Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112

Potilaan luokse saapuvat ensihoidon ammattilaiset arvioivat potilaan hoidon tarpeen, ohjaavat oikeaan hoitopaikkaan sekä suunnittelevat hoidon järjestämisen yhteistyössä yhteispäivystyksen kanssa. Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa.

Puhelinasiointi

Näin toimit hätätilanteessa

 • Kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle.
 • Kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa.

Soita hätänumeroon 112 esimerkiksi, kun:

 • huomaat onnettomuuden tai tulipalon
 • huomaat meneillään olevan tai tapahtuneen rikoksen
 • on tarvetta ambulanssille tai sosiaaliviranomaiselle

Soita hätäpuhelu itse, mikäli mahdollista. On hyvä, että hätäpuhelun soittaa henkilö, jota asia koskee, mikäli tämä vain on mahdollista. Hänellä on useimmiten sellaisia tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään avun tarvetta. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi pahimmillaan viivästyttää avun paikalle tuloa.

Hätäpuhelun soittajan on hyvä tietää sijaintinsa. Katuosoite ja kunta ovat hätätilanteessa tärkein sijaintitieto. Mitä tarkemmin sijainti on tiedossa, sitä nopeammin saadaan apua. Erityisesti vapaa-ajanviettopaikan tarkat sijaintitiedot on hyvä selvittää etukäteen.

 • kiireettömissä tilanteissa, jolloin voit soittaa päivystysapunumeroon 116 117
 • kysely- tai tiedustelutarkoituksessa
 • häiriötilanteissa, joissa kukaan ei ole vaarassa: sähkökatkokset, liikenneruuhkat

Muista:
Turha soitto saattaa viivästyttää hädässä olevan henkilön avunsaantia kohtalokkain seurauksin.
Hätänumeron väärästä tai ilkivaltaisesta käytöstä voidaan rangaista.

Soiten ensihoitopalvelu

Soiten järjestämä ensihoitopalvelu vastaa kokonaisuudessaan Keski-Pohjanmaan alueen akuutista ensihoidosta sekä alueen hoitolaitosten välisistä siirtotehtävistä.

Ensihoitopalvelun toiminta on jaettu seitsemälle asemalle ympäri koko aluetta, jossa päivystetään ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Alueen jokapäiväiseen valmiuteen kuuluu kahdeksan ensihoitoyksikköä ja kenttäjohtoyksikkö, jotka suorittavat n. 19 000 hälytys- ja siirtotehtävää vuodessa. Ensihoitopalvelu on asiantuntijaorganisaatio, jonka n. 90 ammattilaista vastaavat omalta osaltaan alueen jokapäiväisestä turvallisuudesta yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Ensihoitopalvelun toimintaa johtaa ympärivuorokautisesti ensihoidon päivystävä kenttäjohtaja.

Soite ja Pohjanmaan hyvinvointialue ovat erillisellä yhteistoimintasopimuksella sopineet Kruunupyyn kunnan alueen ensihoitopalveluiden tuottamisesta. Soite tuottaa Kruunupyyn kunnan alueen ensihoitopalvelut osana omaa ensihoitopalvelua.

Ensihoitokeskuksen toiminta on hallinnollisesti jaettu kolmeen ensihoitoalueeseen. Kaikki ensihoitoyksiköt ovat varustelutasoltaan samankaltaisia.

Ensihoitoalue 1 – Kokkola:

 • Kenttäjohtoyksikkö EKP01
 • Ensihoitoyksikkö EKP121
 • Ensihoitoyksikkö EKP131
 • Ensihoitoyksikkö EKP122

Ensihoitoalue 2 – Kruunupyy ja Perhonjokilaakso:

 • Ensihoitoyksikkö EKP221
 • Ensihoitoyksikkö EKP222
 • Ensihoitoyksikkö EKP223

Ensihoitoalue 3 – Lestijokilaakso:

 • Ensihoitoyksikkö EKP321
 • Ensihoitoyksikkö EKP322

Miten voin antaa palautetta ambulanssitoiminnasta?

Palautetta voi antaa Palaute-linkin kautta löytyvien ohjeiden mukaan.

Soitin 112, mutta miksi paikalle tulikin paloauto?

Ensivaste on toimintaa, jossa mahdollista ambulanssin saapumisviivettä lyhennetään ruuhkatilanteissa yhteistyöllä pelastuslaitoksen kanssa. Potilaan luo voidaan siis ruuhkatilanteessa hälyttää paloauto, jonka miehistö aloittaa henkeä pelastavan ensiavun odottaessaan ambulanssia.

Soitin 112 ja paikalle tuli kaksi ambulanssia / hoitajat hälyttivät toisenkin ambulanssin paikalle. Miksi?

Hätäkeskuspäivystäjän riskiarvioon tai ensihoidon kenttäjohtajan tilannearvioon perustuen voidaan osalle tehtävistä hälyttää useampi ambulanssi. Tämä esimerkiksi siitä syystä, että kahden yksikön voimin tehtävä sujuu paremmin ja potilas saa tarvitsemansa avun ja hoidon sujuvammin.

Soitin 112, mutta miksi paikalle tulikin ambulanssi naapurikunnasta?

