Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Skolhälsovårdens arbete utförs i samarbete med föräldrar, lärare och övrig elevvårdspersonal. Verksamheten är konfidentiell.

Skolhälsovården omfattar:

 • främjar elevens uppväxt, utveckling, hälsa och välbefinnande
 • stöder föräldrar och vårdnadshavare i uppfostringsarbetet
 • eftersträvar att tidigt identifiera elevers behov av särskilt stöd eller undersökningar och att stödja vid sådana behov. Skolhälsovården ger stöd för egenvård av ett långvarigt sjukt barn i samarbete med övriga aktörer inom elevvården. Dessutom hänvisar den vid behov eleven till fortsatta undersökningar och vård
 • främjar och följer upp hälsosamhet och säkerhet i skolmiljön samt välbefinnande i skolan
 • innefattar munhälsovård
 • innefattar nödvändiga specialundersökningar för att fastställa elevens hälsotillstånd

I skolhälsovården ingår årliga hälsoundersökningar, varav hälsoundersökningarna i årskurs 1, 5 och 8 är omfattande undersökningar. I de omfattande undersökningarna kartläggs välmåendet hos barn/ungdomar och hela familjen. Det är önskvärt att föräldrarna/vårdnadshavarna deltar i de omfattande hälsoundersökningarna.

Digital tidsbeställning till skolhälsovård 

Inom skolhälsovården används DigiSoites Egenvårdstjänsts digitala tidsbeställning. Tid beställs digitalt till hälsoundersökning som sker innan första klassen inleds samt för femteklassarnas omfattande hälsoundersökning.

För identifiering i de digitala tjänsterna används webbtjänsten Suomi.fi, och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

OBS!

Tid kan beställas för undersökning när den egna hälsovårdaren informerat om detta.

Tider kan även ändras och avbokas via DigiSoites Egenvårdstjänst. Ändring och avbokning av tid bör göras 24 timmar före mottagningstiden.

Tid för den hälsoundersökning som görs innan skolgången inleds kan fortfarande också beställas per telefon.

Digital eEsitieto-blankett

Inom skolhälsovården har man i bruk en digital eEsitieto-blankett med vilken man kan fylla i DigiSoites Egenvårdstjänst.

Vi ber föräldrarna fylla i i en digital eEsitieto-blankett om barnets hälsotillstånd innan man kommer till kontrollen. 

Munhälsovården för skolelever

Munhälsovård är en del av skolelevens hälsovård. Inom munhälsovården iakttas statsrådets förordning gällande rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård, samt barns och ungdomars förebyggande munhälsovård. Till kontroll kallas elever i årskurs 1, 3, 5 och 8 samt vid behov även elever från andra årskurser enligt individuellt behov. 

Behovet av tandreglering bedöms i samband med undersökningar och en tandregleringsspecialists screening. Elever i årskurs 3 kallas till screening hos en specialist i tandreglering om behov av tandreglering inte har konstaterats tidigare. Screeningstider skickas hem till klienten.

Klientavgifter inom social -och hälsovårdsväsendet

Av klienter som fyllt 15 år tas ut en avgift för en utebliven och icke-avbokad besökstid till läkare eller till munhälsovård. Avgiften tas ut om besöket uteblivit utan motiverad orsak. Avbokning ska göras två dygn före den reserverade tiden.

Inom skol- och studerandehälsovård är besöken hos hälsovårdaren fortfarande avgiftsfria.

Hälsoundersökningar i skolan

I skolhälsovården ingår årliga hälsoundersökningar, varav hälsoundersökningarna i årskurs 1, 5 och 8 är omfattande undersökningar. I de omfattande undersökningarna kartläggs välmåendet hos barn/ungdomar och hela familjen. Det är önskvärt att föräldrarna/vårdnadshavarna deltar i de omfattande hälsoundersökningarna.

Undersökningarna baserar sig på den nationella förordningen från år 2011 (338/2011). I hälsoundersökningen ingår individuell hälsorådgivning som beaktar elevens utvecklingsstadium.

Barnets hälsovård övergår från rådgivningen till skolhälsovården den hösten då hen börjar i skolan.

Målet med undersökningen som sker när skolgången inleds är ett så gott samarbete mellan föräldrarna och skolhälsovården som möjligt. Ett annat mål är att ge stöd för barnet och familjen när skolgång inleds.

