Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Utvecklingen av en multidisciplinär modell för stöd för servicebehov är relaterat till RRP-projektet för hållbar tillväxt i Mellersta Österbotten. Vid utvecklingen av verksamhetsmodellen har grundläggande arbetsuppgifter förfinats och informationen har delats med andra yrkesverksamma i workshopar. Workshopar har anordnats med flera olika sammansättningar. Soites familjesocialarbete, barnskydd, rusmedels- och beroendetjänster, mentalvårdstjänster, socialjour, Ankarteamet och småbarnspedagogiken, bildningsväsendet, ungdomstjänster samt Karleby mödra- och skyddshemorganisationens öppna serviceenhet Liina och kris- och våldsenhet Väkevä har deltagit. Responsen på den gemensamma utvecklingen och mötena har varit positiv.

”Det är betydelsefullt att tjänsterna och samarbetsparterna får ett ansikte och att det finns förståelse för varandras arbete”.

Respons från en workshop

Vid utveckling av multidisciplinärt stöd för servicebehov börjar arbetet med Soites barnskyddsanmälansprocess, där barnets och familjens ärende inleds. Nästan utan undantag har många olika parter arbetat kring barnet och familjen redan sedan graviditeten. Det finns mycket information tillgänglig om barnet och familjen, så länge man vet hur man ska dra nytta av rätt yrkespersoner för att stödja situationen. Uppdaterad och korrekt information är nyckeln här.

Multidisciplinaritet, multifunktionalitet och multiprofessionalism är begrepp som alla yrkespersoner säkert har stött på. Oavsett begrepp är det viktigaste att ta reda på vilka förutsättningar det finns för multidisciplinärt arbete, vilka utgångspunkter och vilken effektivitet det multiprofessionella arbetet har, vad det kräver av medarbetarna och vad det ger till barnet och familjen.

I multidisciplinärt arbete utreds barnets övergripande situation och eventuella behov av barnskydd och stöd. Den medarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter är lämplig att arbeta med familjen och samarbetsparter. Om socialarbetaren så begär har samarbetsparten en skyldighet (Socialvårdslagen §41) att delta i bedömningen av barnets servicebehov.

Inom multidisciplinärt stöd för servicebehov fattas ett gemensamt beslut mot bakgrund av den information som är tillgänglig. I situationen bedöms verksamhetsmöjligheterna för hela nätverket: vad som är primärt, nödvändigt och väsentligt. I barnets och familjens situation görs en tvärvetenskaplig bedömning av vilket stöd barnet och familjen behöver och vad stödet syftar till att åstadkomma. Socialarbetaren fattar beslut om upphörande eller fortsättning av barnets socialvårdsklientskap eller påbörjande av ett barnskyddsklientskap. I enlighet med verksamhetsmodellen för stöd till multidisciplinära servicebehov överförs information och rekommendationer till familjen och nätverket och man kommer överens om fortsättning och uppföljning av arbetet.

Vid bedömning av barnets och familjens situation är det viktigt att familjen får det stöd och den service som behövs och i rätt tid. Klientens delaktighet är givetvis på klientens ansvar, men yrkespersonen har också anledning att göra klientens röst hörd, genom detta har klienten möjlighet att vara med och ansvara i sitt eget ärende.

Multidisciplinärt stöd för servicebehov kräver att vi alla – barnet, familjen och yrkespersoner – visar intresse och vilja att se situationen från många olika vinklar, inte bara utifrån vår egen roll. Stöd för multidisciplinärt servicebehov är att se när och fjärran, det är att lyssna på varandra och sätta sig själv i den andres situation, det är att dela, överväga alternativ, hitta konsensus och att uttala och diskutera saker som är outsagda, det är att lita på varandra och dela ett gemensamt ansvar. Det är yrkespersoners skyldighet att stödja andra yrkespersoner för att i sin tur stödja barnet och familjen. Å barnets och familjens sida är det deras rätt är att få det stöd och den hjälp som behövs.

Minna Päivärinta

projektarbetare/ socialhandledare

Ta en titt också på dessa