Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kouluterveydenhuolto tekee yhteistyötä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Toiminta on luottamuksellista.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu:

 • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
 • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
 • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
 • suun terveydenhuolto
 • oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajoissa terveystarkastuksissa arvioidaan lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia. Vanhempien/huoltajien toivotaan osallistuvan laajoihin terveystarkastuksiin.

Kouluterveydenhuollon digitaalinen ajanvaraus

Kouluterveydenhuollossa on käytössä DigiSoiten Omahoito-palvelun digiajanvaraus. Netin kautta ajan voi varata 1. luokan kouluuntulotarkastukseen ja 5. luokan laajaan tarkastukseen.

Tunnistautuminen Omahoito-palveluun tapahtuu Suomi.fi verkkopalvelun kautta. Tunnistautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Huom!

Ajan voi varata tarkastukseen, kun oma terveydenhoitajan on tiedottanut asiasta.

Ajan voi myös siirtää ja perua Omahoito-palvelun kautta. Ajan siirto ja peruutus tulee tehdä 24 tuntia ennen vastaanottoaikaa.

Ajan kouluuntulotarkastukseen voi edelleen varata myös puhelimitse.

Digitaalinen eEsitieto-lomake

Kouluterveydenhuollossa on käytössä digitaalinen eEsitieto-lomake, jonka pääsee täyttämään DigiSoiten Omahoito-palvelun kautta.

Pyydämme vanhempia täyttämään lapsen terveydentilasta digitaalisen eEsitieto-lomakkeen ennen tarkastukseen saapumista. 

Koululaisten suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollonpalvelut ovat osa oppilaan terveydenhuoltoa. Suun terveydenhuollossa noudatetaan valtioneuvoston asetusta neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Tarkastukseen kutsutaan 1., 3., 5. ja 8. luokkalaiset sekä tarvittaessa myös muiden ikäluokkien oppilaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 

Oikomishoidon tarve määritellään tarkastusten ja oikojan seulonnan yhteydessä. 3-luokkalaiset kutsutaan seulontaan oikomishoidon erikoishammaslääkärille, jos oikomishoidon tarvetta ei ole havaittu aikaisemmin. Seulonta-ajat lähetetään asiakkaalle kotiin.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

15 vuotta täyttäneiden asiakkaiden käyttämättä tai peruuttamattomasta lääkäriajasta tai suun terveydenhuollon vastaanottoajasta peritään maksu, ellei poisjäännille ole perusteita. Peruutus on tehtävä 2 vrk ennen varattua aikaa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa asiakaskäynnit terveydenhoitajalla ovat edelleen maksuttomia.

Kouluterveystarkastukset 

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajoissa terveystarkastuksissa arvioidaan lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia. Vanhempien/huoltajien toivotaan osallistuvan laajoihin terveystarkastuksiin.

Tarkastukset perustuvat 2011 annettuun valtakunnalliseen asetukseen (338/2011). Terveystarkastuksiin sisältyy yksilöllinen, oppilaan kehitysvaiheen mukainen, terveysneuvonta.

Lapsi siirtyy kouluterveydenhuollon piiriin sinä syksynä, kun hän aloittaa koulun. 

Kouluuntulotarkastuksen tavoitteena on aloittaa mahdollisimman hyvä yhteistyö vanhempien ja kouluterveydenhuollon välillä ja tukea lasta ja perhettä koulun aloituksessa

Koulutulokkaan terveystarkastus tehdään kesällä ennen koulun alkamista tai viimeistään ensimmäisen luokan syksyn aikana. Kutsu terveystarkastukseen lähetetään keväällä kirjeitse huoltajalle. Samalla lähetetään vanhempien esitietolomake sekä päihdekysely, jotka palautetaan terveydenhoitajalle tarkastuksen yhteydessä.

Huoltaja varaa ajan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle. Ennen terveystarkastusta terveydenhoitaja tutustuu lastenneuvolasta saatuihin tietoihin lapsen aiemmasta terveydestä, hyvinvoinnista ja sairauksista.

