Flytta dig till innehållet

Vad ska jag göra om jag är missnöjd med en patientavgift inom hälso- och sjukvården?

 1. Om din faktura innehåller ett sak- eller ett räknefel kontakta enheten som vårdat eller betjänat dig. Be enheten att korrigera fakturan.
 2. Om du efter ovanstående begäran fortfarande är missnöjd med patientavgiften, kan du skriftligen begära att Soites tjänsteinnehavare fattar ett beslut i ärendet.

  Begäran ska skickas till adressen:
  Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
  Kirjaamo
  Mariegatan 16-20
  67200 Karleby

  eller per e-post: kirjaamo(at)soite.fi.

  Begäran ska göras skriftligen och ska lämnas in före fakturans förfallodag.
 3. Du har rätt att göra en omprövningsbegäran i fråga om ett tjänsteinnehavarbeslut. En omprövningsbegäran kan göras av den som beslutet avser. Den kan också göras av en person vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet om klientavgift direkt påverkar (part). En omprövningsbegäran ska göras skriftligen.

  Till tjänsteinnehavarbeslutet bifogas exakta anvisningar för begäran om omprövning samt kontaktuppgifterna som begäran ska skickas till.

Vad ska jag göra om jag är missnöjd med en klientavgift inom socialvården?

Ett beslut om serviceavgifter inom socialvården fattas i samband med att du får ett beslut om service inom socialvården. Anvisningarna för begäran om omprövning har bifogats till beslutet. Om anvisningarna fattas från beslutet, gör så här:

 1. Kontakta i första hand den person som fattat tjänsteinnehavarbeslutet, dvs. personen som undertecknat beslutet.
 2. Ifall du är fortfarande missnöjd med klientavgiften, har du rätt att göra en omprövningsbegäran. En omprövningsbegäran kan göras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet om klientavgift direkt påverkar (part). Omprövningsbegäran ska göras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Myndigheten som omprövningsbegäran skickas till

En omprövningsbegäran som gäller tjänsteinnehavarbeslut om enskilda klientavgiftsbeslut i Soites sjukvårdsområde riktas till individsektionen. Sänd begäran antingen till adressen nedan eller per e-post till adressen kirjaamo(at)soite.fi.


Individsektionen

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Mariegatan 16-20, 67200 Karleby

Tidsfrist för omprövningsbegäran

En omprövningsbegäran ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Innehållet i en omprövningsbegäran

En omprövningsbegäran ska innehålla följande uppgifter:

 • namnet på personen som begära omprövning
 • beslutet som begäran om omprövning gäller
 • hurudan ändring man begär och med vilka motiveringar
 • postadress och andra kontaktuppgifter till vilka besked gällande ärendet kan skickas