Ensihoitojärjestelmä toimii alueellisesti, ilman kuntarajoja. Näin ollen on hyvin mahdollista, että lähin ja potilaan kannalta tarkoituksenmukaisin ambulanssi on vaikkapa lähialueen läpi ajava, tyhjänä oleva, ambulanssi.

Miksi ambulanssi ei lähtenyt heti kuljettamaan, vaikka näin pyysin?

Ensihoitajien toimenkuvaan kuuluu kaikissa tapauksissa potilaan tilan arvio, joka tehdään tutkimalla sekä haastattelemalla potilasta. Kun potilaan tilasta on saatu kokonaisvaltainen kuva, voidaan häntä hoitaa jo tapahtumapaikalla ja kuljettaa suoraan sen kaltaiseen hoitolaitokseen jossa hänet voidaan hoitaa. Tästä syystä potilaan kuljetus ei ala välittömästi vaan ensin selvitetään potilaan terveydentila.

Miksi ambulanssi ei kuljettanut lainkaan?

Ensihoitajien toimenkuvaan kuuluu kaikissa tapauksissa arvioida potilaan hoidon tarvetta sekä kiireellisyyttä. Osassa tapauksista (itse asiassa n. 40 % kaikista tehtävistä) ei potilaan tila edellytä välitöntä käyntiä vastaanotolla tai päivystyksessä, vaan vaiva voidaan hoitaa toisena, potilaan näkökulmasta parempana, ajankohtana. Ensihoitajien velvollisuus on tällöin neuvoa potilasta ja heidän omaisiaan siinä, miten ja milloin hoitoa jatketaan tai mihin he ottavat yhteyttä jatkossa.

Miksi ambulanssi ei kuljettanut, vaan hoitajat soittivat taksin?

Ensihoitajien toimenkuvaan kuuluu kaikissa tapauksissa arvioida potilaalle soveliasta kuljetusmuotoa. Osassa tapauksista on potilaan näkökulmasta soveliaampaa matkustaa vastaanotolle tai päivystykseen esimerkiksi taksilla tai vaikkapa omaisen kyydillä. Näistä tapauksista sovitaan aina yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa

Miten toimin kun ambulanssi kävi, tilanne ei johtanut kuljetukseen, mutta nyt tila muuttuikin heikommaksi?

Hätänumeroon 112 on aina oikeus soittaa uudestaan, vaikka ambulanssi onkin käynyt paikalla aikaisemmin. Potilaan terveydentila on voinut muuttua ennalta arvaamattomasti ja tällöin on perusteltua tehdä uusi hätäilmoitus numeroon 112.

Haluan ambulanssikuljetuksen, koska haluan päästä nopeammin lääkäriin.

Potilaan hoidon kiireellisyys arvioidaan aina tapauskohtaisesti sekä ensihoitajien että vastaanoton tai päivystyksen henkilökunnan toimesta. Kuljetus ambulanssilla ei itsessään nopeuta hoitoon pääsyä vaan kiireellisyys arvioidaan aina potilaan terveydentilaan perustuen. Syy miksi ambulanssipotilaiden koetaan pääsevän nopeammin hoitoon, johtuu siitä, että he ovat heikommassa kunnossa kun muulla tavalla vastaanotolle tai päivystykseen hakeutuneet.

Miksi ambulanssin hoitajat eivät suostuneet kuljettamaan minua oman lääkärin / oman vastaanoton luo?

Kiireellisissä ambulanssikuljetusta edellyttävissä tilanteissa, potilas kuljetetaan aina terveydentilan perusteella tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan. Tässä yhteydessä on mahdollista, että kuljetus ei tapahdu oman lääkärin tai oman vastaanoton luo.

Ambulanssi kuljetti minut ja epäilen omaisuuttani jääneen ambulanssiin – mistä omaisuuteni löytyy?

Ambulanssiin mahdollisesti jäänyt omaisuus huomataan yleensä ensihoitajien toimesta välittömästi. Ambulanssit siistitään ja siivotaan kaikkien tehtävien jälkeen. Näin ollen on äärimmäisen harvinaista, että omaisuus löytyisi ambulanssista tai ensihoitoasemalta, vaan se on yleensä välittömästi toimitettu samaan hoitolaitokseen (esim. vastaanotto, päivystys tai sairaala), johon potilaskin on kuljetettu. Omaisuutta kannattaa siis aina kysyä ensimmäisenä hoitolaitoksesta.

Palvelutasopäätös

Pohjois-Suomen
YTA 2023
A/BA/BCD
MED (50%)MED 90%90%90%
Ydintaajama6 min10 min30 min120 min
Muu taajama8 min15 min
Haja-asutusalue22 min30 min
Muu alueEi määritelläEi määritelläEi määritelläEi määritellä

Tietoa palvelusta

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Toiminnasta vastaavat

Oskar Hagström

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 014 5549

Jukka-Pekka Koskela

Ylilääkäri

Matkapuhelin: +358 40 652 4652

Jukka Palokangas

Ensihoitopäälikkö / Vastuualuejohtaja

Puhelin: +358 40 652 4703

Tuija Herlevi

Toimistosihteeri

Matkapuhelin: +358 40 014 5501

Katso myös nämä