Flytta dig till innehållet

I nödfall ring det allmänna nödnumret 112

Uträttande av ärenden per telefon

Så här handlar du i ett nödfall

Om du inte är säker på om det är fråga om ett nödfall, är det alltid bättre att ringa nödnumret 112.

– När du ställs inför en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen.

– När du vet eller misstänker att liv, hälsa, egendom eller miljö är i fara eller hotas.


Ring nödnumret 112 till exempel om du:

– märker en olycka eller en eldsvåda

– märker att det sker eller har skett ett brott

– har behov av ambulans eller sociala myndigheter


Ring nödsamtalet själv om det är möjligt. Det är bra om personen som nödsamtalet gäller ringer samtalet själv om det bara är möjligt. Hen har oftast sådan information som nödcentraloperatören behöver för att bedöma behovet av hjälp. Ett samtal som sker via mellanhänder kan i värsta fall fördröja hjälpens ankomst.

Det är viktigt att den som ringer nödsamtalet vet var hen befinner sig. Gatuadressen och kommunen är de viktigaste lägesuppgifterna i en nödsituation. Ju exaktare man kan ange sin position, desto snabbare kommer hjälpen fram. Det lönar sig särskilt att ta reda på fritidsställets exakta lägesuppgifter på förhand.

– Om situationen inte är brådskande

– Vid frågor och förfrågningar

– Vid störningar där ingen är i fara: strömavbrott, trafikstockningar


Kom ihåg:

Ett onödigt samtal kan med ödesdigra följder fördröja hjälpen för en verklig hjälpbehövande.

Man kan bli bestraffad för felaktiga samtal eller okynnessamtal till nödnumret.

Beslut om servicenivå

Uleåborgs universitets specialupptagningsområde 2020A/BA/BCD
MED 50 %90 %90 %90 %
Centralort6 min.10 min.30 min.120 min.
Annan tätort8 min.15 min.
Glesbygd22 min.30 min.
Övriga områdenFastslås ejFastslås ej Fastslås ej Fastslås ej

Soites förstavårdscentral

Soites förstavårdscentral ordnar förstavårdsservice och ansvarar för den akuta förstavårdsservicen i Mellersta Österbotten. Dessutom ansvarar den för transportuppdrag mellan vårdanstalterna i området.

Förstavårdscentralens verksamhet är fördelat på åtta stationer i hela området och den har jour dygnet runt varje dag på året.

Till områdets dagliga beredskap hör 10 förstavårdsenheter (=ambulanser) som utför ca 15 000 larm- och förflyttningsuppdrag per år. Förstavårdscentralen är en sakkunnigorganisation vars cirka 100 vårdare ansvarar för områdets dagliga säkerhet. Centralen sköter denna uppgift tillsammans med socialväsendet, hälso- och sjukvårdstjänsterna och andra myndigheter (polisen, räddningsverket, gränsbevakningsväsendet). Förstavårdscentralens verksamhet leds dygnet runt av förstavårdens jourhavande fältchef.

Förstavårdscentralens verksamhet har administrativt indelats i tre förstavårdsområden. Alla förstavårdsenheter är likadana i fråga om sin utrustningsnivå.

Förstavårdsområdet 1 – Karleby
Karleby stationeringsplats

– Fältledningsenheten EKP01. Förstavårdsenheterna EKP121 och EKP131

Kasikulma stationeringsplats

– Förstavårdsenhet EKP122


Förstavårdsområdet 2 – Kronoby och Perho ådal
Nedervetil stationeringsplats 

– Förstavårdsenhet EKP221

Tunkkari stationeringsplats 

– Förstavårdsenhet EKP222

Perho stationeringsplats

– Förstavårdsenhet EKP223


Förstavårdsområdet 3 – Lestijokidalen och Reisjärvi
Kannus stationeringsplats

– Förstavårdsenhet EKP321

Toholampi stationeringsplats 

– Förstavårdsenhet EKP322

Reisjärvi stationeringsplats 

– Förstavårdsenhet EKP323

Frågor och svar om förstavården

Hur kan jag ge feedback om ambulansverksamheten?

Du kan ge feedback enligt anvisningarna som finns under responslänken.

Jag ringde 112, men det kom en brandbil till platsen. Varför det?

Förstavårdscentrumet har ett avtal om förstadelvård med områdets räddningsverk. Förstadelvård genomförs i samarbete med räddningsverket i situationer där ambulansens ankomst eventuellt blir fördröjd i rusningssituationer. I rusningssituationer kan man alltså skicka ut en brandbil till platsen. Dess manskap inleder livräddande första hjälpen i väntan på ambulans.

Jag ringde 112 och det kom två ambulanser till platsen/förstavårdarna larmade en ambulans till. Varför?

