Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Familjevård används inom barnskyddet där familjevård är den primära vårdformen för barn och ungdomar som har placerats utom hemmet. Familjevården kan vara tillfällig eller långvarig. Familjehemsförälder är en bekantare benämning för familjevårdare för barn och ungdomar.

Familjevården erbjuder:

  • möjlighet till hemlik vård
  • mänskliga relationer som är förknippade med familjens vardag och som främjar rehabilitering
  • vardagliga sysslor i hemmet
  • individuell vård och trygghet.

Målet med familjevård är att ge de barn som är i familjevård möjlighet till vård under hemliknande förhållanden och till nära mänskliga relationer. Familjens vardagliga rutiner och fasta, stadiga mänskliga relationer stöder trygghetskänslan hos barnet som är i familjevård och upprätthåller god fysisk, psykisk och social funktionsförmåga. 

Familjevård lämpar sig för barn och ungdomar i alla åldrar och kan vara kortvarig eller gälla tills vidare och baserar sig på individuella klientplaner. Enligt lag ska behovet av placering och placeringens längd bedömas årligen.

Familjevårdarna har fått utbildning i och har godkänts att fungera som familj för ett placerat barn. Soite utarbetar ett uppdragsavtal med familjevårdaren.

För ett barn eller en ung person som är i familjevård utarbetas en personlig plan för ordnande av den tjänst, vård, det stöd och den handledning hen behöver.

Familjevården baserar sig på familjevårdslagen. Soites välfärdsområdesstyrelse har godkänt familjevårdens instruktion som används för att förenhetliga genomförandet av familjevård i välfärdsområdet. Dessutom styrs verksamheten av instruktionen för barnskyddets familjevård.

Familjevårdens former

Vid långvarig familjevård ingår man ett uppdragsavtal om familjevård som gäller tills vidare. Barn som har placerats i långvarig familjevård är omhändertagna och bor hos en familjevårdsfamilj i stället för i sitt eget hem.

Enligt lag ska behovet av placering och placeringens längd bedömas årligen.

Akut familjevård ordnas för ett barn eller en ung person vid brådskande och akuta placeringar i enlighet med barnskyddslagen. Familjerna som erbjuder akut familjevård har jour turvis och är då dygnet runt beredda att ta emot ett barn som är i behov av placering.

Särdrag hos familjer som erbjuder akut familjevård är bland annat att de kan ta emot ett barn med kort varsel och ofta med knappa uppgifter. Vid akut familjevård ska den ena föräldern vara hemma eftersom ett barn kan komma för vård när som helst.  

Ett barns kortvariga familjevård kan ordnas planenligt som stödåtgärd inom öppenvården i enlighet med barnskyddslagen eller som brådskande placering i akuta situationer. Placeringarna är antingen brådskande eller öppenvårdens placeringar. 

Vid släkt- och närståendenätverksfamiljevård är familjevårdaren en person som hör till barnets biologiska eller ett annat närståendenätverk. Familjen kan fungera som familjevårdare kort- eller långvarigt.

Familjerna ges utbildning på förhand eller inom ett år från att de har inlett uppdraget.

Vikarierande för en familjevårdare är kortvarig familjevård i familjevårdarens hem eller i avlösarens hem där avlösare ansvarar för vård och omsorg om barnet.

En avlösare genomför till exempel en familjevårdares lagstadgade ledigheter.

Ansökning om tjänsten

Du kan ansöka om tjänster å ett minderårigt barns vägnar om du har först fyllt i förbindelsen om att uträtta ärenden å en minderårigs vägnar i Omapalvelu-tjänsten.

Användningen av Omapalvelu-tjänsten förutsätter nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Meidän sakki-syskongrupper (Vårat gäng) och kamratmöten

Meidän sakki-syskongrupperna är kamratgrupper som stärker relationen mellan syskon, och till grupperna välkomnas alla barn som bor i ett familjehem, såväl biologiska som adopterade och placerade barn.

Gruppen träffas tio gånger och behandlar åtta teman, till exempel familj, en god vardag, likvärdighet och tillit.

Gruppens viktigaste uppgift att ge barnet möjlighet till likvärdig samvaro och till att uttrycka sina egna tankar i en trygg och värdesättande atmosfär. Gruppen leds av en familjevårdare och familjevårdens socialhandledare.

Andra kamratmöten är bland annat kamratgruppen för familjevårdare för 1-2 år gamla barn, gruppen för familjehemsfäder, gruppen för familjehemsmödrar och aktiva gruppmöten för familjehem.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Terhi Anttila

Socialhandledare

Telefon: +358 40 489 2079

Vuokko Airaksinen

Socialarbetare

Mobiltelefon: +358 40 804 2247

Tuulikki Lajunen

Mobiltelefon: +358 40 806 8056

Tuija Haggren

Socialarbetare

Mobiltelefon: +358 40 804 2933

Ta en titt också på dessa