Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Dagverksamhet

Dagverksamhet ordnas för gravt handikappade personer som inte kan delta i arbetsverksamhet på grund av sitt mycket svåra funktionshinder eller sin mycket svåra sjukdom och var utkomst baserar sig på förmåner som beviljats utifrån sjukdom eller arbetsoförmåga. I dagverksamhet ingår bland annat övning i interaktionsförmåga och färdigheter som behövs varje dag, kreativ verksamhet, vistelse utomhus och annan motion och stimulans. Dagverksamhet beviljas i enlighet med handikappservicelagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Öppet arbete

Det öppna arbetet erbjuder klienter som har ett funktionshinder arbetsplatser för öppet arbete i enlighet med deras individuella förmåga och färdigheter. Det öppna arbetet sker på arbetsplatser där arbetsuppgifterna och arbetstiderna har skräddarsytts för klienten. Mellan den anställda och arbetsgivaren ingås ett avtal om öppet arbete. Arbetsverksamhetens handledare stödjer, handleder och tränar öppna arbetets klienter och arbetsgivare enligt behov. Klienter inom arbetsverksamheten får flitpenning beroende på arbetsinsatsen.

Ett alternativ till öppet arbete kan vara stött arbete eller lönesubventionerat arbete. De innebär att ett företag får lönesubvention för att anställa en partiellt arbetsför person.

Verksamhetscentren

Verksamhetscentret Kompassi ordnar verksamhet dagtid för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten planeras tillsammans med klienten och enligt klientens behov och önskemål. Klientdelaktighet är viktig på Kompassi. I verksamheten på Kompassi ingår att lära sig att hantera vardagen, att träna sig i att uttrycka sig och övning av växelverkan och sociala färdigheter.

Musik är också en viktig del av Kompassis verksamhet, och Kompassi har ett eget rockband.

Arbetsverksamhet

Inom arbetsverksamhet har klienter möjlighet bl.a. till arbetsverksamhet i grupp, Green Care-arbetsverksamhet, öppet arbete och lönesubventionerat arbete.

Arbetsverksamhet i grupp ordnas på verksamhetscentret och det erbjuds varierande uppgifter, allt från handarbete till underhållsarbete, i enlighet med de individuella målen. Klienterna inom arbetsverksamheten har möjlighet att med låg tröskel öva sig i olika arbetsuppgifter i arbetsverksamhetens vardag. Målet är att främja klienternas delaktighet och arbetslivsfärdigheter och att hjälpa dem att bli en fast del av samhället. Det är viktigt att få träning i arbetsuppgifter. Kompassis Työmyyrät (arbetsmyror) är en del av arbetsverksamheten i grupp på Kompassi och ansvarar för underleverantörs- och beställningsarbeten. Ett meningsfullt arbete är en del av välbefinnandet.

Öppet arbete är en del av arbetsverksamheten på Kompassi. Klienten är i arbetsverksamhet i ett lokalt företag eller en lokal förening 1-5 dagar per vecka enligt ett avtal om öppet arbete och i enlighet med individuella mål. Handledarna inom arbetsverksamheten på Kompassi besöker arbetsplatsen vid behov, men i övrigt klarar sig klienten sig utan regelbunden handledning från Kompassi. Klienten får den handledning hen behöver av personalen på arbetsplatsen.

Green Care-arbetsverksamhet är naturassisterad arbetsverksamhet som är ett alternativ till arbetsverksamhet på verksamhetscentret. Det kan vara fråga om trädgårdsskötsel, arbete vid en hästgård eller en fårfarm eller till exempel skogsvård. Efter att en klient beviljats en servicesedel får hen en lista över Green Care-producenter som Soite godkänt. Bland dem kan klienten själv välja serviceproducent. För att få en Green Care-servicesedel ska klienten vara klient inom arbetsverksamheten på Kompassi. De ansvariga handledarna för Green Care-arbetsverksamhet på Kompassi stöder klienten när hen övergår till Green Care-verksamhet. Verksamheten är avgiftsfri för klienten, men hen faktureras för maten. Flitpenning betalas i enlighet med gällande kriterier. Green Care-företagaren sköter om tillgången till mat och mellanmål under dagen.

