Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Med handling avses här en handling som har i ärendet i fråga lagts fram till en myndighet eller som myndigheten själv skaffat eller utarbetat och som har kunnat påverka behandlingen av ärendet.

Den här rätten är inget omfattande sätt att inhämta information. Rätten gäller endast sådana ärenden som är eller har varit under behandling och där man beslutar eller har beslutat om någons rätt, fördel eller skyldighet. En person har endast rätt att få information av den myndighet som behandlar eller har behandlat ärendet.

En nära anhörigs rätt till information

En patients/klients nära anhöriga eller andra anhöriga har i regel inte rätt till sin anhörigs handlingar. Uppgifter kan lämnas ut till dem endast med patientens/klientens skriftliga samtycke. Det här utgör dock inte ett hinder till exempel för att den anhörigas deltagande i vården stödjas i samförstånd med patienten. Man kommer samtidigt överens om utlämnande av uppgifter.

Problem uppstår om en patient/klient, till exempel en äldre person med demens, inte längre själv kan ta ställning till utlämnande av uppgifter. Då har den anhöriga som sköter patientens/klientens ärenden rätt att få nödvändiga uppgifter för att kunna besluta till exempel om patientens/klientens vård. Hen fattar besluten tillsammans med en läkare och andra yrkesutbildade personer. Då kan den anhöriga be om nödvändiga journal-/klienthandlingar muntligt direkt hos enheten.

Den som får uppgifter får inte använda eller lämna ut uppgifter vidare för annat ändamål. Det är straffbart enligt strafflagens bestämmelser att bryta mot denna tystnadsplikt.

När klient-/patientuppgifter lämnas ut gör man alltid en anteckning i patient-/klientregistret.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Som Soites klient ser du i Mina kanta-tjänsten de av dina patientuppgifter som dokumenterats efter november 2014.

Om du vill ha en kopia av dina egna uppgifter som finns i din patientjournal eller uppgifter om ett barn som du är vårdnadshavare för, går detta snabbast om du gör en elektronisk begäran om information.

Du kan göra begäran också med en blankett som är avsedd för ändamålet. Underteckna sedan blanketten och skicka den till arkivet.

Om du vill kontrollera vilka personuppgifter som sparats om dig i Soites register, kan du göra en begäran om insyn i registeruppgifter elektroniskt eller med en blankett som kan printas ut.

Blanketterna finns under rubriken Handbok för uträttande av ärenden på Soites webbplats.

För verksamheten ansvarar

Sanna Löfström

Dokumentförvaltningschef

Mobiltelefon: +358 44 730 7913