Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Vammaiselle henkilölle korvataan ylimääräiset kustannukset tarpeen mukaan. Korvausta ylimääräisiin vaate- ja erityisravintokustannuksiin myönnetään niihin varattujen määrärahojen mukaan. Korvauksen suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon myös ensisijaisten tukimuotojen kautta saatu taloudellinen apu.

Erityisravintokustannukset

Vammaispalvelulain mukaan vammaiselle henkilölle korvataan erityisravintokustannuksia, mikäli vammainen henkilö joutuu käyttämään vammastaan johtuen erityisravintovalmisteita pitkäaikaisesti ja säännöllisesti ja hänelle aiheutuu siitä huomattavia lisäkustannuksia, joihin hän ei saa korvausta muun lain nojalla.

Erityisravintokustannusten korvaaminen on määrärahasidonnainen tukitoimi. Näin ollen Soite voi päättää määrärahojen kohdentamisesta tietyt edellytykset täyttäville vammaisille henkilöille. Erityisravintokustannuksina ei korvata sellaisia ravintomenoja, jotka perustuvat vain lääkärin suosituksiin. Korvausta ei myönnetä myöskään tavanomaisiin ruokatavarakaupan artikkeleihin luettaviin ravintoaineisiin ja valmisteisiin. Vamman tai sairauden edellyttämä erityisravinnon tai -valmisteen käyttö tulee olla lääketieteellisesti yksityiskohtaisesti selvitetty. Vammaisen henkilön tulee hakemuksessaan selvittää tarvitsemansa erityisravinnon ja erityisvalmisteiden laatu sekä määrät ja niistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon myös ensisijaisten tukimuotojen kautta saatu taloudellinen apu. Ylimääräisiä erityiskustannuksia korvataan lapsen hoitotuen, vammaistuen sekä eläkkeensaajan hoitotuen kautta. Eräitä kliinisiä ravintovalmisteita voidaan korvata sairausvakuutuslain nojalla. 

Ylimääräiset vaatekustannukset

Vammaispalvelulain mukaan vammaiselle henkilölle korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden edellyttämän vaatetuksen hankkimisesta.

Ylimääräisten vaatekustannusten korvaaminen on määrärahasidonnainen tukitoimi. Näin ollen Soite voi päättää määrärahojen kohdentamisesta tietyt edellytykset täyttäville vammaisille henkilöille. Ylimääräisten vaatekustannusten korvattavuuden edellytyksenä on hankinnan tarpeellisuus ja välttämättömyys. Välttämättömyyttä ja tarpeellisuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten tukitoimi edesauttaa tai edistää henkilön mahdollisuuksia selviytyä tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Vammaisen henkilön tulee esittää selvitys vamman tai sairauksiensa aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta, joista syntyvät ylimääräiset vaatekustannukset Soite on velvollinen korvaamaan. Vammaiselle henkilölle korvataan tavanomaisen vaatetuksen ja erityisvaatetuksen välinen erotus. Valmisvaatteet eivät kuulu korvauksen piiriin.  Yleensä erityisvaatetuksen kustannukset korvataan jälkikäteen tositteita vastaan. 

Sopeutumisvalmennus

Vammaispalvelulain mukaisella sopeutumisvalmennuksella tarkoitetaan neuvontaa, ohjausta ja valmennusta vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta järjestetään vammaiselle henkilölle ja/tai hänen omaiselleen joko yksilöllisesti tai ryhmämuotoisena.

Sopeutumisvalmennuksena voidaan järjestää esimerkiksi:

  • viittomakielen opetusta
  • tukiviittomaopetusta
  • liikkumistaidon opetusta
  • autismiohjausta
  • kommunikaatio-ohjausta
  • pistekirjoituksen opetusta

Kyseessä on vammaispalvelujen määrärahasidonnainen palvelu ja sitä järjestetään tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa.

Kelan sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämien sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea sairaan tai vammaisen henkilön valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tähän pyritään mm. antamalla tietoa sairaudesta ja sen vaikutuksista ja tukemalla selviytymistä sairauden kanssa.

Kelan tarjoama kuntoutus voi auttaa, jos sairaus tai vamma vaikeuttaa opiskeluasi, työtäsi tai itsenäistä selviytymistäsi elämän eri vaiheissa.

Kelan vammaistuet ja eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tueksi vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväiseen elämään.

Vammaisten tulkkauspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma. Palvelu on ilmainen.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Veronica Joskitt

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 50 555 0706

Katso myös nämä