Dagverksamhet

Klienterna inom dagverksamheten kan delta antingen i dagverksamhet i grupp eller i individuell verksamhet dagtid i enlighet med behov, mål och resurser samt enligt ett myndighetsbeslut. I verksamheten beaktas klienternas resurser och individuella behov. I verksamheten beaktas klientens resurser och individuella behov.

Dagverksamhet i grupp ordnas i verksamhetscentrets lokaler. På Kompassi ordnas också individuell verksamhet dagtid på Mesil grupphem och på Pilventupa i Karleby och som ambulerande verksamhet. Individuell verksamhet dagtid lämpar sig för klienter för vilka det är en utmaning att fungera i en grupp och som har nytta av mer individualiserad verksamhet.

I centrum för dagverksamhet i grupp och för individuell verksamhet dagtid ligger delaktighet, vistelse utomhus och utflykter, praktisk skapande verksamhet, funktionella övningar och spel och upplevelser och erfarenheter som sker via sinnena, att införa en rytm i vardagen och stimulans.

Att ansöka om att bli klient

Om du vill bli klient hos Kompassi, lämna in en ansökan antingen digitalt eller på papper till byrån för funktionshinderservice. Blanketten finns på sidan Blanketter och ansökningar.

Bra att veta

Våra klienter har rätt till färdtjänst inom arbets- och dagverksamheten. För arbetsverksamhet betalas det flitpenning.

Klienternas funktionsförmåga bedöms med hjälp av RAI-mätare, och det utarbetas en individuell genomförandeplan för varje klient.

Kompassis kök är ett utdelningskök där man lagar sallader och mellanmål. Lunchen kommer till Kompassi från matförsörjningen på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Klienterna faktureras för måltider månatligen.

Verksamhetscentret Kompassi finns också på Facebook!

På YouTube:

Kompassi-laulu (Kompassi-sången)

Kompassi Rock & Roll Band

Työtupa i Halso är ett verksamhetscenter som erbjuder dagverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Via verksamhetscentret är det också möjligt att delta i öppet arbete, Green Care-verksamhet och arbetsträning.

Värden och verksamhetsidén vid Työtupa

Centrala värden i Työtupas verksamhet är klientens självbestämmanderätt och delaktighet.

Etiska principer i verksamheten är klientens rätt att uttrycka sig, delaktighet, respekt för människovärdet och självbestämmanderätt. I vardagen beaktas klienternas individuella drag, behov och styrkor.

Grundpelare i verksamheten är servicens goda kvalitet och aktiv utveckling av servicen samt en yrkeskunnig personal som är ivrig och har motivation för sitt arbete.

Vardagen vid Työtupa

Klienterna deltar aktivt i att planera verksamheten bland annat vid veckovisa möten. Klienternas behov av kommunikationsstöd beaktas så att var och en kan göra sin röst hörd.

Tack vare olika grupper på verksamhetscentret är det möjligt att beakta klientens individuella önskemål, behov och intressen i verksamheten.

Klientens funktionsförmåga bedöms och det utarbetas en individuell genomförandeplan för hen.

Målet är att utnyttja klientens förmåga, färdighet och kunnande. Genom dagverksamheten stödjas klientens vardag och livshantering på ett så övergripande sätt som möjligt. Det fästs vikt vid färdigheter som är förknippade med självständighet. Med hjälp av stött beslutsfattande stärks de boendes möjligheter att utöva sin självbestämmanderätt.

Verksamhetscentrets verksamhet planeras, bedöms och utvecklas tillsammans med klienterna och deras närstående.

Det är viktigt för Työtupa att varje klient vill själv delta i vår verksamhet.

Öppet arbete

Klienterna inom arbetsverksamheten har också möjlighet att delta i öppet arbete.

Green Care-verksamhet

Green Care är naturassisterad arbetsverksamhet och är ett alternativ till verksamhet på ett verksamhetscenter. En klient kan söka sig till Green Care-verksamhet genom att kontakta ett verksamhetscenter.

Arbetsträning

På verksamhetscentret finns möjlighet att delta i en arbetsträningsverkstad där man lär sig arbetslivsfärdigheter.

Perho verksamhetscenter är en enhet som erbjuder dag- och arbetsverksamhet och öppen arbetsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Centret ligger i centrum av Perho och för närvarande har det 19 klienter.

