Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Asianosaisella on oikeus saada tieto niistä viranomaisen asiakirjoista, joiden sisältö on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan hakijaa, valittajaa tai muuta, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Tiedonsaantioikeus koskee sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja.

Asianosasien tiedonsaantioikeus ei kuitenkaan koske kaikkia viranomaisen asiakirjoja, sillä julkisuuslaissa on määritelty eri tilanteet, joissa asianosaisella ei ole oikeutta saada tietoa itseään koskevista asiakirjoista. Asianosaisella ei ole esimerkiksi oikeutta asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua, lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yleistä etua.

Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Viranomainen voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää perustelemaan pyyntöään, jos se on tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.

Asianosaisen edustajalla ja avustajalla on yleensä sama tiedonsaantioikeus kuin asianosaisella itsellään. Vajaavaltaisen tiedonsaantioikeus kuuluu yleensä huoltajalle, edunvalvojalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Tietoja voi pyytää Asianosaisen tiedonsaantipyyntö -lomakkeella:

Tietojen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Tämän salassapitovelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa rikoslain asianomaisten säännösten mukaisesti. Asiakas/potilastietojen luovutuksesta tehdään aina merkintä potilas/asiakasrekisteriin.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee yleensä tehdä erityisellä lomakkeella tai muuten kirjallisesti. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Vain potilaalla itsellään on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Potilaalla on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja joissakin tapauksissa rekisteristä poistamista. Lisäksi potilas voi vaatia tiedot siitä, kuka hänen rekisteritietojaan on käyttänyt, minne niitä on luovutettu ja mikä käytön tai luovutuksen peruste on ollut.

Toiminnasta vastaavat

Sanna Löfström

Asiakirjahallintopäällikkö

Puhelin: +358 40 653 4218

Katso myös nämä