Förstaklassistens hälsoundersökning genomförs på sommaren före skolgången inleds eller senast på hösten under det första läsåret. En kallelse till hälsoundersökning sänds på våren per brev till vårdnadshavaren. Samtidigt sänds en blankett för uppgifter om föräldrarna samt en blankett om användning av rusmedel. Dessa ges till hälsovårdaren i samband med undersökningen.

Barnets vårdnadshavare reserverar tid till skolhälsovårdarens mottagning. Före hälsoundersökningen bekantar sig hälsovårdaren med informationen från barnrådgivningen om barnets tidigare hälsa, välbefinnande och sjukdomar.

Det viktigaste verktyget vid hälsoundersökningen är en hälsodiskussion där barnet och familjen är i huvudrollen. Diskussionen baserar sig på blanketten som föräldrarna/vårdnadshavarna fyllt i. Med föräldrarna och barnet diskuteras alla frågor som har att göra med barnets hälsa och hens välbefinnande i skolan. Det är t.ex. fråga om:

 • frågor som barnet och föräldrarna funderar över
 • familjens hälsovanor
 • barnets känsloliv och sociala färdigheter
 • information ges om skolhälsovårdens tjänster

Centralt är att skapa en grund för samarbete mellan hem och skola, motivera föräldrarna i fråga om skolgång och att stödja föräldraskapet.

Till bedömningen av barnets hälsotillstånd hör:

 • längd
 • vikt
 • uppföljning av tillväxt
 • hållning
 • närseende och hur bra barnet ser på långt håll
 • hörsel
 • blodtryck
 • komplettering av de vacciner som inte ännu getts

Tyngdpunkter vid hälsodiskussionen

Med föräldrarna diskuteras på vilket sätt de kan stöda inledandet av skolgången och hjälpa barnet att orka bra. Det kan vara fråga om:

 • Tillräcklig vila och sömn
 • Regelbundna och mångsidiga måltider
 • Stöd/hjälp vid läxläsning

Hälsovårdaren och föräldrarna utarbetar tillsammans en hälsovårdsplan för eleven.
Läkarundersökningen är en del av den omfattande hälsoundersökningen som utförs av en läkare och en hälsovårdare tillsammans eller i samarbete. I den ingår även en intervju med föräldrarna och en omfattande bedömning av familjens hälsa och välbefinnande.

Med föräldrarnas tillåtelse kan man även be andra yrkesutbildade personer om en bedömning. Då görs en bedömning av elevens välbefinnande och av hur hen klarar sig i dagvården, förskolan eller skolan.

Hälsoundersökningen innefattar en undersökning gjord av en hälsovårdare och en intervju med läraren. I undersökningen ingår dessutom ett möte och en intervju med föräldrarna i samband med en läkarundersökning. Till undersökningen bifogas de skriftliga frågor som riktats till eleven och vårdnadshavarna. Målet är att på ett så omfattande sätt som möjligt kartlägga barnets välbefinnande, eventuella hälsorisker och trivsel i skolan.

Intervju med läraren

Hälsovårdaren intervjuar läraren före hälsoundersökningen och antecknar i journalen den information om elevernas skolgång som läraren ger.

Möte med en hälsovårdare

Under mötet med en hälsovårdare diskuteras frågor kring elevens hälsa och välbefinnande i skolan. Diskussionen baserar sig på blanketten om hälsa (THL) som eleven fyllt i samt blanketten som vårdnadshavarna fyllt i (THL). Vårdnadshavarna och eleven har möjlighet att diskutera frågor som de funderat på. Mötet sker i växelverkan på så sätt att alla parter blir hörda.

Under mötet behandlas bland annat det följande:

 • Familjen och barnets hemmiljö
 • Hur det går i skolan
 • Kamratkretsen och sociala relationer så väl i skolan som hemma
 • Hobbyer
 • Hälsovanor: rökning, hygien, motion, skärmtid, kost och vila
 • Hälsotillstånd
 • Elevens syn på sig själv och växelverkan inom familjen

Undersökningar

 • längd, vikt 
 • hållning och skoliosundersökning
 • mätning av blodtrycket

Tyngdpunkter vid hälsodiskussionen

 • hur eleven klarar sig och trivs i skolan, mobbning
 • puberteten
 • rökning, rusmedel
 • elever som löper risk för att bli utslagna
 • hemmet, fritiden

Läkarundersökning

Även föräldrarna kallas till läkarundersökningen och det reserveras tillräckligt med tid för diskussion med föräldrarna. Det genomförs en fysisk undersökning på samma sätt som på första klassen. Särskild vikt fästs vid pubertetsutveckling.