Huvudvikten i verksamheten ligger i dagverksamhet. Det väsentliga är att var och en blir bemött som en individ och uppmärksammad dagligen. Dagens program planeras enligt klientens behov och önskemål. Målet är att hitta sådan utvecklande aktivitet till vardagen som lämpar sig bäst för klienten. Till dagen hör olika aktivitetsstunder som innehåller olika sinnesupplevelser, arbete med händerna, musik och motion. Vistelse utomhus är en viktig del av dagen.

Till personalen hör en serviceområdeschef, en ansvarig handledare och tre handledare.

Produkter som tillverkas i arbetsverksamheten säljs i vår egen butik som är öppen vardagar kl. 9 – 15.

Lestijokidalens verksamhetscenter i Toholampi erbjuder arbetsverksamhetsservice för olika slags klientgrupper: arbets- och dagverksamhet samt öppen arbetsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning samt rehabiliterande arbetsverksamhet. Arbetsverksamheten gör det möjligt för klienten att tryggt och under handledning delta i arbetslivet eller alternativt att arbeta på verksamhetscentret. För många klienter är den öppna arbetsverksamheten ett steg mot arbetslivet. Klienterna inom arbetsverksamheten har bland annat möjlighet till Green Care-arbetsverksamhet, öppet arbete och lönesubventionerat arbete. Det viktiga i arbetsverksamheten är social växelverkan och sammanhållning: vi kan och vi klarar av mycket!

Verksamhetscentret är beläget i anslutning till skolcentret och har i bruk välfungerande arbetslokaler för textilarbete, pyssel och träbearbetning samt moderna maskiner och apparater. Dessutom har man tillgång bland annat till bastu och bubbelbadkar.

Verksamheten

Verksamhetscentret erbjuder arbets- och dagverksamhet för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering. Även den rehabiliterande arbetsverksamheten för arbetslösa har ökat starkt liksom också handledningen i fråga om studerandes inlärning i arbetet. Arbetet innebär att man lär sig och gör olika saker under handledning, med beaktande av klientens resurser och serviceplan. Dagen består av att olika färdigheter som man behöver för att klara sig i vardagen övas upprepade gånger. Sådana färdigheter är bland annat hushålls- och köksarbete, hygienhandledning, klädtvätt och hälsomotion, att följa med olika medier samt att utföra praktiskt skapande arbete.

Öppen arbetsverksamhet

Verksamhetscentrets klienter är i öppet arbete hos privata företag och välfärsområdens enheter. De centralaste samarbetspartners i öppen arbetsverksamhet är socialväsendet, TE-tjänsterna, kommunerna och arbets- och verksamhetscentren.

Lestijokidalens verksamhetscenter anlitar en handledare inom öppet arbete för att hitta arbetsplatser för klienter med intellektuell funktionsnedsättning. Handledaren ger också praktisk introduktionsutbildning på arbetsplatsen. Om du som företagare/förening/kommun behöver någon för att uträtta små arbetsuppgifter, ta gärna kontakt. Kanske vi hittar en lämplig person som kan göra öppet arbete hos dig.

Green care-arbetsverksamhet

Green care är naturassisterad arbetsverksamhet som är ett alternativ till arbetsverksamhet på ett verksamhetscenter. Det kan vara fråga om trädgårdsskötsel, arbete vid en hästgård eller en fårfarm eller till exempel skogsvård. Efter att en klient beviljats en servicesedel får hen en lista över Green Care-producenter som Soite godkänt. Bland dem kan klienten kan själv välja serviceproducent.

För att få en Green Care-servicesedel ska klienten vara klient hos arbetsverksamheten i Lestijokidalen. Verksamheten är avgiftsfri för klienten, men hen faktureras för maten. Flitpenning betalas i enlighet med gällande kriterier. Green Care-företagaren sköter om tillgången till mat och mellanmål under dagen.

Att ansöka om att bli klient

Om du vill bli klient i Lestijokidalen, lämna in en ansökan antingen digitalt eller på papper till byrån för funktionshinderservice. Ansökningsblanketten finns på sidan Blanketter och ansökningar.

