Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Byte av vårdenhet inom Soite

En klient kan byta vårdenhet inom Soite också för ett enda besök utan en separat skriftlig anmälan. Byte av vårdenhet gäller läkarnas och sjukskötarnas mottagningstjänster, munhälsovård, rådgivningstjänster, servicehandledningen för äldre, rehabilitering, screeningar och andra hälsoundersökningar. När det gäller mottagningstjänster görs bedömningen av vårdbehovet i den egna vårdenheten. På basis av bedömningen kan klienten kontakta den vårdenhet vid vilken hen önskar få vård. Om det är fråga om ett enskilt besök bör klienten på förhand kontakta den vårdenhet där hen vill uträtta ärenden. Byte av vårdenhet eller tjänst inom Soite sker i den mån verksamheten och resurserna möjliggör det.

Om en klient vill byta vårdenhet inom Soite för mer långvarig vård eller en längre period, ska hen göra en skriftlig anmälan. Klienten bör då använda blanketten Anmälan om val av hälsostation som finns på sidan hälso- och sjukvårdstjänsternas blanketter:

Skicka anmälan till arkivet på Karleby hälsocentral. Där dokumenteras anmälningen och skickas till den önskade hälsostationen. Anmälan om val av vårdenhet ska göras tre veckor före det första besöket. Vårdansvaret övergår till den nya vårdenheten inom tre veckor från att anmälan har kommit in.

Valet gäller inte skolhälsovård, studerandehälsovård, långvarig sluten vård, företagshälsovård eller hemsjukvård utanför det egna området.

Byte av hälsostation i Finland

Finländarnas rätt att välja vårdenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården utvidgades i början av år 2014. Patienternas frihet att välja vårdenhet för icke-brådskande vård gäller hälsovårdscentralerna och den specialiserade sjukvården i hela landet. En person kan alltså i fråga om primärvård välja vilken hälsovårdscentral eller hälsostation som helst på det finländska fastlandet. Se § 48 i hälso- och sjukvårdslagen 1201/2013.

En klient ska göra en skriftlig anmälan om val av hälsovårdscentral både till den nya och till den gamla hälsostationen. Anmälan om val av hälsostation ska göras tre veckor före det första besöket. Vårdansvaret övergår helt till den nya hälsostationen inom tre veckor från att anmälan kommit in. Hälsostation kan bytas på nytt tidigast ett år från det föregående valet. Blanketten för anmälan om val av hälsostation finns på sidan Hälso- och sjukvårdstjänsternas blanketter.

Valet gäller inte skolhälsovård, studerandehälsovård, långvarig sluten vård, företagshälsovård eller hemsjukvård utanför det egna området.

Huvudprinciperna för ändring

 • En klient ska göra en skriftlig anmälan om valet. Anmälan ska göras både till den kommun som har vårdansvaret och till kommunen i vilken den valda hälsovårdscentralen ligger.
 • En egen anmälan ska göras för varje person som byter vårdenhet. Barnens vårdenhet byts inte automatiskt med föräldrarnas.
 • Hälso- och sjukvårdslagen tar inte ställning till en minderårigs rätt att välja hälsostation. När det gäller minderåriga tillämpas lagen om patientens ställning och rättigheter. Vården av en minderårig patient ska ske i samförstånd med patienten om hen med beaktande av ålder och utvecklingsnivå kan fatta beslut om vården. Om en minderårig inte kan fatta beslut om sin vård, ska hen vårdas i samråd med sin vårdnadshavare eller annan laglig företrädare. En yrkesutbildad person inom vården gör en bedömning av om den minderåriga kan fatta beslut gällande sin behandlande hälsostation.
 • Vårdansvaret övergår till den valda kommunens hälsovårdscentral inom tre veckor från att anmälan kommit in.
 • En klient kan samtidigt välja endast en hälsovårdscentral/hälsostation.
 • Byte av hälsostation binder klienten i ett år, dvs. klienten kan byta hälsostation på nytt när det gått minst ett år sedan det senaste bytet.

