Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Rapportering om egenkontroll

Rapportering om egenkontroll finns på den finska sidan på finska.

Tillgång till vård

Den första vårdhändelsen inom primärvården ska enligt den nya 51 a § i hälso- och sjukvårdslagen från och med 1.9.2023 ordnas inom 14 dygn från bedömningen av vårdbehovet. Vårdgarantin gäller vård vid insjuknande, skada, förvärring av en kronisk sjukdom, nya symtom eller nedsättning av funktionsförmågan. Vårdgarantin gäller både fysiska och psykiska hälsoproblem. Tidsfristen gäller ordnande av den första vårdhändelsen.

Inom munhälsovården ska kunden få tillgång till vård inom fyra månader.

En bedömning av vårdbehovet ska göras under den vardag under vilken patienten tar kontakt.

Tillgången till icke-brådskande vård inom rimlig tid övervakas med hjälp av lagen om vårdgarantin som trädde i kraft år 2005. Bedömningen av vårdbehovet bör inom specialsjukvården startas inom tre veckor från att remissen kommit. Vård som av en läkare eller tandläkare bedömts vara nödvändig ska ges inom sex månader från att vårdbehovet bedömts. Inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga ska vården inledas inom tre månader från att patienten bedömts behöva vård.

Enligt lagen om vårdgarantin ges brådskande vård och vård av jourkaraktär på det sätt som situationen kräver. Icke-brådskande vård kräver en remiss från en läkare eller en tandläkare. En bedömning av vårdbehovet som baserar sig på en remiss görs på basis av enhetliga grunder. Bedömningen inleds inom tre veckor från att remissen kommit.

Om det för bedömning av vårdbehovet krävs undersökningar utförs dessa inom tre månader från att remissen kommit. Det kan t.ex. vara fråga om en bedömning av en specialist eller röntgen- eller laboratorieundersökningar. När vårdbehovet konstaterats påbörjas vården inom sex månader. Vid behov kan den fortsatta vården ges på hälsocentralen.

Inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga bedöms vårdbehovet inom sex veckor och den eventuella vården ges inom tre månader från att vårdbehovet bedömts.

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite vårdar i regel invånare i sina medlems- och avtalskommuner samt patienter inom Norra Finlands samarbetsområde.

Hälso- och sjukvårdslagen ändrades 1.1.2014 (lagen 1326/2010, § 48 och § 79). Patienten har nu rätt att förutom hälsovårdscentral även välja specialsjukvårdens vårdställe bland alla finländska offentliga sjukhus. Denna frihet att välja inom specialsjukvården gäller icke-brådskande undersökningar och vård på ett sjukhus inom den offentliga hälso- och sjukvården.

För att få vård krävs remiss från en läkare. En patient kan i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren välja den kommunala specialsjukvårdens verksamhetsenhet. Om en läkare anser att en patient behöver undersökningar eller vård inom specialsjukvården, väljer hen och patienten tillsammans vårdstället. Samtidigt försäkrar sig läkaren om att sjukhuset har den specialitet och sakkunskap som behövs i vården.

Patienter som skadat sig eller plötsligt blivit allvarligt sjuka får vård utan remiss oberoende av hemkommun. Brådskande fall behandlas först.

Statistik om tillgång till vård inom primärvården

Tillgång till vård inom munhälsovården

Statistik om tillgång till vård inom specialsjukvården

Tillgång till vård inom tjänster för äldre

Handläggningstider inom omsorgen om utvecklingshämmade och handikapptjänsterna

Ta en titt också på dessa