Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Monialaisen palvelutarpeen tuen toimintamallin kehittäminen liittyy Keski-Pohjanmaan Kestävän kasvun RRP-hankkeeseen. Toimintamallia kehitettäessä perustehtäviä on hiottu ja tietoa jaettu toisille ammattilaisille työpajoissa. Työpajoja on järjestetty useilla eri kokoonpanoilla. Mukana on ollut Soiten perhesosiaalityö, lastensuojelu, päihde- ja riippuvuuspalvelut, mielenterveyspalvelut, sosiaalipäivystys, Ankkuritiimi sekä varhaiskasvatus, sivistystoimi, nuorisopalvelut sekä Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n avopalveluyksikkö Liina sekä kriisi- ja väkivaltayksikkö Väkevä. Palaute yhteisestä kehittämisestä ja tapaamisista on ollut positiivista.

On merkityksellistä, että palvelut ja yhteistyökumppanit saavat kasvot ja tulee ymmärrystä toisen työstä”.

Palaute työpajasta

Monialaista palvelutarpeen tukea kehittäessä työskentely aloitetaan Soiten lastensuojeluilmoitusprosessista, josta lapsen ja perheen asia lähtee käyntiin. Lapsen ja perheen ympärillä on lähes poikkeuksetta työskennellyt monia eri tahoja jo raskausajoista alkaen. Lapsesta ja perheestä on paljon tietoa saatavilla, kunhan vain osataan valjastaa oikeat ammattilaiset tilanteen tueksi. Ajantasainen ja todellinen tieto on tässä avainasemassa.

Monialaisuus, monitoimijaisuus ja moniammatillisuus ovat käsitteitä, joihin jokainen ammattilainen on varmasti törmännyt. Tärkeintä on käsitteestä riippumatta saada selville, millaisia edellytyksiä monialaisuudelle on, mitkä ovat moniammatilliset työn lähtökohdat ja vaikuttavuus, mitä se työntekijöiltä vaatii ja mitä se lapselle ja perheelle antaa.

Monialaisessa työskentelyssä selvitetään lapsen kokonaistilannetta ja mahdollista lastensuojelun ja tuen tarvetta. Lapsen asioista vastaava työntekijä sopii työskentelystä perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Sosiaalityöntekijän pyytäessä yhteistyökumppanilla on velvollisuus (SHL §41) osallistua lapsen palvelutarpeen arviointiin.

Monialaisessa palvelutarpeen tuessa muodostetaan yhteinen päätös saatavilla olevan tiedon valossa. Tilanteessa arvioidaan koko verkoston toimintamahdollisuuksia: mikä on ensisijaista, tarpeellista ja välttämätöntä. Lapsen ja perheen tilanteessa arvioidaan monialaisesti, mitä tukea lapsi ja perhe tarvitsevat ja mitä tuella tavoitellaan. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen lapsen sosiaalihuollon asiakkuuden päättymisestä tai jatkumisesta tai lastensuojeluasiakkuuden alkamisesta. Monialaisen palvelutarpeen tuen toimintamallin mukaisesti tieto ja suositukset siirrettään perheelle sekä verkostolle ja sovitaan työskentelyn jatkosta ja seurannasta. 

Arvioitaessa lapsen ja perheen tilannetta, on tärkeää, että perhe saa tarpeen mukaisen ja oikea-aikaisen tuen ja palvelun. Asiakkaan osallisuus on tietysti asiakkaan vastuulla, mutta myös ammattilaisen on syytä nostaa asiakkaan ääntä kuuluville, sen kautta asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ja olla vastuussa omassa asiassa.

Monialainen palvelutarpeen tuki vaatii meiltä kaikilta, niin lapselta, perheeltä kuin ammattilaisiltakin kiinnostusta ja tahtoa nähdä tilanne monesta eri kulmasta, ei vain oman roolin kautta. Monialainen palvelutarpeen tuki on näkemistä lähelle ja kauas, se on toisen kuulemista ja asettumista toisen asemaan, se on jakamista, vaihtoehtojen pohtimista, konsensusten löytymistä ja sanomattomien asioiden sanomista ja ihmettelemistä, se on toiseen luottamista ja yhteisen vastuun jakamista. Ammattilaisten velvollisuus on tukea toisia ammattilaisia tukemaan lasta ja perhettä. Lapsen ja perheen oikeus taas on saada tarvittava tuki ja apu.

Minna Päivärinta
hanketyöntekijä/ sosiaaliohjaaja

Katso myös nämä