Det utarbetas och antecknas en hälsovårdsplan på samma sätt som för förstaklassisten. 

Hälsoundersökningen görs på årskurs sju innan skolåret inleds eller senast under skolåret. Kallelsen till hälsoundersökningen skickas till vårdnadshavaren på våren per brev. Samtidigt sänds en blankett för uppgifter om föräldrarna samt en förfrågan om användning av rusmedel. Dessa ges till hälsovårdaren vid undersökningen. Barnets vårdnadshavare beställer tid till skolhälsovårdaren.

Hälsoundersökningen i årskurs sju är en del av åttondeklassisternas omfattande hälsoundersökning som även föräldrarna kallas till. Hälsovårdaren träffar eleven även på årskurs åtta. På läkarundersökningen i årskurs åtta utarbetas Hälsointyget för ungdomar.

Vid den omfattande hälsoundersökningen i årskurs åtta görs en bedömning i fråga om yrkesval och fortsatta studier. Bedömningen gäller elevens eventuella begränsningar och särskilda behov. Nödvändiga undersökningar och stödåtgärder planeras och startas i samarbete med den övriga elevvården och särskilt skolans elevhandledare.

Omfattande hälsoundersökningar

I en omfattande hälsoundersökning bedömer skolhälsovårdaren tillsammans med en läkare förutom elevens hälsa och välbefinnande också den övriga familjens välbefinnande. Därför ber man även föräldrarna komma med. I undersökningen ingår en intervju med föräldrarna samt lärarens bedömning av hur eleven klarar sig i skolan. Vid behov samarbetar man med andra aktörer inom elevvården.

Ibland kräver en elevs hälsotillstånd noggrannare undersökningar och utredningar. I sådana fall hänvisar hälsovårdaren eller läkaren eleven till andra sakkunniga för fortsatta undersökningar. Det kan till exempel vara fråga om behov av fysioterapi, ergoterapi, näringsterapi, munhälsovård, laboratorietjänster samt tjänster inom specialiserad sjukvård.                    

Hälsoundersökningar kan ordnas efter individuellt behov även vid andra tillfällen och för andra grupper. Stödbehovet utreds hos dem som inte deltar i hälsoundersökningarna. Det är nämligen känt att risken för utslagning är större hos dem som inte deltar i undersökningar än hos dem som gör det. Behovet av stöd kan fastställas genom att till exempel kontakta familjen eller genom att ordna ett hembesök.

Skolhälsovårdarens mottagningar

När hälsovårdaren har öppen mottagning kan elever besöka mottagningen utan tidsbeställning. De kan då diskutera symptom och frågor de bekymrar sig över. Även föräldrarna kan kontakta skolhälsovårdaren. Föräldrarna bokar tid för sitt barn för de omfattande hälsoundersökningarna. Hälsoundersökningen kan vid behov ordnas efter kl. 16.00.

Tillfällig vårdledighet

När ett barn under 12 år plötsligt insjuknar har en förälder rätt att stanna hemma och vårda barnet i högst fyra arbetsdagar. Ett intyg för vårdledighet för arbetsgivaren fås via skolhälsovårdaren när ett barn har insjuknat. Intyget skrivs inte i efterhand.

Vaccinationer/vaccinationstillstånd

Skolhälsovården sörjer för elevens vaccinationsskydd som fortsättning på det frivilliga och avgiftsfria vaccinationsprogrammet som påbörjats på rådgivningen. Skolelevens förälder/vårdnadshavare bör ge skriftligt tillstånd för vaccination.

Samarbete med övrig elevvårds- och undervisningspersonal

Skolhälsovården är en del av skolornas yrkesövergripande elevvård. Den gör nära samarbete med lärare, skolkuratorer och skolpsykologer. Dessutom arbetar den för att främja det kollektiva välbefinnandet, gör förebyggande arbete och ordnar med hälsoundersökningar och individuellt stöd. Överföring av patientuppgifter sker enligt sekretessbestämmelserna.

Främjande av hälsosamhet, trygghet och välmående i skolan och studiemiljön

Skolhälsovården gör en utredning av hälsosamheten och tryggheten i skolan och skolmiljön vart tredje år i samarbete med andra aktörer. Avhjälpandet av de brister som upptäcks i utredningen följs upp årligen.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Inom skolhälsovården används DigiSoites Egenvårdstjänsts digitala tidsbeställning. Tid beställs digitalt till hälsoundersökning som sker innan första klassen inleds samt för femteklassarnas omfattande hälsoundersökning.

Anu Vähärautio

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 40 806 5791

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa