Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka eivät erittäin vaikean vamman tai sairauden vuoksi voi osallistua työtoimintaan ja joiden toimeentulo perustuu sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettyihin etuuksiin. Päivätoiminta sisältää muun muassa vuorovaikutustaitojen ja jokapäiväisen elämän taitojen harjoittelua, luovaa toimintaa, ulkoilua ja muuta liikuntaa ja virkistystoimintaa. Päivätoimintaa myönnetään vammaispalvelulain ja kehitysvammalain nojalla.

Avotyötoiminta

Avotyötoiminta tarjoaa vammaisille asiakkaille heidän yksilöllisten kykyjensä ja taitojensa mukaisia työtoimintapaikkoja. Avotyötoimintaa toteutetaan työpaikoilla asiakkaalle sovelletuin työtehtävin ja työajoin. Työntekijän ja työnantajan välille tehdään avotyösopimus. Avotyönohjaaja tukee, ohjaa ja valmentaa avotyön asiakkaita ja työnantajia tarpeen mukaan. Työtoiminnan asiakkaille maksetaan työpanokseensa suhteutettua työosuusrahaa.

Avotyön vaihtoehtona voi olla myös tuettu työ tai palkkatuettu työ, jossa yritys saa osatyökuntoisen palkkaamiseen palkkatukea.

Toimintakeskukset

Toimintakeskus Kompassi järjestää kehitysvammaisille henkilöille päiväaikaista toimintaa. Toimintaa suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, hänen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Asiakasosallisuus on Kompassissa tärkeää. Kompassin toimintaan sisältyy arjen hallinnan opettelua, itsensä ilmaisun harjoitteita sekä vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen harjoittelua.

Musiikki on myös tärkeä osa Kompassin toimintaa ja Kompassilla on oma rokkibändi.

Työtoiminta

Työtoiminnan asiakkailla on mahdollisuus mm. ryhmämuotoiseen työtoimintaan, Green Care -työtoimintaan, avotyöhön ja palkkatuettuun työhön.

Ryhmämuotoista työtoimintaa järjestetään toimintakeskuksessa, jossa tehtäviä on käsitöistä huoltotöihin, yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Työtoiminnan asiakkailla on mahdollisuus harjoitella matalalla kynnyksellä erilaisia työtehtäviä työtoiminnan arjessa. Tavoitteena on asiakkaiden osallisuuden ja työelämävalmiuksien edistäminen ja kiinnittyminen yhteiskuntaan. Valmentautuminen työtehtäviin on tärkeää. Kompassin Työmyyrät ovat osa Kompassin ryhmämuotoista työtoimintaa ja vastaavat alihankinta- ja tilaustöistä. Merkityksellinen työ on osa hyvinvointia.

Avotyö on osa Kompassin asiakkaiden työtoimintaa. Asiakas on avotyösopimuksella työtoiminnassa paikallisessa yrityksessä tai yhdistyksessä 1-5 päivää viikossa, yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Kompassin työtoiminnan ohjaajat tekevät tarvittaessa käyntejä avotyöpaikassa, mutta muutoin asiakas pärjää avotyöpaikassa ilman säännöllistä ohjausta Kompassista. Asiakas saa tarvittavan ohjauksen avotyöpaikan henkilökunnalta.

Green Care –työtoiminta on luontoavusteista työtoimintaa vaihtoehtona toimintakeskuksen työtoiminnalle, joka voi olla muun muassa puutarhan hoitoa, hevostilan töitä, lammastilan töitä tai metsänhoitoa. Asiakas saa palvelusetelin myöntämisen jälkeen luettelon Soiten hyväksymistä palveluntuottajista, joista hän voi valita haluamansa palveluntuottajan. Saadakseen Green Care -palvelusetelin asiakkaalla tulee olla asiakkuus Kompassin työtoimintaan. Kompassin Green Care -vastuuohjaajat tukevat asiakasta siirryttäessä Green Care -työtoimintaan. Toiminta on asiakkaalle maksutonta, mutta ruokamaksu laskutetaan asiakkaalta. Kannustusrahaa maksetaan asiakkaalle voimassaolevien kriteerien mukaan. Green Care -yrittäjä huolehtii ruoan ja välipalan saatavuudesta päivän aikana.

Päivätoiminta

Päivätoiminnan asiakkaat voivat yksilöllisten tarpeiden, tavoitteiden ja voimavarojen mukaisesti sekä viranomaispäätöksen mukaisesti osallistua joko ryhmämuotoiseen päivätoimintaan tai henkilökohtaiseen päiväaikaiseen toimintaan. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden voimavarat ja yksilölliset tarpeet.

