Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I vården av en minderårig patient ska den minderårigas åsikt beaktas när det är möjligt. Bedömningen baserar sig på hens ålder och utvecklingsnivå. I lagen har det inte fastställts bestämda åldersgränser, utan beslutet måste alltid fattas fall för fall. En läkare eller en annan yrkesutbildad person inom vården bedömer om en minderårig kan besluta om vården. I bedömningen tas hänsyn till ålder och utvecklingsnivå. Man kan inte söka ändring i det här beslutet genom överklagande. I praktiken ska en patient som fyllt 12 år höras och hens åsikt beaktas. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer om den minderåriga har rätt att fatta ett självständigt beslut. (Se lagen om patientens ställning och rättigheter och 24 § i mentalvårdslagen).

En minderårig person som kan besluta om sin vård vårdas i samförstånd med hen. Hen har också rätt att vägra ta emot vård. En minderårig som är kapabel att bestämma själv beslutar också om utlämnande av patientuppgifterna i fråga. Hen kan också förbjuda utlämnande av uppgifter till sina vårdnadshavare. Hen kan dock inte förbjuda en barnskyddsanmälan.

Om en minderårig person med hänsyn till ålder och utvecklingsnivå inte kan besluta om sin vård, ska hen vårdas i samförstånd med föräldrarna eller vårdnadshavaren. Föräldrarna har då rätt att få barnets patientuppgifter.

Föräldrar eller vårdnadshavare har inte rätt att förbjuda nödvändig vård som ges vid fara för den minderårigas liv eller hälsa. (Se 9 § 3 i lagen om patientens ställning och rättigheter). På grundval av detta får en förälder eller vårdnadshavare inte heller förbjuda utlämnande av barnets patientuppgifter från det nationella Patientdataarkivet.

Barns information i Mina Kanta-tjänsten

Den minderåriga kan i Mina Kanta se sin egen hälsoinformation och sina elektroniska recept som sparats efter 1.8.2016 om hen har ett eget bank-ID, mobilcertifikat eller elektroniskt ID-kort för identifiering.

I Soite har märkning av utvärdering av en minderårigs beslutsförmåga i patientinformationssystemet tagits i bruk 13.11.2022. Genom förändringen kan vårdnadshavare se information i Mina Kanta om sina under 18 år gamla barn som har använt Soites sjukvårdstjänster. Hälso- och sjukvårdspersonal kan inte retroaktivt göra anteckningar om en minderårigs beslutsförmåga och utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare i de patienthandlingar eller recept som utarbetats före implementeringen av funktionen 13.11.2022.

Barn och unga kan oavsett ålder tillåta eller neka utlämnande av sin patientinformation till vårdnadshavare om en yrkesperson inom vården har bedömt dem som kapabla att hantera sina egna ärenden. Principen är att när en minderårig bedöms oförmögen att besluta om sina egna ärenden överlämnas dennas vårdinformation till vårdnadshavarna hos hälsovården eller vid apoteket och den är även synlig i Mina Kanta.

Om en minderårig bedöms kunna besluta om sin vård blir endast den information som den minderåriga godkänner att hens vårdnadshavare kan se synlig för vårdnadshavarna i Mina Kanta. När en minderårig som bedöms vara beslutsförmögen förbjuder utlämning av information till sina vårdnadshavare kan information om hanteringen av ärendet inte visas i Mina Kanta eller på annat sätt lämnas ut till den minderåriges vårdnadshavare. Dessutom visas den sekretessbelagda informationen som finns i Mina Kanta inte heller för personer som har rätt till information (såsom en förälder som inte är den minderårigas vårdnadshavare).

I patientdatasystemet antecknas information om den minderåriges beslutsförmåga och utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare. Anteckningen gäller specifika besök/behandlingsperioder (servicehändelser) och/eller recept då beslutsförmåga alltid utvärderas i förhållande till det ärende som behandlas vid den tidpunkten.

Om den minderåriga har uträttat ärenden inom hälso- och sjukvården efter 13.11.2022 och uppgifterna inte syns i Mina Kanta kan vårdnadshavaren kontakta den enhet där den minderåriga uträttat ärenden. Innan man tar kontakt är det bra att diskutera med den minderårige och fråga om det förekommit en diskussion inom vården om informationens synlighet för föräldrar.

Mer information på Folkpensionsanstaltens och Institutet för hälsa och välfärds webbplatser:

För verksamheten ansvarar

Nico Jäväjä

Tf serviceområdeschef

Telefon: +358 40 653 4077

Anu Vähärautio

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 40 806 5791

Satu Tikkanen

Dataskyddsansvarig

Telefon: +358 44 723 2343

E-post: tietosuojavastaava@soite.fi

Ta en titt också på dessa