Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus käsitteli Soiten vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmaan tulevat muutokset. Vuoden 2024 tuloskehitystä pystytään arviomaan tarkemmin nyt, kun vuoden 2023 tulos, vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen tulostiedot sekä toimintaa ja taloutta sopeuttavien toimien vaikutusarviointi ovat valmistuneet. Näin on päädytty päivitettyyn talousarvioon 2024, jossa tulos on alijäämäinen 18,018 M € (alkuperäinen talousarvio ylijäämäinen 1,88 M €).

Kuluvan vuoden talousarvioon vaikuttaa erikoissairaanhoidon myyntituottojen voimakas lasku. Samaan aikaan Soite 2030 -ohjelman henkilöstökuluja säästävien toimien vaikutukset eivät vielä näy toivotulla tavalla. Lisäksi erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden ostot sekä lääkekustannukset ja ruokahuollon elintarvikekustannukset vaativat määrärahalisäyksen.

Talousarvio jättää merkittävän toiminnan tehostamisen tarpeen, mikä edellyttää muutosten tinkimätöntä toteuttamista. Jo nyt useita säästö- ja kehittämistoimia on tehty ja käynnissä, kuten johtamisjärjestelmän uudistaminen, mutta myös uusia säästökeinoja on otettava käyttöön. Talousarviossa 2024 investointeja vähennetään alkuperäisestä suunnitelmasta ja lainan määrää tarkennetaan. Ulkoisten myyntituottojen ylläpitäminen on tärkeää talousarviossa pysymiseksi.

Vuosina 2025–2026 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue tavoittelee ylijäämää, jotta kumulatiivinen alijäämä vuodesta 2023 lähtien saadaan hyvinvointilain velvoittamana katettua vuoteen 2026 mennessä. Taloussuunnitelmavuosien 2025–2026 muutokset: vuoden 2025 tulos +13,85 M € ja vuoden 2026 tulos +24,68 M €.Aluehallitus päätti

 1. esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy muutokset vuoden 2024 talousarvioon mukaan lukien sitovat tavoitteet sekä siihen liittyvään taloussuunnitelmaan 2025–2026 edellä esitetyssä muodossa ja perusteluin;
 2. hyväksyä edellä mainitun taloussuunnitelman vuoden 2025 talousarviosuunnittelun lähtökohdaksi/raamiksi.

Soiten muutosneuvottelut alkoivat 27.3.2024 ja päättyivät 13.5.2024. Neuvotteluiden aikana on käsitelty johtamisjärjestelmä- ja organisaatiorakenteen uudistamista, palvelurakenteen toiminnallisia muutoksia sekä perusterveydenhuollon toimintojen vahvistamista samalla kun erikoissairaanhoidon rakenteita muutetaan kustannustehokkaimmiksi ja paremmin palvelutarvetta vastaaviksi. Yhteistoimintaneuvotteluissa on tarkasteltu henkilöstön sijoittumista ja määrää sekä lomautuksia. Myös muita säästökohteita on kartoitettu.

Toimenpiteiden seurauksena työntekijöiden työehdoissa voi tapahtua muutoksia. Tavoitteena on tarjota kaikille osaamista, koulutusta ja kokemusta vastaavaa työtä hyvinvointialueella.

Palvelurakenteen keventämistä jatketaan osastopaikkoja vähentämällä ja kehittämällä toimintoja vastaamaan paremmin palvelutarpeeseen.

Lomapalkkavelkaa ja työaikapankkivelkaa pyritään pienentämään säästövapaita pitämällä. Ohjeistusta kertyneiden vapaapäivien ja ylityötuntien käytöstä tiukennetaan. Harkinnanvaraisiin virka- ja työvapaisiin tuleva muutos tarkoittaa lisäpäivänpidätyssääntöä jatkossa.