Valet innefattar hälsostationens tjänster i sin helhet inklusive bland annat följande tjänster:

 • Hälsorådgivning och hälsoundersökningar (inklusive bland annat preventivrådgivning)
 • Screeningar (i enlighet med det nationella screeningsprogrammet)
 • Rådgivningstjänster (mödra- och barnrådgivning inklusive bland annat uppföljning av munnens hälsotillstånd)
 • Servicehandledningen för äldre
 • Intyg
 • Sjukvård (inklusive bland annat undersökningar, vård, vårdmaterial i enlighet med patientens vårdplan)
 • Munhälsovård
 • Mentalvårdsarbete (inklusive bland annat psykosocialt stöd vid traumatiska händelser)
 • Rusmedelsarbete (inklusive bland annat rehabiliteringstjänster)
 • Medicinsk rehabilitering (inklusive bland annat handledning, rehabiliteringsundersökning, terapier, hjälpmedelstjänster, rehabiliteringsperioder)

Blanketten för anmälan om val av hälsostation finns på sidan hälso- och sjukvårdstjänsternas blanketter.

Icke-brådskande vård, s.k. vård enligt vårdplan för en person från en annan kommun

 • En person som bor eller vistas regelbundet eller långvarigt utanför sin hemkommun får använda primärvårdstjänster i en annan kommun för vård enligt en vårdplan. Hen behöver inte då byta vårdansvarig hälsovårdscentral. Orsaker till vistelse kan vara t.ex. arbete, studier, fritid, att en nära anhörig eller någon annan närstående bor där.
 • När det gäller en person från en annan kommun ageras i fråga om anmälan så som ovan. Utöver anmälan ska klienten dock ge den nya vårdenheten den vårdplan som gjorts upp i hemkommunen
 • En vårdplan antecknas/skannas till hoitosuunnitelma-sidan (vårdplan) och pappersversionen sparas med klientens andra journalhandlingar som är på papper.
 • När det gäller en person från en annan kommun har det inte utsatts någon tidsgräns för byte av vårdenhet. Personen kan alltså använda tjänsterna vid en annan kommuns hälsostation så länge den tillfälliga vistelsen på orten varar.
 • Hemkommunen ansvarar för ändringar av vårdplan.

Klientens möjlighet att välja den yrkesutbildade person som behandlar hen

En klient har möjlighet att välja den legitimerade yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som behandlar hen. (Se 49 § i hälso- och sjukvårdslagen). Detta möjliggörs inom gränserna för vad ett ändamålsenligt ordnande av verksamheten vid verksamhetsenheten tillåter. Den fortsatta vården genomförs så att patienten, om möjligt, hänvisas till vård hos den läkare eller tandläkare som har behandlat hen tidigare.

Ersättning för kostnader som vården medfört

 • Den kommun eller välfärdsområde som hade haft ansvaret för vården ifall valfriheten inte hade utnyttjats kan faktureras för vården. Kostnaderna sköts i efterhand genom kommunfakturering.
 • Ersättningen ska basera sig på produktifiering eller det produktpris med vilken verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvård följer med sin verksamhet.
 • Från ersättningen dras av de klientavgifter som patienten har betalat samt eventuella övriga verksamhetsintäkter som serviceproducenten fått förknippat med vården.
 • Klientavgiften baserar sig på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992). Den baserar sig också på det beslut som den kommun som tillhandahåller tjänster har fattat om klientavgifter.
 • Utvidgandet av patientens valfrihet ändrar inte principerna för reseersättning. FPA ersätter dock fortfarande resorna till den närmaste vårdenheten.

Val av vårdenhet inom den specialiserade sjukvården

Om en läkare/tandläkare bedömer att en person behöver specialiserad sjukvård, kan personen välja verksamhetsenhet inom den kommunala specialiserade sjukvården. Valet kan göras inom det specialupptagningsområde där hemkommunen finns.

Vårdenhet får också väljas inom ett annat specialupptagningsområde. Detta gäller om det är nödvändigt för att tillgodose en finsk-, svensk- eller samiskspråkig patients språkliga rättigheter. 

Vårdenhet ska väljas i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren (47 §).

Ta en titt också på dessa