Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade ändringar i Soites budget för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025-2026. Resultatutvecklingen år 2024 kan uppskattas noggrannare nu när resultatet för år 2023, resultatuppgifterna från det första kvartalet år 2024 och konsekvensbedömningen gällande åtgärderna som anpassar verksamheten och ekonomin har blivit klara. På det här sättet har man kommit fram till en uppdaterad budget för år 2024 där resultatet visar på ett underskott på 18,018 miljoner euro (den ursprungliga budgeten visade på ett överskott på 1,88 miljoner euro).

Det pågående årets budget påverkas av att försäljningsintäkterna inom specialsjukvården har minskat kraftigt. Samtidigt syns effekterna av åtgärderna i programmet Soite 2030 för att minska på personalkostnaderna ännu inte på önskat sätt. Dessutom kräver specialsjukvårdens och socialservicens köp och läkemedelskostnader samt matförsörjningens livsmedelskostnader en anslagsökning.

Budgeten lämnar ett avsevärt behov av effektivisering av verksamheten, vilket förutsätter att ändringar genomförs orubbligt. Redan nu har flera besparings- och utvecklingsåtgärder genomförts och flera är i gång, till exempel förnyelsen av ledningssystemet, men också nya besparingsmetoder måste tas i bruk. I budgeten för år 2024 minskas mängden investeringar jämfört med den ursprungliga planen, och lånemängden preciseras. Det är viktigt att upprätthålla de externa försäljningsintäkterna för att hållas inom budgeten.

Under åren 20252026 strävar Mellersta Österbottens välfärdsområde efter ett överskott, så att det kumulativa underskottet från och med år 2023 kan täckas senast år 2026 så som lagen om välfärdsområden förpliktar. Ändringar gällande ekonomiplansåren 20252026: resultatet år 2025 +13,85 miljoner euro och resultatet år 2026 +24,68 miljoner euro.Välfärdsområdesstyrelsen beslutade

 1. föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner ändringarna i budgeten för år 2024 inklusive de bindande målen samt den tillhörande ekonomiplanen 20252026 i den ovan presenterade formen och med de ovan presenterade motiveringarna;
 2. godkänna den ovannämnda ekonomiplanen som utgångspunkt/ram för budgetplaneringen för år 2025.

Soites omställningsförhandlingar inleddes 27.3.2024 och avslutades 13.5.2024. Under förhandlingarna har man behandlat förnyelsen av ledningssystemet och organisationsstrukturen, funktionella ändringar i servicestrukturen samt stärkande av primärvårdens funktioner samtidigt som specialsjukvårdens strukturer ändras så att de blir kostnadseffektivare och motsvarar servicebehovet bättre. Under samarbetsförhandlingarna har man granskat personalens placering och antal samt permitteringar. Också andra besparingsobjekt har kartlagts.

Åtgärderna kan leda till att det sker förändringar i arbetstagarnas anställningsvillkor. Målet är att erbjuda alla ett sådant arbete i välfärdsområdet som motsvarar kunnandet, utbildningen och erfarenheten.

Man fortsätter att lätta på servicestrukturen genom att minska på avdelningsplatserna och genom att utveckla funktionerna så att de bättre svarar mot servicebehovet.

Man försöker minska på semesterlöneskulden och arbetstidsbanksskulden genom att sparade ledigheter tas ut. Instruktionerna om användningen av ansamlade semesterdagar och övertidstimmar stramas åt. Ändringen som gäller tjänst- och arbetsledigheter som beviljas efter prövning innebär att arbetstagaren måste i fortsättningen anhålla om en oavlönad tilläggsemesterdag.

Permitteringar

Som en besparingsåtgärd genomförs det permitteringar under år 2024. Dessa genomförs med beaktande av patient-, kund- och arbetssäkerheten. Längden på permitteringarna varierar. Permitteringens längd är 7 + 7 dagar för personer i direktörs- och chefsställning och 7 dagar för arbetstagare som gör olika uppgifter inom administrationen, sakkunniguppgifter och uppgifter inom koncerntjänster samt för sekreterare och projektarbetare. Permitteringarna ger en besparing på ungefär 0,3 miljoner euro.Övriga åtgärder

 • Resekostnaderna minskas: möten försöker i huvudsak ordnas via fjärranslutning. Besparingen är uppskattningsvis 0,25 miljoner euro.
 • Man deltar endast i nödvändiga utbildningar, och när utbildningar ordnas och när man deltar i dem, utnyttjar man fjärranslutningar. Besparingen är uppskattningsvis 0,4 miljoner euro.
 • Inleds granskning av ICT-avtal, system och licenser. Besparingen är uppskattningsvis 0,2 miljoner euro.
 • Mängden köpta tjänster minskas inom terapitjänster genom att använda den egna personalen.
 • Rekryteringsförbudet fortsätter tills vidare i välfärdsområdet. Yrkesgrupper som rekryteringsförbudet inte gäller är endast socialarbetare, psykologer, läkare och räddningsväsendets personal.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade

 1. konstatera att det har 27.3-13.5.2024 förts samarbetsförhandlingar i enlighet med lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden (449/2007) och att förhandlingarna har slutförts,

 2. godkänna åtgärderna i beredningstexten på basis av samarbetsförhandlingarna och befullmäktiga tf välfärdsområdesdirektören att verkställa välfärdsområdesstyrelsens beslut.

I Soite pågår en förnyelse av ledningssystemet och en organisationsreform. Organisationsreformen genomförs i två faser: i den första fasen gäller reformen den högsta ledningen och ledningen på mellannivå, och i andra fasen fortsätter förhandlingarna i fråga om verksamhetsenheterna. Reformen genomförs i två faser, så att man hinner höra personalen och göra personalen delaktig i organisationsreformen.

