Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

En part har rätt att få information om de officiella handlingar vars innehåll kan ha påverkat handläggningen av hens ärende. Med en part avses en person som lämnar in en ansökan eller ett klagomål, eller en person vars rättighet, förmån eller skyldighet berörs av ett ärende. Rätten till tillgång till information gäller både allmänna och sekretessbelagde handlingar.

En parts rätt till tillgång till information gäller dock inte alla av en myndighets handlingar, eftersom offentlighetslagen definierar olika situationer där parterna inte har rätt att få information om handlingar som berör dem själva. En part har till exempel inte rätt till en handling vars utlämnande skulle strida mot ett mycket viktigt allmänintresse, ett barns väl eller ett annat mycket viktigt allmänintresse.

Begäran om att få information om innehållet i en myndighets handling ska specificeras tillräckligt för att myndigheten ska kunna ta reda på vilken handling begäran avser. Myndigheten kan vid behov begära att personen som begär information motiverar sin ansökan om det är nödvändigt för att kunna använda myndighetens lagstadgade utrymme för bedömning eller för att ta reda på om begäranden har rätt att få information om innehållet i handlingen.

En parts ombud och assistent har i regel samma rätt till insyn i information som parten själv. Rätten att få tillgång till information om en omyndig person tillkommer vanligtvis vårdnadshavare, intressebevakare eller annat juridiskt ombud.

Information kan begäras med blanketten Begäran att få ta del av uppgifter i egenskap av part:

Mottagaren av informationen får inte använda eller vidarebefordra informationen för något annat ändamål. Brott mot denna tystnadsplikt är straffbart i enlighet med relevanta bestämmelser i strafflagen. Överföring av klient-/patientuppgifter antecknas alltid i patient-/klientregistret.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Som Soites klient ser du i Mina kanta-tjänsten de av dina patientuppgifter som dokumenterats efter november 2014.

Om du vill ha en kopia av dina egna uppgifter som finns i din patientjournal eller uppgifter om ett barn som du är vårdnadshavare för, går detta snabbast om du gör en elektronisk begäran om information.

Du kan göra begäran också med en blankett som är avsedd för ändamålet. Underteckna sedan blanketten och skicka den till arkivet.

Om du vill kontrollera vilka personuppgifter som sparats om dig i Soites register, kan du göra en begäran om insyn i registeruppgifter elektroniskt eller med en blankett som kan printas ut.

Blanketterna finns under rubriken Handbok för uträttande av ärenden på Soites webbplats.

För verksamheten ansvarar

Sanna Löfström

Dokumentförvaltningschef

Mobiltelefon: +358 44 730 7913