Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Alaikäistä potilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon silloin, kun se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden on mahdollista. Laissa ei ole määritelty kiinteitä ikärajoja, vaan ratkaisu on aina tehtävä tapauskohtaisesti. Lääkäri (tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö) ratkaisee sen, onko alaikäisellä ikä ja kehitystaso huomioiden kyky päättää kyseessä olevasta hoidostaan itse. Tähän ratkaisuun ei voi valittamalla hakea muutosta. Käytännössä 12-vuotiasta pitää kuulla ja hänen mielipiteensä tulee ottaa huomioon, oikeuden itsenäiseen päätöksentekoon määrittelee terveydenhuollon ammattilainen (Potilaslaki, Mielenterveyslaki 24§).

Itse hoidostaan päättämään kykenevä alaikäinen hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja hänellä on oikeus myös kieltäytyä hoidosta. Itsemääräävä alaikäinen päättää itse kyseessä olevien potilastietojensa luovutuksesta ja hän voi myös kieltää tietojen antamisen huoltajilleen (mutta ei voi kieltää lastensuojeluilmoituksen tekemistä).

Jos alaikäinen ei ole ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenevä päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen vanhempiensa tai huoltajansa kanssa. Tällöin vanhemmilla on oikeus saada tieto lastensa potilastiedot.

Vanhemmilla tai huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi (Potilaslaki 9 § 3). Tällä perusteella vanhempi tai huoltaja ei voi myöskään tehdä kieltoa lapsen potilastietojen luovuttamisesta valtakunnallisesta Potilastiedon arkistosta.

Lapsen tiedot Omakanta-palvelussa

Alaikäinen itse näkee Omakannasta omat terveystietonsa ja sähköiset reseptinsä, jos hänellä on käytössään tunnistautumista varten omat pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti.

Alaikäisen päätöskyvyn arvioinnin merkitseminen potilastietojärjestelmään on otettu käyttöön Soitessa 13.11.2022. Tämä tarkoittaa sitä, että huoltajat voivat nähdä alle 18-vuotiaiden Soiten terveydenhuollon palveluissa asioineiden huollettavien tietoja Omakannassa. Terveydenhuollon ammattihenkilö ei voi takautuvasti tehdä kirjauksia alaikäisen päätöskyvystä ja tietojen luovuttamisesta huoltajille niihin potilasasiakirjoihin tai resepteihin, jotka on tehty ennen toiminnallisuuden käyttöönottoa 13.11.2022.

Minkä tahansa ikäinen lapsi tai nuori voi sallia tai kieltää potilastietojensa luovuttamisen huoltajille, jos terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut hänet kykeneväksi hoitamaan omaa asiaansa. Toiminnan periaate on, että kun alaikäinen ei arvion mukaan ole päätöskykyinen, hänen hoitotietonsa luovutetaan huoltajille terveydenhuollossa tai apteekissa, ja ne näytetään myös Omakannassa.

Kun alaikäinen on arvioitu kykeneväksi päättämään hoidostaan, näytetään Omakannassa huoltajille ne tiedot, jotka alaikäinen haluaa olevan omien huoltajiensa nähtävissä. Silloin, kun päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen kieltää tietojen luovutuksen huoltajilleen, ei asian hoitoon liittyviä tietoja voida näyttää Omakannassa tai luovuttaa muulla tavoin alaikäisen huoltajille. Myöskään tiedonsaantioikeutetulle (kuten vanhempi, joka ei ole alaikäisen huoltaja) ei kiellonalaisia tietoja näytetä Omakannassa.

Soiten potilastietojärjestelmään kirjataan tieto alaikäisen päätöskyvystä ja tietojen luovuttamisesta huoltajille. Kirjaus kohdistetaan tiettyyn käyntiin/ hoitojaksoon (palvelutapahtumaan) ja/tai reseptiin/ resepteihin, sillä päätöskykyä arvioidaan aina suhteessa kyseisenä ajankohtana hoidettavaan asiaan.

Jos alaikäinen on asioinut terveydenhuollossa 13.11.2022 jälkeen ja tiedot eivät näy Omakannassa, niin huoltaja voi olla yhteydessä siihen yksikköön, jossa alaikäinen on asioinut. Ennen yhteydenottoa on hyvä keskustella alaikäisen kanssa siitä, että keskusteltiinko terveydenhuollossa tietojen näkymisestä vanhemmille.

Lisätietoa Kelan ja THL:n verkkosivuilla:

Toiminnasta vastaavat

Nico Jäväjä

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 653 4077

Anu Vähärautio

Vastuualuejohtaja

Puhelin: +358 40 806 5791

Satu Tikkanen

Tietosuojavastaava

Puhelin: +358 44 723 2343

Sähköposti: tietosuojavastaava@soite.fi

Katso myös nämä