På basis av en riskbedömning av en nödcentraloperatör eller en situationsbedömning av förstavårdens fältchef kan man larma flera ambulanser till vissa uppdrag. Det här kan t.ex. bero på att uppdraget utförs bättre av två enheter och att patienten får den hjälp och den vård som behövs smidigare.

Jag ringde 112 och det kom en ambulans från grannkommunen. Varför?

Förstavårdssystemet fungerar regionalt utan kommungränser. Det är därför mycket möjligt att den närmaste och för patienten mest ändamålsenliga ambulansen är t.ex. en tom ambulans som råkar köra genom närområdet.

Varför inleddes min transport inte genast även om jag bad om det?

Förstavårdarnas uppgift är i alla situationer att bedöma patientens tillstånd genom att undersöka och intervjua hen. När de fått en helhetsbild av patientens tillstånd kan vården inledas genast. Patienten transporteras sedan till en vårdinrättning där hen kan vårdas. Därför inleds transporten inte genast, utan först undersöker man patientens hälsotillstånd.

Varför transporterade ambulansen inte patienten?

Förstavårdarnas uppgift är i alla situationer att bedöma patientens vårdbehov och graden av brådska. Vid cirka 40 procent av alla uppdrag kräver patientens tillstånd inte ett omedelbart besök på mottagningen eller i jouren. Besväret kan i stället behandlas vid en annan tidpunkt som är bättre ur patientens synvinkel. Förstavårdarna ska ge anvisningar för patienten och patientens anhöriga om hur och när vården fortsätter eller vem de ska kontakta.

Varför gick det så att ambulansen inte transporterade mig, utan förstavårdarna ringde i stället taxi?

Förstavårdarnas uppgift är i alla situationer att bedöma vilken transportform är den lämpligaste för patienten. I en del fall är det ur patientens synvinkel lämpligast att åka till mottagningen eller jouren t.ex. med taxi eller att bli skjutsad av en anhörig. Detta kommer man alltid överens om i samförstånd med patienten och hens anhöriga.

Hur ska jag handla då ambulansen kom, situationen ledde inte till transport men nu har tillståndet blivit sämre?

Du har alltid rätt att ringa 112 på nytt även om en ambulans redan varit på besök tidigare. Patientens hälsotillstånd kan ha förändras på ett oförutsett sätt. Då är det befogat att göra en ny anmälan på numret 112.

Jag vill ha transport av ambulans eftersom jag vill komma snabbare till läkaren.

Hur brådskande vårdbehovet är bedöms alltid fall för fall av både förstavårdarna och mottagningens eller jourens personal. Transport med ambulans gör inte i sig att man får vård snabbare. Graden av brådska bedöms alltid på basis av patientens hälsotillstånd. Ambulanspatienter får vård snabbare för att deras tillstånd är svagare än tillståndet hos personer som kan söka sig till vård på annat sätt.

Varför gick ambulansens förstavårdare inte med på att transportera mig till min egen läkare/min egen mottagning?

Vid brådskande situationer där det behövs ambulanstransport, transporteras patienten alltid till det mest ändamålsenliga vårdstället på basis av hälsotillståndet. Därför kan det hända att transporten inte sker till den egna läkaren eller den egna mottagningen.

Ambulansen transporterade mig, och jag tror att en del av mina tillhörigheter blev kvar i ambulansen – var hittar jag dem?

Förstavårdarna upptäcker eventuella tillhörigheter vanligtvis omedelbart eftersom ambulanserna städas efter varje uppdrag. Därför är det ytterst ovanligt att tillhörigheterna skulle finnas senare i ambulansen eller på förstavårdsstationen. Vanligtvis har de omedelbart förts till den vårdinrättning (t.ex. mottagning, jour eller sjukhus) som patienten transporterats till. Det lönar sig alltså alltid att först fråga vårdinrättningen om tillhörigheterna.

Information om tjänsten

Nödcentralen är första länken för den som behöver förstavårdsservice.

Man ska ringa nödnumret 112 alltid i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljön är hotad eller svävar i fara eller om det finns skäl att misstänka att så är fallet.

Nödcentralen skickar vid behov polis, räddning, förstavård eller socialväsendet för att hjälpa.

När förstavårdare kommer till klienten bedömer de hens hälsotillstånd och inleder vid behov förstavård och fattar ett beslut om eventuell transport till sjukvårdens enhet.

Klienten betalar förstavårdens självriskandel 25 euro om hen transporteras till sjukhus med ambulans.

För verksamheten ansvarar

Oskar Hagström

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 014 5549

Jukka-Pekka Koskela

Överläkare

Mobiltelefon: +358 40 652 4652

Jukka Palokangas

Förstavårdschef

Telefon: +358 40 652 4703

Tuija Herlevi

Byråsekreterare

Mobiltelefon: +358 40 014 5501