Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Perhehoitoa käytetään lastensuojelussa, jossa perhehoito on ensisijainen hoitomuoto kodin ulkopuolelle sijoitetulle lapselle ja nuorelle. Perhehoito voi olla tilapäistä tai pitkäaikaista. Lasten ja nuorten perhehoitajia kutsutaan tutummin sijaisvanhemmiksi.

Perhehoito tarjoaa:

  • mahdollisuuden kodinomaiseen hoitoon
  • perheen arkeen liittyviä ja kuntoutumista edistäviä ihmissuhteita
  • jokapäiväisiä kodin askareita
  • yksilöllistä hoitoa ja turvallisuutta.

Per­he­hoi­don ta­voit­tee­na on an­taa per­he­hoi­dos­sa ole­val­le lapselle mah­dol­li­suus per­hee­no­mai­seen hoi­toon ja lä­hei­siin ih­mis­suh­tei­siin. Per­he­en jo­ka­päi­väi­set ko­din as­ka­reet ja kiin­teät va­ki­tui­set ih­mis­suh­teet tu­ke­vat per­he­hoi­dos­sa ole­van lapsen tur­val­li­suut­ta ja yl­lä­pi­tä­vät hy­vää fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja so­siaa­lis­ta toi­min­ta­ky­kyä. 

Per­he­hoi­to so­pii kai­ke­ni­käi­sil­le lapsille ja nuorille ja se voi ol­la lyhytaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa ja pe­rus­tuu yk­si­löl­li­siin asia­kassuunnitelmiin. Lain mukaan sijoituksen tarvetta ja kestoa tulee arvioida vuosittain.

Perhehoitajat ovat valmennettuja ja hyväksytty toimimaan perheenä sijoitetulle lapselle. Soite laa­tii per­he­hoi­ta­jan kans­sa toi­mek­sian­to­so­pi­muk­sen.

Per­he­hoi­dos­sa ole­val­le lapselle ja nuorelle teh­dään hen­ki­lö­koh­tai­nen suun­ni­tel­ma tar­vit­ta­van pal­ve­lun, hoi­don, tuen ja oh­jauk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Per­he­hoi­to pe­rus­tuu per­he­hoi­to­la­kiin. Soiten aluehal­li­tus on hy­väk­synyt per­he­hoi­don toi­min­taoh­jeen, jol­la yh­te­näis­te­tään hyvinvointialueen per­he­hoi­don to­teut­ta­mis­ta, tämän lisäksi toimintaa ohjaa lastensuojelun perhehoidon toimintaohje.

Perhehoidon muodot

Pitkäaikaiseen perhehoitoon tehdään toistaiseksi voimassa oleva toimeksiantosopimus perhehoidosta. Pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoitetut lapset ovat huostaanotettuja ja he asuvat oman kodin sijasta perhehoitoperheessä.

Lain mukaan sijoituksen tarvetta ja kestoa tulee arvioida vuosittain.

Päivystysperhehoito järjestetään lapselle ja nuorelle lastensuojelulain mukaisesti kiireellisissä ja päivystyksellisissä sijoituksissa. Päivystysperheet päivystävät vuorollaan ja ovat omalla vuorollaan valmiudessa ympärivuorokautisesti vastaanottamaan sijoitusta tarvitsevan lapsen.

Päivystysperhehoidon erityispiirteitä ovat mm. lapsen vastaanottaminen lyhyellä varoitusajalla ja usein vähillä esitiedoilla. Päivystysperhehoidossa toisen vanhemman on oltava kotona, koska lapsi voi tulla hoitoon milloin tahansa.  

Lapsen lyhytaikainen perhehoito voidaan toteuttaa lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena suunnitellusti tai kiireellisenä sijoituksena akuuteissa tilanteissa. Sijoitukset ovat joko kiireellisiä tai avohuollon sijoituksia. 

Sukulais- ja lähiverkostoperhehoidossa perhehoitajana toimii lapsen oman biologisen tai muun lähiverkostoon kuuluva perhe. Perhe voi toimia lyhytaikeisena tai pitkäaikaisena perhehoitajana.

Perheiden valmennus tapahtuu ennakkoon tai vuoden kuluessa tehtävän aloittamisesta.

Perhehoitajan sijaistaminen on lyhytaikaista perhehoitoa perhehoitajan kodissa tai sijaishoitajan kodissa, jossa sijaishoitaja vastaa lapsen hoidosta ja huolenpidosta.

Sijaishoitaja toteuttaa esimerkiksi perhehoitajan lakisääteisiä vapaapäiviä.

Hakeutuminen palveluun

Voit hakea palveluita sähköisesti alaikäisen lapsen puolesta, mikäli olet ensin täyttänyt sitoumuksen alaikäisen puolesta-asiointiin Omapalvelussa.

Omapalvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmenteen käyttöä.

Meidän sakki -sisarusryhmät ja vertaistapaamiset

Meidän sakki -sisarusryhmät ovat sisaruussuhteita vahvistavia vertaisryhmiä, joihin ovat tervetulleita kaikki sijaisperheissä asuvat lapset, niin biologiset kuin adoptoidut sekä sijoitetut lapset.

Ryhmässä on 10 tapaamiskertaa, joissa käsitellään 8 teemaa, kuten perhettä, hyvää arkea, vertaisuutta ja luottamusta.

Ryhmän tärkein tehtävä on antaa lapselle mahdollisuus tasavertaiseen yhdessäoloon ja omien ajatusten esille tuomiseen turvallisessa ja arvostavassa ilmapiirissä. Ryhmää ohjaavat perhehoitaja ja perhehoidon sosiaaliohjaaja.

Muita vertaistapaamisia ovat mm. taaperoikäisten perhehoitajien vertaisryhmä, sijaisisien ryhmä, sijaisäitien ryhmä sekä perhehoitoperheiden toiminnalliset vertaistapaamiset.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Terhi Anttila

Sosiaaliohjaaja

Puhelin: +358 40 489 2079

Vuokko Airaksinen

Sosiaalityöntekijä

Matkapuhelin: +358 40 804 2247

Tuulikki Lajunen

vastuualuejohtaja, johtava sosiaalityöntekijä

Matkapuhelin: +358 40 806 8056

Tuija Haggren

Sosiaalityöntekijä

Matkapuhelin: +358 40 804 2933

Katso myös nämä