Våra klienter har rätt till färdtjänst inom arbets- och dagverksamheten. För arbetsverksamhet betalas flitpenning.

Produkter

På verksamhetscentret säljs olika hemtextilier, mattrasor och träarbeten. På verksamhetscentret görs restaurering av möbler. Dessutom görs arbete enligt beställning och enligt kundens önskemål. Dessutom kan man beställa små arbetsuppgifter av verksamhetscentret, t.ex. krattning av trädgård och mattvätt. Produkter finns till salu på verksamhetscentret under dess öppettider.

Verksamhetscentret i Kaustby och boktryckeriet EKE-tuote erbjuder arbetsverksamhet för cirka 30 klienter: för klienter inom rehabiliterande arbetsverksamhet, för partiellt arbetsföra personer och för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering. Samarbetar görs också med kriminalvården.

Då EKE-tuote startade sin verksamhet valdes tryckeribranschen modigt som verksamhetsform. Under de senaste 30 åren har EKE-tuote fått bestående kunder för sina tryckeriprodukter. Att göra riktigt tryckeriarbete inklusive efterbehandling är motiverande för klienterna och kräver stor noggrannhet och samarbete, så att man kan hålla de leveranstider som överenskommits. Tryckeriets personal består av en ansvarig handledare och en arbetsledare.

Enheten har en egen underleverantörsenhet för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering. För närvarande är enheten underleverantör för sex företag. För klienter är det viktigt att hålla fast vid dygnsrytmen. Viktigt är också få stöd av en social grupp som uppmuntrar till delaktighet. En handledare ansvarar för gruppen med personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering.

Klientens välbefinnande i sin helhet är viktig, och enheten genomför klientens rehabiliterings- och aktiveringsplan tillsammans med klienten. Enheten samarbetar med den psykiatriska regionpolikliniken, socialväsendet, en psykolog, hälso- och sjukvårdens olika enheter samt arbetskraftsförvaltningen. Dessutom erbjuder enheten elever vid flera läroanstalter möjlighet till inlärning i arbetet och till att bekanta sig med arbetslivet.

Verksamhetscentret i Kaustby

Butiken är öppen vardagar kl. 8-15.30. Kom gärna och bekanta dig med den!

Verksamhetscentret har erbjudit arbete och verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning från år 1987.

Verksamhetscentret är beläget i Kaustby i samma lokaler som EKE-tuote. För närvarande är det 23 personer med intellektuell funktionsnedsättning i åldern 20-55 som deltar i arbets- och dagverksamhet. Klientens arbetsverksamhet på verksamhetscentret styrs av en serviceplan som görs upp tillsammans med handikappservicens socialarbete, närstående och klienten. Serviceplanen genomförs tillsammans med klienten och handledarna, antingen på verksamhetscentret eller inom öppet arbete.

På verksamhetscentret arbetar tre handledare samt på deltid en handledare för öppet arbete. 

På verksamhetscentret tillverkas kort, presentartiklar, olika prydnadsföremål och beställningsarbeten för försäljning. Dessutom gör klienterna underleverantörsarbete. Det öppna arbetet är en del av arbetsverksamheten för verksamhetscentrets klienter. För närvarande gör klienterna öppet arbete bland annat i butiken, vid kommungården, vid hälsocentralen, vid servicehuset samt tillsammans med gårdskarlen. Som motvikt till arbetet motionerar man mångsidigt, sjunger, besöker biblioteket och deltar i evenemang i området.

Boktryckeriet EKE-tuote

Beställningstryckeriet EKE-tuote producerar olika tryckalster enligt kundernas önskemål.

Tryckeriet övergick till digitaltryck hösten 2016. Även traditionella offset-tryckalster hör till vårt sortiment.

 •  Broschyrer
 •  Visitkort
 •  Flygblad
 •  Klistermärken
 •  Inbjudningar
 •  Kuvert
 •  Kalkerande blanketter
 •  Inträdesbiljetter
 •  Programblad
 •  Prislistor
 •  Svartvita och färgade utskrifter
 •  Böcker till självkostnadspris

Tveka inte att kontakta oss, så planerar vi tillsammans en produkt som är bra för dig.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Sari Valkama

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 2985

Ta en titt också på dessa