Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Muistutus

Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas on tyytymätön kohteluunsa tai menettelyyn, potilas voi tehdä muistutuksen terveydenhuollon johtajaylilääkärille. Sosiaalihuollon asiakas voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Muistutus tulee tehdä kirjallisena. Lomake löytyy Lomakkeet ja hakemukset -sivulta.

Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön saamissaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluissa. Jos mahdollista, muistutukseen tulee nimetä myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan on tyytymätön.

Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa sosiaali- ja potilasasiavastaava, jonka tehtäviin kuuluu potilaan /asiakkaan avustaminen muistutuksen tekemisessä.

Kantelu

Asiakkaalla, potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön sosiaali- ja terveydenhuollossa saatuun palveluun, hoitoon tai kohteluun.

Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä. Muut palvelua ja hoitoa koskevat kantelut tehdään siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella asiakas tai potilas on ollut hoidettavana tai eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Kantelun voi tehdä jos ei ole tyytyväinen muistutukseen saamaansa vastaukseen. Kantelun voi tehdä, vaikka olisi jo potilasvahinkoepäilyn vuoksi tehnyt ilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle. Kantelua ei yleensä tutkita, jos tapahtumista on aikaa yli kaksi vuotta. Kantelun voi tehdä vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella.

Valvontaviranomainen, eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto, voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä.

Muutoksenhaku sosiaalihuollon päätöksiin

Sosiaalihuollossa asiakas voi hakea muutosta saamaansa päätökseen, oikaisuvaatimusohjeet lähetetään aina päätöksen yhteydessä.

Potilasvahinko

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

Potilasvakuutuskeskus hoitaa korvauskäsittelyn. Käytännön ohjeita potilasvahinkoepäilytapauksessa saat Potilasvakuutuskeskuksen verkkopalvelusivuilta. Potilasasiamies antaa myös asiassa ohjeita.

Lääkevahinko

Lääkkeen aiheuttamasta vahingosta voi hakea rahallista korvausta Suomen keskinäiseltä lääkevahinkovakuutusyhtiöltä täyttämällä vahinkoilmoituslomakkeen.

Korvausvaatimus on esitettävä vuoden kuluessa siitä, kun korvausta vaativa sai tiedon lääkkeen aiheuttamasta vahingosta. Vaatimus on kuitenkin esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa lääkkeen käytön lopettamisesta.

Esinevahingot

Esinevahinkoja ei korvata potilasvahinkona. Näissä tapauksissa vahinkopaikan henkilökunta tai sosiaali- ja potilasasiavastaava ohjaa potilasta tekemään kirjallisen korvaushakemuksen Soiten ko. palvelualuejohtajalle. Lomake löytyy Lomakkeet ja hakemukset -sivulta.

Esinevahingoksi katsotaan esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena.

Toiminnasta vastaavat

Sari Timonen

Laatu- ja valvontajohtaja

Puhelin: +358 44 723 2307

Jussi Salminen

Osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö

Puhelin: +358 44 780 9444

Katso myös nämä