Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Med handling avses här en handling som har i ärendet i fråga lagts fram till en myndighet eller som myndigheten själv skaffat eller utarbetat och som har kunnat påverka behandlingen av ärendet.

Den här rätten är inget omfattande sätt att inhämta information. Rätten gäller endast sådana ärenden som är eller har varit under behandling och där man beslutar eller har beslutat om någons rätt, fördel eller skyldighet. En person har endast rätt att få information av den myndighet som behandlar eller har behandlat ärendet.

En nära anhörigs rätt till information

En patients/klients nära anhöriga eller andra anhöriga har i regel inte rätt till sin anhörigs handlingar. Uppgifter kan lämnas ut till dem endast med patientens/klientens skriftliga samtycke. Det här utgör dock inte ett hinder till exempel för att den anhörigas deltagande i vården stödjas i samförstånd med patienten. Man kommer samtidigt överens om utlämnande av uppgifter.

Problem uppstår om en patient/klient, till exempel en äldre person med demens, inte längre själv kan ta ställning till utlämnande av uppgifter. Då har den anhöriga som sköter patientens/klientens ärenden rätt att få nödvändiga uppgifter för att kunna besluta till exempel om patientens/klientens vård. Hen fattar besluten tillsammans med en läkare och andra yrkesutbildade personer. Då kan den anhöriga be om nödvändiga journal-/klienthandlingar muntligt direkt hos enheten.

Den som får uppgifter får inte använda eller lämna ut uppgifter vidare för annat ändamål. Det är straffbart enligt strafflagens bestämmelser att bryta mot denna tystnadsplikt.

När klient-/patientuppgifter lämnas ut gör man alltid en anteckning i patient-/klientregistret.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

En klient eller patient inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i ett personregister. Begäran om uppgifter ska i allmänhet göras med en särskild blankett eller på annat sätt skriftligt. Personalen kan vägra att lämna ut uppgifter endast om detta skulle medföra ett allvarligt hot mot patientens hälsa eller en annan persons rättigheter.

Vain potilaalla itsellään on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Övriga personer, till exempel patientens närstående, kan inte få uppgifter om patientens hälsa eller sjukdom, förutom om patienten uttryckligen ger sitt samtycke till detta.

Patienten har också rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter korrigeras och i vissa fall raderas ur registret. Dessutom kan patienten kräva uppgifter om vem som har använt hans eller hennes registeruppgifter, vart de har lämnats ut och vilken grund användningen eller utlämnandet har grundat sig på.

För verksamheten ansvarar

Sanna Löfström

Dokumentförvaltningschef

Telefon: +358 40 653 4218

Ta en titt också på dessa