Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Asiakirjalla tarkoitetaan tässä tapauksessa asiakirjaa, joka on kyseessä olevassa asiassa esitetty viranomaiselle tai jonka viranomainen on itse hankkinut tai laatinut ja asiakirja on voinut vaikuttaa asian käsittelyyn.

Tämä oikeus ei ole mikään laaja tiedonhankintakeino, vaan koskee ainoastaan sellaisia vireillä olevia tai olleita asioita, joissa päätetään tai on päätetty jonkun oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta ja tietoa on oikeus saada vain asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta.

Lähiomaisen oikeus tietoihin

Potilaan/asiakkaan lähiomaiset tai muut läheiset eivät pääsääntöisesti ole oikeutettuja omaisensa asiakirjoihin. Tietoja voidaan luovuttaa heille vain potilaan/asiakkaan kirjallisella suostumuksella. Tämä ei kuitenkaan estä, että esim. omaisen osallistumista hoitoon tuetaan yhteisymmärryksellä potilaan kanssa ja tietojen antamisesta sovitaan samassa yhteydessä.

Ongelmatilanteita tulee silloin kun potilas/asiakas ei enää kykene itse ottamaan kantaa tietojen luovutukseen, esimerkiksi muistisairaat vanhukset. Silloin potilaan/asiakkaan asioita hoitavalla omaisella on oikeus saada tarvittavat tiedot, jotta hän pystyy päättämään potilaan/asiakkaan esim. hoitoratkaisuista yhdessä lääkärin ja muiden ammattilaisten kanssa. Tällöin omainen voi pyytää tarvitsemiaan potilas/asiakasasiakirjoja suullisesti suoraan yksiköstä.

Tietojen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Tämän salassapitovelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa rikoslain asianomaisten säännösten mukaisesti.

Asiakas/potilastietojen luovutuksesta tehdään aina merkintä potilas/asiakasrekisteriin.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee yleensä tehdä erityisellä lomakkeella tai muuten kirjallisesti. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Vain potilaalla itsellään on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Potilaalla on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja joissakin tapauksissa rekisteristä poistamista. Lisäksi potilas voi vaatia tiedot siitä, kuka hänen rekisteritietojaan on käyttänyt, minne niitä on luovutettu ja mikä käytön tai luovutuksen peruste on ollut.

Toiminnasta vastaavat

Sanna Löfström

Asiakirjahallintopäällikkö

Puhelin: +358 40 653 4218

Katso myös nämä