Terveystarkastuksen tärkein työväline on terveyskeskustelu, jossa pääosassa on lapsi ja perhe. Keskustelun pohjana on vanhempien/huoltajien täyttämä esitietolomake. Vanhempien ja lapsen kanssa keskustellaan kaikista koulun aloittavan oppilaan terveyteen ja kouluhyvinvointiin liittyvistä asioista kuten:

 • lapsen ja vanhempien mieltä askarruttavista asioista
 • perheen terveystottumuksista
 • lapsen tunne-elämästä ja sosiaalisista taidoista
 • annetaan tietoa kouluterveydenhuollon palveluista

Ydinajatuksia ovat kodin ja koulun yhteistyön perustan rakentaminen, vanhempien motivointi koulun käynnin suhteen sekä vanhemmuuden tukeminen.

Lapsen terveydentilan arviointiin kuuluvat:

 • pituus
 • paino
 • kasvun seuranta
 • ryhti
 • kauko- ja lähinäkö
 • kuulo
 • verenpaine
 • puuttuvien rokotusten täydentäminen

Terveyskeskustelun painopistealueet

Vanhempien kanssa keskustellaan asioista, joilla vanhemmat voivat tukea lapsen koulunkäynnin aloitusta ja jaksamista. Näitä voivat olla:

 • Riittävä lepo ja uni
 • Säännöllinen ja monipuolinen ruokailu
 • Tuki/apu läksyjen teossa

Terveydenhoitaja ja vanhemmat laativat yhdessä oppilaan terveydenhuoltosuunnitelman.
Lääkärintarkastus on osa laajaa terveystarkastusta, jonka tekevät lääkäri ja terveydenhoitaja yhdessä tai yhteistyönä. Siihen kuuluu myös vanhempien haastattelu ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin arvioiminen laaja-alaisesti.

Vanhempien luvalla voidaan myös pyytää muiden ammattihenkilöiden arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista päivähoidossa, esiopetuksessa ja koulussa.

Terveystarkastus sisältää terveydenhoitajan tarkastuksen, opettajan haastattelun sekä vanhempien tapaamisen ja haastattelun lääkärintarkastuksen yhteydessä. Tarkastukseen liitetään kirjalliset kyselyt oppilaalle ja huoltajille. Tavoitteena on kartoittaa mahdollisimman laaja-alaisesti lapsen hyvinvointia, mahdolliset terveysriskit ja kouluviihtyvyys. 

Opettajan haastattelut

Terveydenhoitaja haastattelee opettajaa ennen terveystarkastusten aloittamista ja kirjaa opettajan esiintuomat koulunkäyntiä koskevat tiedot oppilaista terveyskertomukseen.

Terveydenhoitajan tapaaminen

Terveydenhoitajan tapaamisessa keskustellaan oppilaan terveyteen ja kouluhyvinvointiin liittyvistä asioista. Keskustelun pohjana käytetään oppilaan täyttämää terveyskyselylomaketta (THL) sekä huoltajien täyttämää THL:n kyselykaavaketta. Huoltajilla sekä koululaisella on mahdollisuus keskustella heitä askarruttavista asioista. Tapaaminen on vuorovaikutteista siten, että kaikkien osapuolten näkemys tulee esille.

Tapaamisessa käsitellään mm seuraavia asioita:

 • Perhe sekä lapsen kotiympäristö
 • Koulunkäynnin sujuminen
 • Kaveripiiri ja sosiaaliset suhteet niin koulussa kuin kotonakin
 • Harrastukset
 • Terveystottumukset; tupakointi, hygienia, liikunta, ruutuaika, ravitsemus, lepo
 • Terveydentila
 • Koululaisen näkemys itsestään sekä perheyhteisön vuorovaikutus

Tutkimukset

 • pituus, paino
 • ryhti ja skolioositutkimus
 • verenpaineen mittaus

Terveyskeskustelun painopistealueet

 • koulussa selviytyminen ja viihtyminen, koulukiusaaminen
 • murrosikä
 • tupakointi, päihteet
 • syrjäytymisuhassa olevat oppilaat
 • koti, vapaa-aika

Lääkärintarkastus

Lääkärintarkastukseen kutsutaan vanhemmat mukaan ja varataan riittävästi aikaa keskustelulle vanhempien kanssa. Fyysinen tarkastus suoritetaan kuten ensimmäisellä luokalla, huomioiden erityisesti puberteettikehitys.

Terveydenhoitosuunnitelma laaditaan ja kirjataan kuten 1-luokkalaisen tarkastuksessa. 