Lomautukset

Yhtenä säästötoimenpiteenä vuoden 2024 aikana toteutetaan lomautuksia potilas-, asiakas- ja työturvallisuus huomioiden. Lomautusten kesto vaihtelee. Lomautus on 7 + 7 päivää johtaja- ja päällikkötehtäviä tekevillä ja 7 päivää erilaisia hallinto-, asiantuntija- ja konsernipalveluiden tehtäviä tekevillä sekä sihteereillä ja hanketyöntekijöillä. Lomautuksista saatava säästö on noin 0,3 M €. euroa.


Muut toimenpiteet

 • Matkakuluja vähennetään: tapaamiset pyritään hoitamaan pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntämällä. Arvioitu säästö 0,25 M €.
 • Vain välttämättömiin koulutuksiin osallistutaan ja koulutusten järjestämisessä sekä niihin osallistumisessa hyödynnetään etäyhteyksiä. Arvioitu säästö 0,4 M €.
 • Käynnistetään ICT-sopimusten, järjestelmien ja lisenssien tarkastelu. Arvioitu säästö 0,2 M €.
 • Terapiapalveluiden ostopalveluita vähennetään omaa henkilöstöä hyödyntämällä.
 • Hyvinvointialueelle asetettua rekrytointikieltoa jatketaan toistaiseksi. Rekrytointikiellon ulkopuolella jäävät ammattiryhmistä vain sosiaalityöntekijät, psykologit, lääkärit ja pelastustoimen henkilöstö.

Aluehallitus päätti

 1. todeta, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) mukaiset yhteistoimintaneuvottelut on käyty ajalla 27.3.2024-13.5.2024 ja saatu päätökseen;

 2. hyväksyä yhteistoimintaneuvotteluiden pohjalta esittelytekstin mukaiset toimenpiteet ja valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan toimeenpanemaan aluehallituksen päätöksen.

Soitessa on käynnissä johtamisjärjestelmän uudistaminen ja organisaatiouudistus. Organisaatiouudistus toteutetaan kaksivaiheisesti: ensimmäisessä vaiheessa uudistus tehdään ylimmän ja keskijohdon osalta ja toisessa vaiheessa neuvotteluja jatketaan toimintayksiköiden osalta. Uudistus toteutetaan kaksivaiheisesti, jotta henkilökuntaa ehditään kuulla ja osallistaa organisaatiouudistuksessa.

Uudessa johtamisen mallissa toimialuejohtajien ja professiojohtajien toimenkuvat yhdistetään ja palvelualuejohtajien määrä vähenee 25:stä seitsemään. Organisaatiouudistuksen suunnittelu etenee seuraavaksi toimintayksiköiden tasolle. Valmistelun pohjaksi otetaan jo valmistelussa oleva toimintayksiköiden rakenne, mikä edellyttää yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä.

Aluehallitus päätti esittää, että aluevaltuusto

 1. hyväksyy liitteen mukaisen ja selostusosassa todetun mukaisen organisaatio- ja johtamisjärjestelmän, joka tulee voimaan hyvinvointialueella 1.10.2024 alkaen;
 2. valtuuttaa aluehallituksen käynnistämään uuden organisaatio- ja johtamisjärjestelmän edellyttämät toimet ja rekrytointiprosessit.

  Lisäksi aluehallitus päätti
 3. valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan nimeämään uuden organisaatio- ja johtamisjärjestelmän mukaiset palvelualuejohtajat. Valtuutus on voimassa 1.10.2024 saakka;
 4. valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan jatkamaan valmistelua toimintayksiköiden rakenteen osalta ja käynnistämään henkilöstöjohtajan kanssa tarpeen vaatiessa yhteistoimintaneuvottelut, valmistelemaan neuvotteluesityksen sekä edustamaan työnantajaa yhteistoimintaneuvotteluissa. Neuvotteluissa työnantajaa voi edustaa tai niiden valmisteluun voi osallistua muitakin henkilöstöjohtajan tai vs. hyvinvointialuejohtajan osoittamia henkilöitä.

