Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soites bokslut och personalbokslut

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade Soites bokslut för år 2023. Den statliga finansieringen 301,4 miljoner euro stod för merparten av Soites intäkter. Mängden externa intäkter var 85,5 miljoner euro. Den sammanlagda summan av externa kostnader var 396,6 miljoner euro. Årsbidraget visar på ett underskott på ungefär -10,7 miljoner euro efter intäkter, kostnader, finansiella intäkter och finansiella kostnader. När avskrivningar på 9,8 miljoner euro beaktas visar resultatet för räkenskapsperioden 2023 på ett underskott på -20,5 miljoner euro.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade ge bokslutet till revisorn för granskning och till revisionsnämnden för utvärdering. Efter det behandlas bokslutet av välfärdsområdesfullmäktige.

I personalbokslutet för Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite beskrivs de centrala variablerna gällande personalen år 2023. Informationen gällande personalen behandlas bland annat ur synvinkeln för mängden personal, personalstrukturen och frånvaron. I personalbokslutet ingår dessutom information om företagshälsovården och kostnaderna för den och om tyngdpunkterna för stöd för arbetshälsa och arbetsförmåga, utveckling av kompetens och rekrytering år 2023. Det ges också information om resultaten från arbetshälsoenkäten som en del av personalbokslutet. Länk: Personalbokslutet 2023 (på finska)

Välfärdsområdesstyrelsen godkände personalbokslutet för år 2023 och föreslog att välfärdsområdesfullmäktige antecknar det för kännedom.

Ändringsplan gällande vårdavdelningarna i Kannus och Dunkars

Målet med förnyelsen av servicestrukturen som ingår i Soite 2023-prorammet är att skapa en servicestruktur där tyngdpunkten förflyttas från tyngre till lättare service och service som erbjuds med låg tröskel. Ändringen av servicestrukturen är nödvändig när vi beaktar ändringarna i befolkningsstrukturen, som till exempel att befolkningen åldras, och säkerställande av tillräckligt med personal.

En helhet relaterad till att göra servicestrukturen lättare är att utreda antalet avdelningsplatser inom allmänmedicin och platsernas placering i framtiden. I de fortsatta planerna bör man beakta hur fortskridandet av den riksomfattande sjukhusnätsutredningen påverkar lagstiftningen och följaktligen specialsjukvårdens verksamhet och primärvårdens sjukhusnät i området.

Soite har för närvarande sammanlagt 82 avdelningsplatser inom allmän medicin, varav 46 i Karleby, och 18 platser både i Dunkars och i Kannus. Avdelningarna i Kannus och i Dunkars har inte läkarjour på plats under veckoslut, kvällar eller nätter. På avdelningarna görs diagnostiska undersökningar endast under tjänstetid. Därför är avdelningarnas profil redan nu annorlunda jämfört med avdelningarna i Karleby i fråga om tillgången på läkararbetskraft och diagnostik. Tyngdpunkten i vården i Dunkars och i Kannus har redan en längre tid legat på rehabilitering, och 15-20 % av alla vårddagar inom allmän medicin består av att vänta på att komma till fortsatt vård.

Soites tjänsteinnehavare har utarbetat ett förslag om att ändra avdelningarna i Kannus och Dunkars till bedömnings- och rehabiliteringsenheter som producerar korttidsvård i enlighet med socialvårdslagen. De håller oundvikligen på att till sin profil ändras till sådana enheter eftersom det inte finns en läkare på plats dagligen och eftersom laboratorieanalyserna har avslutats. I fortsättningen skulle tyngdpunkten i verksamheten på vårdavdelningarna i Dunkars och Kannus ligga särskilt på att bevara funktionsförmågan och stödja återhämtningen genom rehabilitering. En viktig del utöver fysisk rehabilitering vore olika typer av delaktiggörande och stimulerande aktiviteter.

Enheternas personaldimensionering vore efter ändringarna 0,69, vilket skulle innebära en minskning på 11-12 vakanser/enhet beroende på hur chefsarbetet ordnas. Ändringen i verksamheten skulle också leda till besparingar i form av minskade laboratorie- och läkarkostnader. I personalstrukturen borde man utöver omvårdnads- och vårdarbetet bättre beakta rehabiliterande och delaktiggörande aktivitet.

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade ändringsplanen gällande vårdavdelningarna i Kannus och Dunkars för kännedom och gav tjänsteinnehavarna instruktioner för den fortsatta beredningen.

Tillsättande av ett tillfälligt utskott

Centerns grupp i välfärdsområdesfullmäktige väckte vid sammanträdet 18.3.2023 en motion om att tillsätta ett tillfälligt utskott för att utreda förtroendet för välfärdsområdesstyrelsens presidium. I motionen föreslås det att välfärdsområdesfullmäktige tillsätter ett tillfälligt utskott för att utreda:

 • om välfärdsområdesstyrelsens presidium åtnjuter välfärdsområdesfullmäktiges förtroende
 • vilken är motiveringen för att förtroendet eventuellt har tappats och
 • vilka påföljder det att förtroendet eventuellt har tappats har.

Enligt 39 § 2 momentet i lagen om välfärdsområden kan välfärdsområdesfullmäktige under pågående mandattid återkalla uppdragen för ordföranden och vice ordförandena i de organ som välfärdsområdesfullmäktige valt, om någon av dem inte har välfärdsområdesfullmäktiges förtroende. Beslutet om återkallande av uppdrag gäller presidiet i dess helhet.

Ett tillfälligt utskott är ett särskilt beredningsorgan i ett ärende gällande att återkalla uppdrag för förtroendevalda. När återkallande av uppdrag för förtroendevalda har väckts, ska tillsättande av ett utskott läggas fram för välfärdsområdesfullmäktige för beslutsfattande. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar i sista hand genom omröstning om fullmäktigeledamöternas initiativ till tillsättande av ett särskilt beredningsorgan, det vill säga ett tillfälligt utskott (RP 241/2020 vp s. 519).

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige:

 1. att den beslutar om ifall det tillsätts ett tillfälligt utskott i enlighet med 40 § i lagen om välfärdsområden för att bereda ärendet gällande att återkalla uppdraget för välfärdsområdesstyrelsens presidium,
 2. att ifall den beslutar tillsätta ett tillfälligt utskott, så beslutar välfärdsområdesfullmäktige dessutom:
  • välja 7 (sju) medlemmar till det tillfälliga utskottet samt en personlig ersättare för var och en av dem,
  • utse en ordförande och en vice ordförande för utskottet bland utskottets ordinarie medlemmar,
  • att man i utskottets arbete till tillämpliga delar följer föreskrifterna i välfärdsområdets förvaltningsstadga och att ärendena behandlas utifrån ordförandens redogörelse samt att utskottet kan välja en sekreterare åt sig.

Andra ärenden vid sammanträdet

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade också bland annat följande ärenden:

 • Redogörelser för gruppbidrag för år 2023
 • Ansökningar om gruppbidrag för år 2024
 • En översikt över ekonomin och verksamheten 1-2/2024
 • Ingående balansen 1.1.2023
 • Upphandling inom barnfamiljernas öppenvårdstjänster

Sammanträdestiderna och protokollen på Soites webbplats

Välfärdsområdesstyrelsen har sitt följande sammanträde 8.4.2024.

Sammanträdestiderna, föredragningslistorna och de justerade protokollen finns på sammanträdeshanteringens sidor på Soites webbplats.

Ta en titt också på dessa