Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Oikaisuvaatimus terveydenhuollon potilasmaksuun

Tämä oikaisuvaatimusohje ei koske maksukykysi mukaan määräytyvää maksupäätöstä koskevaa laskua, kuten pitkäaikaisen laitoshoidon, kotihoidon tai kotisairaanhoidon laskua, joiden osalta muutoksenhakuohjeet on liitetty päätökseen.

 1. Jos laskussasi on asia- tai laskuvirhe, ole yhteydessä sinua hoitaneeseen tai palvelleeseen yksikköön mahdollisen laskuvirheen tarkistamiseksi.
 2. Jos lasku on korjaamispyynnön jälkeen edelleen mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

  Sinulla on oikeus muutoksenhakuun, mikäli lasku on osoitettu sinulle tai lasku vaikuttaa välittömästi oikeuteesi, etuusi tai velvollisuuteesi.

  Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viranomaisella viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän aikana siitä, kun olet saanut laskun. Laskun katsotaan saapuneeksi seitsemäntenä (7) päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Ilmoita oikaisuvaatimuksessa:
  • nimesi
  • yhteystietosi
  • henkilötunnuksesi
  • oikaistavan laskun numero
  • vaatimasi muutos ja perustelusi vaatimukselle.
  • Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole toimittanut niitä jo aiemmin.
  • Jos puhevaltaasi käyttää laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

   Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen Soiten kirjaamoon postitse:
   Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite
   Kirjaamo
   Mariankatu 16-20
   67200 Kokkola

   tai sähköpostitse: kirjaamo(at)soite.fi.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta. Laskuun ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Pyydä tarvittaessa maksuaikaa laskulle oikaisuvaatimuksen käsittelyn ajaksi, yhteystiedot löydät laskulomakkeelta.

Oikaisuvaatimus sosiaalihuollon asiakasmaksuun

Sosiaalihuollon palvelumaksuista tehdään päätös samassa yhteydessä, kun saat päätöksen sosiaalihuollon palvelusta. Muutoksenhakuohjeet on liitetty päätökseen. Mikäli päätöksestä puuttuu muutoksenhakuohjeet, noudata seuraavaa menettelyketjua:

 1. Ole ensisijaisesti yhteydessä viranhaltijapäätöksen laatineeseen tahoon, eli päätöksen allekirjoittajaan.
 2. Mikäli olet edelleen tyytymätön asiakasmaksuun, sinulla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Katso myös nämä