Soitessa on tällä hetkellä yleislääketieteen osastopaikkoja yhteensä 82, joista 46 Kokkolassa, Tunkkarilla ja Kannuksessa molemmissa 18 paikkaa. Tunkkarilla ja Kannuksessa hoidon painopiste on ollut jo pidempään kuntoutumisessa ja 15–20 % kaikista yleislääketieteen hoitopäivistä muodostuu odottamisesta jatkohoitoon.

Nyt tehtävällä profiilin muutoksella osastot muutetaan sosiaalihuoltolain mukaisiksi lyhytaikaista hoitoa tuottaviksi arviointi- ja kuntoutusyksiköiksi, jollaisiksi ne profiililtaan ovat väistämättä muuttumassa läsnälääkärin päivittäisen puuttumisen sekä laboratorioanalytiikan loppumisen myötä (sosiaali- ja terveysministeriön erikoissairaanhoidon ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvityksen ensimmäinen vaihe 1.1.2026 alkaen). Jatkossa Tunkkarin ja Kannuksen vuodeosastojen toiminta on painotettu erityisesti toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantumisen tukemiseen kuntoutuksella. Näin tekemällä osastojen palvelurakennetta kevennetään vastaamaan enemmän asiakkaiden tarpeita.

Hyvinvointialueelle muutoksen jälkeen jäävien yleislääketieteellisten osastopaikkojen (46) on arvioitu riittävän nyt ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Muutoksesta saatavat kustannusvaikutus perustuvat pääosin henkilöstövaikutuksiin, sillä osastotasoisessa yksikössä mitoitus on korkeampi kuin sosiaalihuoltolain mukaisessa arviointi- ja kuntoutusyksikössä. Arvioidut henkilöstökuluista saatavat säästöt ovat noin 1 M € vuositasolla. Muista kuluista saatavat säästöt ovat noin 0,3–0,4 M € vuositasolla.

Tunkkarin ja Kannuksen vuodeosastojen muutos edellyttää yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä.

Aluehallitus päätti

 1. käynnistää yhteistoimintamenettelyn Tunkkarin ja Kannuksen vuodeosastojen muutosta koskevassa asiassa syksyllä 2024;
 2. valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan ja henkilöstöjohtajan valmistelemaan neuvotteluesityksen sekä edustamaan työnantajaa yhteistoimintaneuvotteluissa. Neuvotteluissa työnantajaa voi edustaa ja niiden valmisteluun voi osallistua muitakin nimettyjen henkilöiden osoittamia henkilöitä;
 3. tuoda asian yhteistoimintamenettelyn jälkeen aluehallitukseen ja aluevaltuustoon.

Aluehallitus päätti Keski-Pohjanmaan keskussairaalan eli ns. sairaalanmäen pysäköintialueiden muuttamisesta maksulliseksi arkisin klo 7–17 välillä. Maksullisuus koskee henkilökuntaa ja asiakkaita. Pysäköintituotoilla katetaan pysäköintialueiden hoitamisesta aiheutuvia ylläpitokustannuksia. Samalla varaudutaan syksyllä 2024 alkavaan sote-keskuksen rakentamiseen sekä Soiten toimintojen keskittämiseen Terveystie 1:een ennen sote-keskukseen siirtymistä, jotka osaltaan kuormittavat parkkialueen käyttöä. Pysäköintituotot ovat noin 400 000 € / vuosi.

Aluehallitus päätti aloittaa toimet, joilla sairaalanmäen pysäköinti muutetaan maksulliseksi ja aloittaa hankintalain mukaisesti kilpailutuksen valmistelun palveluntuottajan valitsemiseksi hoitamaan pysäköinnin hallinnointia.

Aluehallitus käsitteli myös muun muassa seuraavia asioita:

 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön päivittäminen
 • Hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2023
 • Kesäsulut ja niihin liittyvät järjestelyt

Kokousajat ja pöytäkirjat Soiten verkkosivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 10.6.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Soiten verkkosivuston kokoushallinnan sivulta.

Katso myös nämä