksessa hoidon painopiste on ollut jo pidempään kuntoutumisessa ja 15-20 % kaikista yleislääketieteen hoitopäivistä muodostuu odottamisesta jatkohoitoon.

Soiten viranhaltijoiden laatima ehdotus on muuttaa Kannuksen ja Tunkkarin osastot sosiaalihuoltolain mukaisiksi lyhytaikaista hoitoa tuottavaksi arviointi- ja kuntoutusyksiköksi, jollaisiksi ne profiililtaan ovat väistämättä myös muuttumassa läsnälääkärin päivittäisen puuttumisen sekä laboratorioanalytiikan loppumisen myötä. Jatkossa Tunkkarin ja Kannuksen vuodeosastojen toiminta olisi painotettu erityisesti toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantumisen tukemiseen kuntoutuksella. Tärkeänä osana fyysisen kuntoutumisen lisäksi olisi erilainen osallistava ja virikkeellinen toiminta.

Yksiköiden henkilöstömitoitus tulisi muutoksen jälkeen olemaan 0,69, joka tarkoittaisi 11 -12 vakanssin vähennystä / yksikkö riippuen siitä, miten esihenkilötyö järjestetään. Säästöä toiminnan muutos toisi myös vähenevien laboratorio- ja lääkärikustannusten osalta. Henkilöstörakenteessa tulisi hoiva- ja hoitotyön lisäksi huomioida paremmin kuntouttava ja osallistava toiminta.

Aluehallitus merkitsi Kannuksen ja Tunkkarin vuodeosastojen muutossuunnitelman tiedoksi ja evästi viranhaltijoita jatkovalmistelussa.

Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Keskustan valtuustoryhmä jätti aluevaltuuston kokouksessa 18.3.2024 aloitteen tilapäisen valiokunnan asettamisesta aluehallituksen puheenjohtajiston luottamuksen selvittämiseksi. Aloitteessa esitetään, että aluevaltuusto asettaa tilapäisen valiokunnan selvittämään:

 • nauttiiko aluehallituksen puheenjohtajisto valtuuston luottamusta
 • mikä on mahdollisen luottamuksen menettämisen peruste ja
 • mitä seuraamuksia mahdollinen luottamuksen menettäminen aiheuttaa.

Hyvinvointialueesta annetun lain 39 §:n 2 momentin mukaan aluevaltuusto voi erottaa puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa sekä valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos joku heistä ei nauti aluevaltuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.

Tilapäinen valiokunta on erityinen valmisteluelin luottamushenkilöiden erottamista koskevassa asiassa. Kun luottamushenkilöiden erottaminen on tullut vireille, valiokunnan asettaminen tulee saattaa aluevaltuuston päätettäväksi. Aluevaltuusto päättää viime kädessä äänestämällä siitä, johtaako valtuutettujen aloite erityisen valmisteluelimen eli tilapäisen valiokunnan asettamiseen (HE 241/2020 vp, s. 554).

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle:

 1. että se päättää, asetetaanko hyvinvointialueesta annetun lain 40 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta valmistelemaan aluehallituksen puheenjohtajiston erottamista koskevaa asiaa;
 2. että mikäli se päättää asettaa tilapäisen valiokunnan, niin lisäksi aluevaltuusto päättää:
  • valita tilapäiseen valiokuntaan 7 (seitsemän) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen;
  • nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
  • että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin hyvinvointialueen hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Muut kokousasiat

Aluehallitus käsitteli myös muun muassa seuraavia asioita:

 • Selvitykset ryhmäavustuksista vuodelta 2023
 • Ryhmäavustushakemukset vuodelle 2024
 • Talouden ja toiminnan katsaus 1-2/2024
 • Avaava tase 1.1.2023
 • Lapsiperheiden avopalveluiden hankinta

Kokousajat ja pöytäkirjat Soiten verkkosivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 8.4.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Soiten verkkosivuston kokoushallinnan sivulta.

Katso myös nämä