Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hoitopaikan vaihto Soiten toimipisteiden sisällä

Soiten sisällä asiakas voi vaihtaa hoitopaikkaa yhtäkin käyntiä varten ilman erillistä kirjallista ilmoitusta. Hoitopaikan vaihto koskee lääkärin ja hoitajien vastaanottopalveluita, suun terveydenhuoltoa, neuvolapalveluita, ikääntyneiden neuvontapalveluja, kuntoutusta, seulontoja ja muita terveystarkastuksia. Vastaanottopalveluiden osalta hoidontarpeen arviointi tehdään omassa hoitopaikassa ja sen pohjalta asiakas voi olla yhteydessä siihen hoitopaikkaan jossa hoidon haluaa toteutettavan. Yksittäisestä käynnistä pitää sopia etukäteen ottamalla yhteyttä siihen hoitopaikkaan, jossa haluaa asioida. Soiten sisällä tapahtuvat kaikki hoitopaikan tai palvelun vaihdot toteutetaan toiminnan ja resurssien mahdollisuuksien mukaan

Mikäli haluat vaihtaa hoitopaikkaa Soiten sisällä pidempiaikaista hoitoa tai palvelujaksoa varten, siitä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus, eli Ilmoitus terveysaseman valinnasta, joka löytyy Terveyspalveluiden lomakkeet -sivulta:

Toimita hakemus Kokkolan terveyskeskuksen arkistoon, josta ilmoitus kirjataan ja se lähtee halutulle terveysasemalle. Ilmoitus hoitopaikan valinnasta on tehtävä kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä. Hoitovastuu siirtyy uuteen hoitopaikkaan viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa, työterveyshuoltoa eikä kotisairaanhoitoa oman alueen ulkopuolelle.

Terveysaseman vaihto Suomessa

Suomalaisten oikeus valita julkisen terveydenhuollon hoitopaikka on laajentunut vuoden 2014 alusta, jolloin potilaiden vapaus valita kiireettömän hoidon hoitopaikka koskee koko maan terveyskeskuksia ja kaikkia erikoissairaanhoidon yksiköitä, eli henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen / terveysaseman mistä tahansa Manner-Suomesta (Terveydenhuoltolaki 1201/2013 § 48).

Terveyskeskuksen valinnasta pitää ilmoittaa kirjallisesti sekä asiakkaan uudelle että vanhalle terveysasemalle. Ilmoitus terveysaseman valinnasta on tehtävä kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä. Hoitovastuu siirtyy kokonaan uudelle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua. Hakemus löytyy Lomakkeet-sivulta.

Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa, työterveyshuoltoa eikä kotisairaanhoitoa oman alueen ulkopuolelle.

Muutoksen pääperiaatteet

 • Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle.
 • Jokaisesta siirtyvästä henkilöstä on tehtävä oma siirtymäilmoitus, lapset eivät siirry automaattisesti vanhempiensa mukana.
 • Terveydenhuoltolaki ei ota kantaa alaikäisen oikeuteen valita terveysasemaa. Alaikäisten kohdalla sovelletaan lakia potilaan asemasta ja oikeuksista. Mikäli alaikäinen kykenee ikänsä ja kehitystasonsa perusteella päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, onko alaikäinen kykenevä päättämään itse hoitavasta terveysasemastaan.
 • Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.
 • Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen / terveysasemaan.
 • Terveysaseman vaihtaminen sitoo asiakasta vuodeksi eli asiakas voi vaihtaa uudestaan terveysasemaa, kun edellisestä valinnasta on kulunut aikaa vähintään vuosi.

Valinta käsittää terveysaseman palvelut kokonaisuudessaan sisältäen mm. seuraavat palvelut:

 • Terveysneuvonta ja terveystarkastukset (sisältäen mm. ehkäisyneuvolan)
 • Seulonnat (valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti)
 • Neuvolapalvelut (äitiys- ja lastenneuvola sisältäen mm. suun terveydentilan seurannan)
 • Ikääntyneiden neuvontapalvelut 
 • Todistukset
 • Sairaanhoito (sisältää mm. tutkimukset, hoidon, hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet) 
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveystyö (sisältää mm. traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen)
 • Päihdetyö (sisältää mm. kuntoutuspalvelut) 
 • Lääkinnällinen kuntoutus (sisältää mm. ohjauksen, kuntoutustutkimuksen, terapiat, apuvälinepalvelut, kuntoutusjaksot)

Ilmoitus terveysaseman valinnasta -lomake löytyy Terveyspalveluiden lomakkeet -sivulta.

Ulkopaikkakuntalaisten kiireetön hoito, ns. hoitosuunnitelman mukainen hoito

 • Mikäli henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton. lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muuta kuin oman kuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. 
 • Ulkopaikkakuntalaisten kohdalla toimitaan ilmoituksen tekemisen suhteen samoin kuten edellä, mutta ilmoituksen lisäksi asiakkaan tulee toimittaa kotikunnassaan tehty hoitosuunnitelma uuteen hoitopaikkaan.
 • Hoitosuunnitelma kirjataan/ skannataan hoitosuunnitelmalehdelle ja paperiversio säilytetään asiakkaan paperisissa potilasasiakirjoissa.
 • Ulkopaikkakuntalaisten kohdalla hoitopaikan vaihtamisella ei ole asetettu aikarajaa, eli ulkopaikkakuntalainen voi käyttää toisen kunnan terveysaseman palveluja niin kauan aikaa kuin tilapäinen oleskelu paikkakunnalla kestää.
 • Hoitosuunnitelman muuttamisesta vastaa kotikunta.

Asiakkaan mahdollisuus valita häntä hoitava terveydenhuollon ammattilainen

Terveydenhuoltolain 49 § mukaan asiakkaalla on mahdollisuus valita häntä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. Jatkohoito toteutetaan siten, että asiakas ohjataan häntä aiemmin hoitaneen lääkärin tai hammaslääkärin hoitoon aina kun se on mahdollista.

Hoidosta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

 • Annetusta terveydenhuollosta voidaan laskuttaa kuntaa tai hyvinvointialuetta, jonka vastuulla potilaan/asiakkaan terveydenhuolto olisi ilman valintaoikeuden käyttämistä. Kustannukset hoidetaan kuntalaskutuksella jälkikäteen.
 • Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa.
 • Kustannuksista vähennetään potilaan suorittama asiakasmaksu ja mahdolliset muut palvelun tuottajan saamat hoitoon liittyvät toimintatuotot.
 • Asiakasmaksu perustuu asiakasmaksulakiin (734/1992) ja palvelua antavan kunnan päätökseen asiakasmaksujen perimisestä.
 • Potilaan valinnanvapauden laajeneminen ei muuta matkojen korvausperiaatetta. Kela korvaa matkat kuitenkin edelleen lähimpään hoitopaikkaan.

Erikoissairaanhoidon hoitopaikan valinta

Mikäli lääkäri/hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön erityisvastuualueella, jossa hänellä on kotikunta.

Hoitopaikan valinta voi kohdistua muuhunkin erityisvastuualueeseen mikäli se on tarpeen suomen-, ruotsin- tai saamenkielisen potilaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi.

Hoitopaikan valinta tapahtuu yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin kanssa (§ 47).

Katso myös nämä