Siirry sisältöön

Asiakirjalla tarkoitetaan tässä tapauksessa asiakirjaa, joka on kyseessä olevassa asiassa esitetty viranomaiselle tai jonka viranomainen on itse hankkinut tai laatinut ja asiakirja on voinut vaikuttaa asian käsittelyyn.

Tämä oikeus ei ole mikään laaja tiedonhankintakeino, vaan koskee ainoastaan sellaisia vireillä olevia tai olleita asioita, joissa päätetään tai on päätetty jonkun oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta ja tietoa on oikeus saada vain asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta.

Lähiomaisen oikeus tietoihin

Potilaan/asiakkaan lähiomaiset tai muut läheiset eivät pääsääntöisesti ole oikeutettuja omaisensa asiakirjoihin. Tietoja voidaan luovuttaa heille vain potilaan/asiakkaan kirjallisella suostumuksella. Tämä ei kuitenkaan estä, että esim. omaisen osallistumista hoitoon tuetaan yhteisymmärryksellä potilaan kanssa ja tietojen antamisesta sovitaan samassa yhteydessä.

Ongelmatilanteita tulee silloin kun potilas/asiakas ei enää kykene itse ottamaan kantaa tietojen luovutukseen, esimerkiksi muistisairaat vanhukset. Silloin potilaan/asiakkaan asioita hoitavalla omaisella on oikeus saada tarvittavat tiedot, jotta hän pystyy päättämään potilaan/asiakkaan esim. hoitoratkaisuista yhdessä lääkärin ja muiden ammattilaisten kanssa. Tällöin omainen voi pyytää tarvitsemiaan potilas/asiakasasiakirjoja suullisesti suoraan yksiköstä.

Tietojen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Tämän salassapitovelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa rikoslain asianomaisten säännösten mukaisesti.

Asiakas/potilastietojen luovutuksesta tehdään aina merkintä potilas/asiakasrekisteriin.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Soiten asiakkaana näet Omakanta-palvelusta marraskuusta 2014 jälkeen kirjatut potilastietosi. Jos haluat vain saada itsellesi kopiot omista tai lapsesi potilaskertomustiedoista, helpointa ja nopeinta on tehdä rekisteritietojen tarkastuksen sijaan Asiakirjapyyntö, vaikka molempien pyyntöjen lopputulos on yleensä sama. Tarkastuspyyntö ja kopiopyyntö eroavat siten, että rekisteritietojen tarkastuspyyntö perustuu tietosuojalakiin ja kopiopyyntö julkisuuslakiin. Tarkastuksessa nimenomaan tarkastetaan tietoja ja kopiopyynnöllä pyydetään potilasasiakirjojen kopiot. Tarkastuspyyntölomakkeeseen tarkennetaan mitä tietoja tarkastuspyyntö koskee ja miten tarkastusoikeus halutaan toteuttaa.

Hoitojakson päätyttyä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi täytetään kirjallinen tarkastuspyyntölomake Rekisteritietojen tarkastuspyyntö. Pyyntö lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna Arkiston kirjaamoon. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse eikä sähköisessä palvelussa.

Lomakkeet löydät asiointikanavista.

Voit saattaa kielteisen päätöksen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Toiminnasta vastaavat

Sanna Löfström

Asiakirjahallintopäällikkö

Matkapuhelin: +358 44 730 7913