Ryhmämuotoista päivätoimintaa järjestetään toimintakeskuksen tiloissa. Kompassista järjestetään myös henkilökohtaista päiväaikaista toimintaa Kokkolan alueella Mesilän ryhmäkodissa, Pilventuvassa sekä kiertävänä toimintana. Henkilökohtainen päiväaikainen toiminta soveltuu asiakkaille, joille ryhmässä toimiminen on haastavaa, ja jotka hyötyvät yksilöllisemmästä toiminnasta.

Ryhmämuotoisen päivätoiminnan ja henkilökohtaisen päiväaikaisen toiminnan keskiössä ovat osallisuus, ulkoilu ja retket, kädentaidot, toiminnalliset harjoitteet ja pelit sekä aistien kautta tapahtuvat elämykset ja kokemukset, arjen rytmitys ja virikkeellisyys.

Hakeminen asiakkaaksi

Kompassin asiakkaaksi haetaan toimittamalla hakemus sähköisesti tai paperisena vammaispalvelutoimistoon. Hakemus löytyy Lomakkeet ja hakemukset -sivulta.

Hyvä tietää

Asiakkaillamme on oikeus kuljetuspalveluun työ- ja päivätoiminnassa. Työtoiminnasta maksetaan kannustusrahaa.

Asiakkaiden toimintakykyä arvioidaan hyödyntäen RAI-mittaristoa ja jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen toteuttamissuunnitelma.

Kompassin keittiö on jakelukeittiö, jossa valmistetaan salaatteja ja välipalaa. Lounas tulee Kompassiin Keski-Pohjanmaan keskussairaalan ruokahuollosta. Asiakkailta laskutetaan kuukausittain ateriamaksu.

Löydät toimintakeskus Kompassin myös Facebookista!

Youtubessa:

Kompassin esittelyvideo

Kompassi-laulu

Kompassi Rock & Roll Band

Halsuan toimintakeskus tarjoaa päiväaikaista toimintaa kehitysvammaisille henkilöille. Toimintakeskuksen kautta on myös mahdollista osallistua avotyötoimintaan, Green Care -toimintaan ja työvalmennukseen.

Työtuvan arvot ja toiminta-ajatus

Työtuvan keskeisiä arvoja ovat asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallisuus.

Toiminnan eettisiä periaatteita ovat asiakkaan oikeus itsensä ilmaisuun, osallisuus, ihmisarvon kunnioitus ja itsemääräämisoikeus. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden erityispiirteet ja -tarpeet sekä voimavarat.

Toiminnan peruspilareita ovat palvelujen hyvä laatu ja aktiivinen kehittäminen sekä ammattitaitoinen, työhönsä motivoitunut ja innostunut henkilöstö.

Työtuvan arki

Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun mm. viikoittaisissa viikkokokouksissa. Huomioimme asiakkaiden kommunikaatiotuen tarpeen, jotta jokainen saisi oman äänensä kuuluviin.

Toimintakeskuksen pajaryhmät mahdollistavat jokaisen asiakkaan yksilöllisten toiveiden, tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden huomioimisen toiminnassa.

Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan ja hänelle laaditaan yksilöllinen toteuttamissuunnitelma.

Tavoitteena on saada asiakkaan kyvyt, taidot ja osaaminen käyttöön. Päiväaikaisella toiminnalla tuemme asiakkaan arkea ja elämänhallintaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Työtuvassa kiinnitetään huomioita omatoimisuustaitoihin. Tuetun päätöksenteon avulla vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Toimintakeskuksen toimintaa suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään yhdessä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.

Halsuan työtuvalla on tärkeää, että jokainen asiakas haluaa itse osallistua toimintaan.

Avotyö

Työtoiminnan asiakkaalla on mahdollisuus myös avotyöhön.

Green Care -työtoiminta

Green Care on luontoavusteista työtoimintaa vaihtoehtona toimintakeskuksen toiminnalle. Green Care -toimintaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä toimintakeskukseen.

Työvalmennus

Toimintakeskuksessa on mahdollisuus osallistua työvalmennuspajaan, jossa opetellaan työelämän taitoja.

Perhon toimintakeskus on työ- ja päivätoimintaa sekä avotyötä kehitysvammaisille asiakkaille tarjoava yksikkö, joka sijaitsee Perhon keskustassa. Asiakkaita on tällä hetkellä 20.

