Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Anmärkning

Om en patient är missnöjd med bemötandet eller med ett förfarande, kan patienten göra en anmärkning till hälso- och sjukvårdens chefsöverläkare. En klient inom socialvården kan göra en anmärkning till socialvårdens ledande tjänsteinnehavare.

Anmärkningen ska göras skriftligen. Blanketten finns på sidan Blanketter och ansökningar.

I anmärkningen ska det så detaljerat som möjligt beskrivas vad det är man är missnöjd med i tjänsterna. Om möjligt, ska man i anmärkningen också nämna namnen på den person/de personer vars agerande man är missnöjd med.

Vid behov får en patient/klient hjälp av social- och patientombuden med att göra  en anmärkning.

Klagomål

En klient, patient eller anhörig har rätt att anföra klagomål om hen är missnöjd med service, vård eller bemötande inom socialvården eller hälso- och sjukvården.

Klagomålet anförs hos Valvira ifall en misstanke om felbehandling gäller behandlingen av en patient som avlidit under vården eller som blivit svårt invalidiserad. Övriga klagomål som gäller service och vård anförs hos det regionförvaltningsverk inom vars område klienten eller patienten har vårdats eller hos riksdagens justitieombudsman.

Ett klagomål kan anföras om man inte är nöjd med det svar man fått på sin anmärkning. Ett klagomål kan anföras också om man redan gjort en anmälan om misstanke om patientskada till Patientförsäkringscentralen. Ett klagomål undersöks vanligtvis inte om det gått två år från händelserna. Ett klagomål kan vara fritt formulerat eller anföras med en klagomålsblankett.

Tillsynsmyndigheten, dvs. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket, kan överföra ett klagomål att först behandlas som anmärkning i den verksamhetsenhet som klagomålet gäller.

Sökande av ändring i beslut inom socialvården

En klient inom socialvården kan söka ändring i ett beslut hen fått. Anvisningar om begäran om omprövning skickas alltid med ett beslut.

Patientskada

Hälso- och sjukvården är alltid förknippad med risker som inte alltid går att undvika ens med bästa möjliga vård och behandling. Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård. Den som har rätt till ersättning ska i regel ansöka om ersättning inom tre år från att hen fått veta om skadan eller från att hen borde ha vetat om den.

Patentförsäkringscentralen sköter ersättningsbehandlingen. Praktiska anvisningar vid misstanke om patientskada hittar du på Patientförsäkringscentralens webbsidor. Patientombudsmannen ger också anvisningar i frågan.

Läkemedelsskada

Man kan ansöka om ekonomisk ersättning för en skada som orsakats av ett läkemedel hos Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. Detta görs genom att fylla i en blankett för skadeanmälning.

Ersättningskravet ska framställas inom ett år från det att den som kräver ersättning fått kännedom om en skada som ett läkemedel orsakat.  Kravet på ersättning ska dock framställas senast inom tio år från att patienten slutat använda läkemedlet. 

Föremålsskador

Föremålsskador ersätts inte som patientskador. Vid föremålsskador råder personalen vid enheten där skadan skett eller social- och patientombudet patienten att rikta en skriftlig ersättningsansökan till serviceområdeschefen i fråga. Blanketten finns på sidan Blanketter och ansökningar.

Till föremålsskador räknas till exempel att en tandprotes försvunnit eller att ett par glasögon gått sönder vid vård på sjukhus. Detta bör då ha skett till följd av att en anställd begått ett fel eller varit försumlig.

För verksamheten ansvarar

Sari Timonen

Kvalitetschef/ansvarsområdeschef

Telefon: +358 44 723 2307

Jussi Salminen

Delaktighets- och kundrelationschef

Telefon: +358 44 780 9444


Ta en titt också på dessa