Terveystarkastus tehdään seitsemännen luokan kesällä ennen koulun alkamista tai viimeistään seitsemännen luokan aikana. Kutsu terveystarkastukseen lähetetään keväällä kirjeitse huoltajalle. Samalla lähetetään vanhempien esitietolomake sekä päihdekysely, jotka palautetaan terveydenhoitajalle tarkastuksen yhteydessä. Huoltaja varaa ajan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle.

Seitsemännen luokan tarkastus on osa kahdeksannen luokan laajaa terveystarkastusta, johon vanhemmat kutsutaan mukaan. Terveydenhoitaja tapaa oppilaan myös kahdeksannella luokalla. Kahdeksannen luokan lääkärin tarkastuksessa tehdään Nuorison terveystodistus.

Kahdeksannen vuosiluokan laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan oppilaan mahdolliset rajoitteet ja erityiset tarpeet ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun kannalta. Sitä varten suunnitellaan ja käynnistetään tarvittavat tutkimukset ja tukitoimet yhteistyössä muun oppilashuollon ja erityisesti koulun oppilaanohjaajan kanssa.

Laajat terveystarkastukset

Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan tarkastukseen. Tarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu sekä opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa ja tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa

Joskus oppilaan terveysasiat tarvitsevat tarkempia tutkimuksia ja selvittelyjä. Silloin terveydenhoitaja tai lääkäri ohjaa koululaisen muiden asiantuntijoiden jatkotutkimuksiin.  Näitä ovat muun muassa fysioterapia, toimintaterapia, ravitsemusterapia, suunterveydenhoito, laboratorio  ja erikoissairaanhoidon palvelut.                        

Terveystarkastuksia voidaan tehdä yksilöllisen tarpeen mukaan myös muina ajankohtina ja muille ryhmille. Tarkastuksista poisjäävien tuen tarve selvitetään, koska tiedetään, että tarkastuksista poisjääneiden riski syrjäytymiseen on suurempi kuin niihin osallistuneilla. Tuen tarvetta voidaan selvittää esimerkiksi ottamalla yhteyttä perheeseen tai järjestämällä kotikäynti.

Kouluterveydenhoitajan vastaanotot

Avoimille vastaanotoille oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltään vaivaavista asioista. Vanhemmat voivat myös ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. Vanhemmat varaavat ajan lapselleen laajoihin terveystarkastuksiin. Tarkastukseen voi tulla tarvittaessa klo 16.00 jälkeen.

Tilapäinen hoitovapaa

Alle 12-vuotiaan koululaisen sairastuessa vanhemmilla on oikeus jäädä hoitamaan lasta kotiin enintään 4 päivän ajaksi. Kouluterveydenhoitajan kautta saa sairaan lapsen hoitovapaatodistuksen työnantajaa varten. Todistusta ei kirjoiteta jälkikäteen.

Rokotukset ja rokotuslupa

Kouluterveydenhuolto huolehtii oppilaan rokotussuojasta ja jatkaa neuvolassa aloitettua vapaaehtoista ja maksutonta rokotusohjelmaa. Koululaisen vanhemmalta/huoltajalta tulee olla kirjallinen rokotuslupa.

Yhteistyö muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa

Kouluterveydenhuolto on osa koulujen moniammatillista oppilashuoltoa. Se tekee kiinteää yhteistyötä opettajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa sekä yhteisön hyvinvoinnin edistämisen, ennaltaehkäisyn, terveystarkastusten että yksilöllisen tuen järjestämisen osa alueilla. Tietojen siirto tapahtuu salassapitosäännöksiä noudattaen.

Kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kouluterveydenhuolto tarkastaa kouluyhteisön ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden yhteistyössä monien muiden tahojen kanssa joka kolmas vuosi. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain.

Puhelinasiointi

Palvelupaikat

Tietoa palvelusta

Kouluterveydenhuollossa on käytössä DigiSoiten Omahoito-palvelun digiajanvaraus. Netin kautta ajan voi varata 1. luokan kouluuntulotarkastukseen ja 5. luokan laajaan tarkastukseen.

Toiminnasta vastaavat

Anu Vähärautio

Vastuualuejohtaja

Puhelin: +358 40 806 5791

Minna Lönnbäck

Toimialuejohtaja

Puhelin: +358 44 780 9442

Verkkoasiointi

Katso myös nämä