Pääpaino toiminnassa on päivätoiminta. Oleellista on, että jokainen asiakas tulee kohdatuksi ja huomatuksi päivittäin. Päiväohjelma suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Toiminnan tavoitteena on löytää jokaisen asiakkaan arkeen juuri hänelle sopivaa ja kehittävää tekemistä. Päivään kuuluvat erilaiset toimintatuokiot, jotka sisältävät erilaisia aistielämyksiä, kädentaitoja, musiikkia ja liikuntaa. Ulkoilu on tärkeä osa päivää.

Henkilökuntaan kuuluu palvelualuejohtaja, vastaava ohjaaja sekä 3 ohjaajaa.

Työtoiminnassa valmistuvia tuotteitamme myydään toimintakeskuksen omassa myymälässä, joka on avoinna arkisin klo 9-15.

Lestijokilaakson toimintakeskus Toholammilla tarjoaa työtoimintapalveluita erilaisille asiakasryhmilleen:  työ- ja päivätoimintaa sekä avotyötä kehitysvammaisille asiakkaille sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Työtoiminta mahdollistaa asiakkaan osallistumisen turvallisesti ja ohjattuna työelämään tai vaihtoehtoisesti tekemään töitä toimintakeskuksessa. Monille asiakkaille avotyö on porras matkalla työelämään. Työtoiminnan asiakkailla on mahdollisuus mm. Green Care -työtoimintaan, avotyöhön ja palkkatuettuun työhön. Työtoiminnassa merkityksellisiä ovat sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteisöllisyys: me osaamme, me pystymme!

Koulukeskuksen yhteydessä sijaitsevassa toimintakeskuksessa on käytössä toimivat työskentelytilat tekstiilityöhön, askarteluun ja puuntyöstöön sekä ajanmukaiset koneet ja laitteet. Lisäksi käytössä ovat mm. sauna ja poreamme.

Toiminta

Toimintakeskus tarjoaa aikuisille kehitysvammaisille sekä mielenterveyskuntoutujille työ- ja päivätoimintaa. Myös kuntouttava työtoiminta työttömille on voimakkaasti lisääntynyt kuin myös opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaus. Työ on erilaisten asioiden oppimista ja tekemistä ohjaajan opastuksella, asiakkaan voimavarat huomioiden ja asiakkaan palvelussuunnitelmaa toteuttaen. Päivä koostuu erilaisista arkielämän hallintaan tarvittavista taidoista, joita harjoitellaan toistuvasti. Sellaisia taitoja ovat esimerkiksi kotitalous- ja keittiötyöt, hygieniaohjaus, pyykkihuolto, terveysliikunta ja erilaisten viestimien seuraaminen sekä kädentaidot.

Avotyö

Toimintakeskuksen asiakkaat käyvät avotyössä  yksityisissä yrityksissä sekä hyvinvointialueen toimipisteissä. Avotyössä keskeisimpiä yhteistyötahoja ovat sosiaalitoimi, TE-palvelut, kunnat sekä työ- ja toimintakeskukset.

Lestijokilaakson toimintakeskus käyttää avotyönohjaajan palveluita työpaikan löytymiseen kehitysvammaiselle asiakkaalle sekä käytännön perehdytyksessä työpaikalla. Jos sinulla yrittäjä/yhdistys/kunta on tekijän tarvetta pienille työtehtäville, ota rohkeasti yhteyttä. Ehkä löydämme sinulle sopivan henkilön avotyöhön.

Green care -työtoiminta

Green care on luontoavusteista työtoimintaa vaihtoehtona toimintakeskuksen työtoiminnalle, joka voi olla puutarhan hoitoa, hevostilan töitä, lammastilan töitä, metsänhoitoa, jne. Asiakas saa palvelusetelin myöntämisen jälkeen luettelon Soiten hyväksymistä palveluntuottajista, joista hän voi valita haluamansa palveluntuottajan.

Saadakseen Green care –palvelusetelin asiakkaalla tulee olla asiakkuus Lestijokilaakson  työtoimintaan. Toiminta on asiakkaalle maksutonta, mutta ruokamaksu laskutetaan asiakkaalta. Kannustusrahaa maksetaan asiakkaalle voimassaolevien kriteerien mukaan. Green care -yrittäjä huolehtii ruoan ja välipalan saatavuudesta päivän aikana.

Hakeminen asiakkaaksi

Lestijokilaakson asiakkaaksi haetaan toimittamalla hakemus sähköisesti tai paperisena vammaispalvelutoimistoon. Hakemus löytyy Lomakkeet ja hakemukset -sivulta.

Asiakkaillamme on oikeus kuljetuspalveluun työ- ja päivätoiminnassa. Työtoiminnasta maksetaan kannustusrahaa.

