Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Personer med funktionshinder får ersättning för extra kostnader enligt behovet. Ersättning för extra klädkostnader och extra kostnader för specialkost beviljas inom ramen för de anslag som reserverats för ändamålet. När ersättningens storlek fastställs beaktas också den ekonomiska assistansen som fås via primära stödformer.

Extra kostnader för specialkost

Enligt handikappservicelagen ska en handikappad person ersättas för kostnader för specialkost. Förutsättningen är att hen är på grund av sitt funktionshinder tvungen att använda specialkost långvarigt och regelbundet och att detta medför betydande extra kostnader som inte ersätts med stöd av någon annan lag.

Ersättandet av kostnader för specialkost är en anslagsbunden stödåtgärd. Sålunda kan Soite bestämma att rikta anslagen till funktionshindrade personer som uppfyller vissa förutsättningar. Som kostnader för specialkost ersätts inte sådana kostnader som endast baserar sig på en läkares rekommendationer. Ersättning beviljas inte heller för näringsämnen och produkter som kan anses vara sedvanliga varor i matbutiken. Användningen av specialkost eller specialprodukter som ett funktionshinder eller en sjukdom förutsätter ska vara medicinskt utredd i detalj. Den funktionshindrade personen ska i sin ansökan redogöra för typen av specialkost och specialprodukter som behövs. Hen ska också redogöra för deras mängder samt de extra kostnaderna som de medför.

När ersättningens storlek fastställs beaktas också den ekonomiska assistansen som fås via primära stödformer. Extra kostnader för specialkost ersätts via barns vårdbidrag, via handikappbidrag samt via vårdbidrag för pensionstagare. Vissa kliniska näringspreparat kan ersättas med stöd av sjukförsäkringslagen.

Extra kostnader för kläder

Enligt handikappservicelagen får en handikappad person ersättning  för extra kostnader för sådana kläder som behövs på grund av funktionshindret eller sjukdomen. Ersättning betalas enligt det behov som följer av handikappet eller sjukdomen.

Ersättande av extra kostnader för kläder är en anslagsbunden stödåtgärd. Sålunda kan Soite bestämma att rikta anslagen till handikappade personer som uppfyller vissa förutsättningar. Förutsättningen för att extra kostnader för kläder ska ersättas är anskaffningens oumbärlighet och nödvändighet. När nödvändighet och oumbärlighet bedöms bör vikt fästas vid hur stödåtgärden hjälper och främjar personens möjligheter att klara av sedvanliga livsfunktioner.

Den funktionshindrade personen bör visa upp en redogörelse för att kläder slits ut snabbare än vanligt på grund av hens funktionshinder eller sjukdom. Soite är skyldig att ersätta extra kostnader för kläder som medförs av detta. Den funktionshindrade personen får ersättning för skillnaden mellan kostnaderna för vanliga kläder och specialkläder. Fabrikstillverkade kläder omfattas inte av ersättningen. Vanligtvis betalas ersättning för kostnader för specialkläder i efterhand mot kvitton.

Anpassningsträning

Med anpassningsträning enligt handikappservicelagen avses rådgivning, handledning och träning för att främja den handikappade personens och närmiljöns sociala funktionsförmåga. Anpassningsträning ordnas för den handikappade personen och/eller hens närstående antingen individuellt eller i grupp.

Som anpassningsträning kan man till exempel ordna undervisning i:

  • teckenspråk
  • stödtecken
  • rörelseförmåga
  • autismhandledning
  • kommunikationshandledning
  • punktskrift

Det är fråga om handikapptjänsternas anslagsbundna service och den ordnas inom ramen för anslagen som reserverats för ändamålet.

FPA:s anpassningsträningskurser

Målet med anpassningsträningskurserna som FPA ordnar är att stödja den sjuka eller handikappade personens möjligheter till ett så balanserat liv som möjligt. Det här försöker man åstadkomma bland annat genom att informera om sjukdomen och dess inverkan. Man försöker också hjälpa de insjuknade att leva med sin sjukdom.

Rehabilitering kan hjälpa i situationer då en sjukdom eller funktionsnedsättning försvårar dina studier, ditt arbete eller att sjävständigt klara av vardagen.

FPA:s handikappbidrag och vårdbidrag för pensionstagare ska underlätta det dagliga livet för personer med funktionshinder eller långvarig sjukdom.

Tolktjänst för personer med funktionsnesättning är avsedd för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Tjänsten är gratis.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Veronica Joskitt

Serviceområdeschef

Telefon: +358 50 555 0706

Ta en titt också på dessa