Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Begäran om omprövning i fråga om hälsovårdens patientklientavgifter

Denna omprövningsbegäran gäller inte för en faktura avseende ett betalningsbeslut som bestäms enligt din betalningsförmåga, såsom en faktura för långtidsvård på institution, hemvård eller hemsjukvård, för vilken instruktioner för omprövning är bifogad till beslutet.

 1. Om din faktura innehåller ett sak- eller ett räknefel, kontakta enheten som vårdat eller betjänat dig för att kontrollera ett eventuellt beräkningsfel.
 2. Om du efter ovanstående korrigeringsbegäran fortfarande är missnöjd med patientavgiften, kan du ansöka om ändring i den genom en skriftlig omprövningsbegäran.

Du har rätt att överklaga om fakturan är riktad till dig eller om fakturan direkt påverkar din rätt, ditt intresse eller skyldighet.

Omprövningsbegäran ska vara myndigheten tillhanda senast trettio (30) dagar efter att du tagit emot fakturan. Fakturan anses ha kommit in den sjunde (7) dagen efter att fakturan skickats, om inte annat anges. Fakturans ankomstdatum ingår inte i tiden för omprövningsbegäran. Om den sista dagen av omprövningsbegäranstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en söckenhelg, kan omprövningbegäran levereras den första vardagen efter det.

Ange i din omprövningsbegäran

 • ditt namn
 • dina kontaktuppgifter
 • ditt personsignum
 • identifieringsnumret på fakturan som ska korrigeras
 • den ändring du begär och din motivering för begäran.
 • Bifoga dokument som du refererar till om du inte förmedlat dessa redan tidigare.
 • Om din talerätt utövas av din juridiska representant eller ditt ombud, eller om omprövningsbegäran utarbetas av någon annan person, ange även dennes namn och kontaktuppgifter.

Du kan förmedla omprövningsbegäran till Soites registratur per post:
Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite
Registratur
Mariegatan 16-20
67200 Karleby

eller e-post: kirjaamo(at)soite.fi.

Handläggningen av omprövningsbegäran är kostnadsfri. Du kan inte ansöka om ändring av fakturan genom att överklaga till domstolen. Begär vid behov betalningstid för fakturan medan omprövningsbegäran behandlas, kontaktuppgifter finns på fakturablanketten.

Omprövningsbegäran för en klientavgift inom socialvården

Ett beslut om serviceavgifter inom socialvården fattas i samband med att du får ett beslut om service inom socialvården. Anvisningarna för begäran om omprövning har bifogats till beslutet. Om anvisningarna fattas från beslutet, gör så här:

 1. Kontakta i första hand den person som fattat tjänsteinnehavarbeslutet, dvs. personen som undertecknat beslutet.
 2. Ifall du är fortfarande missnöjd med klientavgiften, har du rätt att göra en omprövningsbegäran. En omprövningsbegäran kan göras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet om klientavgift direkt påverkar (part). Omprövningsbegäran ska göras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Ta en titt också på dessa