Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

En part har rätt att få information om de officiella handlingar vars innehåll kan ha påverkat handläggningen av hens ärende. Med en part avses en person som lämnar in en ansökan eller ett klagomål, eller en person vars rättighet, förmån eller skyldighet berörs av ett ärende. Rätten till tillgång till information gäller både allmänna och sekretessbelagde handlingar.

En parts rätt till tillgång till information gäller dock inte alla av en myndighets handlingar, eftersom offentlighetslagen definierar olika situationer där parterna inte har rätt att få information om handlingar som berör dem själva. En part har till exempel inte rätt till en handling vars utlämnande skulle strida mot ett mycket viktigt allmänintresse, ett barns väl eller ett annat mycket viktigt allmänintresse.

Begäran om att få information om innehållet i en myndighets handling ska specificeras tillräckligt för att myndigheten ska kunna ta reda på vilken handling begäran avser. Myndigheten kan vid behov begära att personen som begär information motiverar sin ansökan om det är nödvändigt för att kunna använda myndighetens lagstadgade utrymme för bedömning eller för att ta reda på om begäranden har rätt att få information om innehållet i handlingen.

En parts ombud och assistent har i regel samma rätt till insyn i information som parten själv. Rätten att få tillgång till information om en omyndig person tillkommer vanligtvis vårdnadshavare, intressebevakare eller annat juridiskt ombud.

Information kan begäras med blanketten Begäran att få ta del av uppgifter i egenskap av part:

Mottagaren av informationen får inte använda eller vidarebefordra informationen för något annat ändamål. Brott mot denna tystnadsplikt är straffbart i enlighet med relevanta bestämmelser i strafflagen. Överföring av klient-/patientuppgifter antecknas alltid i patient-/klientregistret.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

En klient eller patient inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i ett personregister. Begäran om uppgifter ska i allmänhet göras med en särskild blankett eller på annat sätt skriftligt. Personalen kan vägra att lämna ut uppgifter endast om detta skulle medföra ett allvarligt hot mot patientens hälsa eller en annan persons rättigheter.

Vain potilaalla itsellään on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Övriga personer, till exempel patientens närstående, kan inte få uppgifter om patientens hälsa eller sjukdom, förutom om patienten uttryckligen ger sitt samtycke till detta.

Patienten har också rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter korrigeras och i vissa fall raderas ur registret. Dessutom kan patienten kräva uppgifter om vem som har använt hans eller hennes registeruppgifter, vart de har lämnats ut och vilken grund användningen eller utlämnandet har grundat sig på.

För verksamheten ansvarar

Sanna Löfström

Dokumentförvaltningschef

Telefon: +358 40 653 4218

Ta en titt också på dessa