I det nya ledningssystemet slås verksamhetsområdeschefernas och professionsdirektörernas arbetsuppgifter ihop, och antalet serviceområdeschefer minskar från 25 till sju. Planeringen av organisationsreformen fortskrider härnäst på verksamhetsenheternas nivå. Den struktur för verksamhetsområdena som redan bereds används som grund för beredningen, vilket förutsätter inledande av samarbetsförhandlingar.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå att välfärdsområdesfullmäktige

 1. godkänner organisations- och ledningssystemet som är i enlighet med bilagan och som har konstaterats i redogörelsedelen och som träder i kraft från och med 1.10.2024 i välfärdsområdet,
 2. befullmäktigar välfärdsområdesstyrelsen att inleda åtgärder och rekryteringsprocesser som det nya organisations- och ledningssystemet förutsätter.

  Dessutom beslutade välfärdsområdesstyrelsen
 3. befullmäktiga tf välfärdsområdesdirektören att utse serviceområdescheferna som är i enlighet med det nya organisations- och ledningssystemet. Befullmäktigandet gäller till och med 1.10.2024,
 4. befullmäktiga tf välfärdsområdesdirektören att fortsätta med beredningen i fråga om verksamhetsenheternas struktur och att vid behov inleda samarbetsförhandlingar tillsammans med personaldirektören, bereda en förhandlingsframställning samt representera arbetsgivaren vid samarbetsförhandlingar. Vid förhandlingar kan arbetsgivaren representeras eller i beredningen av dem kan också delta andra personer som personaldirektören eller tf välfärdsområdesdirektören har valt.

Det finns för närvarande sammanlagt 82 avdelningsplatser inom allmän medicin i Soite, varav 46 i Karleby, och 18 platser både i Dunkars och i Kannus. Tyngdpunkten i vården i Dunkars och i Kannus har redan en längre tid legat på rehabilitering, och 15–20 % av alla vårddagar inom allmän medicin består av att vänta på att komma till fortsatt vård.

Genom den ändring av profilen som nu görs ändras avdelningarna till socialvårdslagsenliga bedömnings- och rehabiliteringsenheter som producerar korttidsvård. De håller oundvikligen på att till sin profil ändras till sådana enheter eftersom det inte finns en läkare på plats dagligen och eftersom laboratorieanalyserna har avslutats (första fasen i Social- och hälsovårdsministeriets utredning av stegvis gradering, arbetsfördelning och samarbete inom den specialiserade sjukvården och jourmottagningar från och med 1.1.2026). I fortsättningen ligger tyngdpunkten i verksamheten på vårdavdelningarna i Dunkars och Kannus särskilt på att bevara funktionsförmågan och på att stödja återhämtningen genom rehabilitering. Genom att göra så här lättar man på avdelningarnas servicestruktur, så att den bättre motsvarar kundernas behov.

Det har beräknats att antalet avdelningsplatser (46) som blir kvar på välfärdsområdets allmänmedicinska avdelningar efter ändringen räcker till för att svara mot dagens och mot framtida behov.

Ändringens kostnadseffekt baserar sig i huvudsak på personalkonsekvenser, för i en enhet som är på avdelningsnivå är dimensioneringen högre än i en socialvårdslagsenlig bedömnings- och rehabiliteringsenhet. De uppskattade besparingarna gällande personalkostnader är ungefär 1 miljon euro på årsnivå. De uppskattade besparingarna gällande andra kostnader är ungefär 0,3–0,4 miljoner euro på årsnivå.

Ändringen på vårdavdelningarna i Dunkars och Kannus förutsätter att samarbetsförhandlingar inleds.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade

 1. inleda ett samarbetsförfarande på hösten 2024 i ärendet som gäller ändringar på vårdavdelningarna i Dunkars och Kannus,
 2. befullmäktiga tf välfärdsområdesdirektören och personaldirektören att bereda en förhandlingsframställning och att företräda arbetsgivaren vid samarbetsförhandlingarna. Vid förhandlingarna kan arbetsgivaren representeras och i beredningen av dem kan också delta andra personer som de nämnda personerna har valt,
 3. lägga ärendet fram för välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige efter samarbetsförfarandet.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att parkerandet vid Mellersta Österbottens centralsjukhus, dvs. på sjukhusbacken, görs avgiftsbelagt vardagar kl. 7-17. Avgiftsbeläggningen gäller personalen och kunderna. Med parkeringsintäkter täcks underhållskostnader som skötseln av parkeringsområdena medför. Samtidigt förbereder man sig på att byggandet av social- och hälsocentralen inleds på hösten 2024 och på koncentreringen av Soites funktioner till Hälsovägen 1 före övergången till social- och hälsocentralen, vilket för sin del belastar användningen av parkeringsområdet. Intäkterna från parkeringsavgifterna är ungefär 400 000 euro/år.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vidta åtgärder för att göra parkerandet på sjukhusbacken avgiftsbelagt och inleda beredning av konkurrensutsättning i enlighet med lagen om offentlig upphandling för att välja serviceproducent som sköter administrationen av parkerandet.

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade också bland annat följande ärenden:

 • Uppdatering av förvaltningsstadgan för Mellersta Österbottens välfärdsområde
 • Årsrapport 2023 gällande Mellersta Österbottens regionala välfärdsberättelse
 • Sommarstängningar och arrangemang kring dem

Sammanträdestiderna och protokollen på Soites webbplats

Välfärdsområdesstyrelsen har sitt följande sammanträde 10.6.2024.

Sammanträdestiderna, föredragningslistorna och de justerade protokollen finns på sammanträdeshanteringens sidor på Soites webbplats.

Ta en titt också på dessa