Tuotteet

Toimintakeskuksessa on myynnissä erilaisia kodintekstiilejä, matonkuteita ja puutöitä. Tilauksesta toimintakeskuksessa tehdään huonekalujen kunnostusta ja tilaustöitä asiakkaan toiveiden mukaan. Lisäksi toimintakeskuksesta voi tilata hoidettavaksi pienimuotoisia työtehtäviä, kuten pihan haravointia ja matonpesua. Tuotteita on myynnissä toimintakeskuksessa sen aukioloaikoina.

Kaustisen toimintakeskus ja EKE-tuote tarjoavat työtoimintaa noin kolmellekymmenelle asiakkaalle: kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, vajaatyökuntoisille ja mielenterveyskuntoutujille. Yhteistyötä tehdään myös kriminaalihuollon kanssa.

EKE-tuotteelle valittiin aikanaan rohkeasti toimintamuodoksi kirjapainoala ja kuluneiden 30 vuoden aikana kirjapainolle on vakiintunut asiakaskunta. Oikeiden painotöiden tekeminen jälkikäsittelyineen on työntekijöitä motivoivaa sekä tarkkuutta ja yhteen hiileen puhaltamista vaativaa työtä, jotta sovituissa toimitusaikatauluissa pysytään. Kirjapainon henkilökunta muodostuu vastaavasta ohjaajasta ja työnjohtajasta.

Mielenterveyskuntoutujille toimii oma alihankintaosasto. Alihankintaa tehdään tällä hetkellä kuudelle yritykselle. Mielenterveyskuntoutujille päivärytmin säilyminen, sosiaalisen ja osallistavan yhteisön tuki on tärkeää. Mielenterveyskuntoutujien ryhmästä vastaa ohjaaja.

Asiakkaan kokonaishyvinvointi on tärkeää ja asiakkaiden kuntoutus- tai aktivointisuunnitelmia toteutetaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhteistyötä tehdään psykiatrian aluepoliklinikan, sosiaalitoimen, psykologin sekä terveydenhuollon eri yksiköiden kanssa sekä työvoimahallinnon kanssa. Lisäksi useiden oppilaitosten oppilaille tarjotaan mahdollisuus työssäoppimiseen ja työelämään tutustumiseen.

Kaustisen toimintakeskus

Myymälä on avoinna arkisin klo 8-15.30, tervetuloa tutustumaan!

Toimintakeskus on tarjonnut työtä ja toimintaa kehitysvammaisille vuodesta 1987 alkaen.

Toimintakeskus sijaitsee Kaustisella EKE-tuotteen kanssa samoissa toimitiloissa. Tällä hetkellä työ- ja päivätoiminnassa käy 23 iältään 20-55-vuotiasta kehitysvammaista henkilöä. Asiakkaan työtoimintaa toimintakeskuksessa ohjaa palvelusuunnitelma, joka tehdään yhdessä vammaispalvelun sosiaalityön, läheisten ja asiakkaan kanssa. Palvelusuunnitelmaa toteutetaan yhdessä asiakkaan ja ohjaajien kanssa toimintakeskuksessa tai avotyössä.

Toimintakeskuksessa työskentelee kolme ohjaajaa ja osa-aikainen avotyönohjaaja. 

Toimintakeskuksessa tehdään myytäväksi kortteja, lahjatavaroita,  erilaisia koriste-esineitä ja tilaustöitä. Lisäksi asiakkaat tekevät alihankintatöitä. Avotyötoiminta on osa toimintakeskuksen asiakkaiden työtoimintaa. Tällä hetkellä asiakkaiden avotyöpaikkoja on mm. kaupassa, kunnantalolla, terveyskeskuksessa, palvelutalolla sekä talonmiehen apuna. Työn vastapainona liikutaan monipuolisesti, lauletaan, käydään kirjastossa ja osallistutaan alueen tapahtumiin. 

Kirjapaino EKE-tuote

Tilauskirjapaino EKE-tuoteella valmistetaan erilaisia painotuotteita asiakkaan toivomusten mukaan.

Kirjapaino siirtyi digipainoaikaan syksyllä 2016 ja myös perinteiset offsetpainotuotteet kuuluvat valikoimiin.

 •  Esitteet
 •  Käyntikortit
 •  Flyerit
 •  Tarrat
 •  Kutsut
 •  Kirjekuoret
 •  Jäljentävät lomakkeet
 •  Pääsyliput
 •  Käsiohjelmat
 •  Hinnastot
 •  Mustavalko- ja väritulosteet
 •  Omakustannekirjat

Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopiva tuote.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Sari Valkama

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 804 2985

Katso myös nämä