Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Omavalvonnan raportointi

Hoidon saatavuus

1.9.2023 alkaen terveydenhuoltolain uuden 51 a §:n mukaan perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitotapahtuma tulee järjestää 14 vuorokauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Hoitotakuu koskee hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta. Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Määräaika koskee ensimmäisen hoitotapahtuman järjestämistä.

Suun terveydenhuollossa hoitoon tulee päästä neljässä kuukaudessa.

Hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä saman arkipäivän aikana, kun potilas ottaa yhteyttä.

Potilaiden hoitoon pääsyään kohtuullisessa ajassa valvotaan vuonna 2005 voimaan tulleen hoitotakuulain avulla. Hoidon tarpeen arviointi on erikoissairaanhoidossa aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta. Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on annettava kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoito on aloitettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoito on arvioitu tarpeelliseksi.

Hoitotakuulain mukaisesti päivystysluonteinen ja kiireellinen hoito toteutetaan tilanteen vaatimalla tavalla. Kiireetön hoito vaatii lääkärin tai hammaslääkärin lähetteen. Lähetteeseen perustuva hoidon tarpeen arviointi järjestetään yhtenäisin perustein ja aloitetaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut.

Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, nämä toteutetaan kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoidon tarpeen tultua todettua, aloitetaan hoito kuuden kuukauden sisällä. Tarvittaessa jatkohoito voidaan ohjata myös terveyskeskukseen.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointi suoritetaan kuudessa viikossa ja mahdollinen hoito toteutetaan kolmen kuukauden kuluessa tarpeen arvioinnista. 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite hoitaa pääsääntöisesti jäsen- ja sopimuskuntiensa asukkaita sekä Pohjois-Suomen yhteistyöalueen potilaita. 

Terveydenhuoltolaki muuttui 1.1.2014 (laki 1326/2010, § 48 ja § 79). Potilaalla on nyt mahdollisuus valita terveyskeskuksen lisäksi myös erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa mistä tahansa suomalaisesta julkisesta sairaalasta. Tämä erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä julkisen terveydenhuollon sairaalassa annettavaa tutkimusta ja hoitoa.

Hoidon saaminen edellyttää lääkärin lähetettä. Potilas voi yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Kun lääkäri arvio potilaan tarvitsevan jatkotutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa, hän tekee yhdessä potilaan kanssa päätöksen hoitopaikasta, johon lähete osoitetaan. Samalla lääkäri varmistaa, että sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus.

Loukkaantuneet tai äkillisesti vakavasti sairastuneet potilaat saavat hoidon ilman lähetettä riippumatta kotikunnastaan. Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. 

Perusterveydenhoidon hoitoonpääsytilastot

Suun terveydenhuollon hoidon saatavuus

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytilastot 

Hoidon saatavuus ikäihmisten palveluissa

Kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen käsittelyajat

Katso myös nämä