Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Asianosaisella on oikeus saada tieto niistä viranomaisen asiakirjoista, joiden sisältö on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan hakijaa, valittajaa tai muuta, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Tiedonsaantioikeus koskee sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja.

Asianosasien tiedonsaantioikeus ei kuitenkaan koske kaikkia viranomaisen asiakirjoja, sillä julkisuuslaissa on määritelty eri tilanteet, joissa asianosaisella ei ole oikeutta saada tietoa itseään koskevista asiakirjoista. Asianosaisella ei ole esimerkiksi oikeutta asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua, lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yleistä etua.

Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Viranomainen voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää perustelemaan pyyntöään, jos se on tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.

Asianosaisen edustajalla ja avustajalla on yleensä sama tiedonsaantioikeus kuin asianosaisella itsellään. Vajaavaltaisen tiedonsaantioikeus kuuluu yleensä huoltajalle, edunvalvojalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Tietoja voi pyytää Asianosaisen tiedonsaantipyyntö -lomakkeella:

Tietojen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Tämän salassapitovelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa rikoslain asianomaisten säännösten mukaisesti. Asiakas/potilastietojen luovutuksesta tehdään aina merkintä potilas/asiakasrekisteriin.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Soiten asiakkaana näet Omakanta-palvelusta marraskuun 2014 jälkeen kirjatut potilastietosi.

Jos haluat saada itsellesi kopiot omista tai huollettavan lapsesi potilaskertomustiedoista, helpointa ja nopeinta on tehdä sähköinen tietopyyntö.

Voit tehdä pyynnön myös siihen tarkoitetulla lomakkeella ja toimittaa sen allekirjoitettuna arkistoon.

Jos haluat tarkistaa mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu Soiten rekistereihin, voit tehdä rekisteritietojen tarkastuspyynnön sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella.

Lomakkeet löytyvät asiointioppaasta.

Toiminnasta vastaavat

Sanna Löfström

Asiakirjahallintopäällikkö

Matkapuhelin: +358 44 730 7913