Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Det är möjligt att behandla människors problem och svårigheter i fråga om livshantering fall för fall och fördomsfritt tillsammans med erfarenhetsaktörer. Det väsentliga är möjligheten att bli bemött så att man blir hörd och förstådd.

Det är viktigt att höra personer som haft samma erfarenhet berätta till exempel vad en diagnos innebär i praktiken och hur den inverkar på det dagliga livet. Det hjälper också att redan i början få prata om sina erfarenheter.

Erfarenhetsexperterna inom social- och hälsovården verkar tillsammans med yrkesutbildade personer i områden där arbetet förutsätter yrkesinriktad utbildning. Erfarenhetsexperterna har gått en utbildning för erfarenhetsexperter eller en utbildning gällande kamratstöd. Erfarenhetsexperterna producerar erfarenhetsbaserad information och förståelse som kan utnyttjas vid sidan om yrkeskunskap. Erfarenhetsexperten påminner redan genom sin existens om för vem och varför tjänsten finns till.

En erfarenhetsexpert ser sin berättelse ur olika synvinklar

Utgångspunkten för erfarenhetsverksamheten är alltid ett beslut som erfarenhetsaktören själv fattat, frivillighet och intresse samt Soites behov av erfarenhetsverksamhet. Uppgifterna och erfarenhetsaktörens arbetsinsats beror på hens eget intresse, hens färdigheter, förmåga, grundutbildning och rehabilitering.

Det är bra om den som verkar som erfarenhetsexpert kan se sin berättelse ur olika synvinklar. Hen bör ha tillräckligt med distans till sina egna erfarenheter och förmåga att berätta om dem på ett intressant sätt. Styrkor i erfarenhetsverksamheten är också om man inte blir provocerad eller tar tillfället i akt för att lindra sitt eget illamående. De som verkar som erfarenhetsexperter kan ha olika slags erfarenhetsstigar. Erfarenheterna kan vara tunga, och därför är det viktigt att erfarenhetsaktören har tillräckligt med stöd och ett välfungerande nätverk bakom sig.

Målet är att Soites erfarenhetsaktör får det stöd och den koordination hen behöver i form av regionalt samarbete. En erfarenhetsexpert orkar bättre om hen känner sina gränser och kan säga nej. En erfarenhetsexperts berättelse har en otrolig kraft.

De yrkesutbildades arbete och frivillighet kompletterar varandra

Erfarenhetsverksamheten är en del av Soites verksamhet. Det väsentliga är att det arbete de yrkesutbildade personerna gör och erfarenhetsverksamheten kompletterar varandra. Samarbete med erfarenhetsaktörer kan också hjälpa de yrkesutbildade att utveckla sina arbetssätt och sitt förhållningssätt.

Stödjande av medborgarnas aktivitet och stärkande av individens eget aktörskap är en del av främjande av delaktighet. Genomförandet av klientdelaktighet på verksamhetskulturnivå är delaktighet i den egna vården och rehabiliteringen, delaktighet i att utveckla och i att ordna tjänster.

När de som använder tjänster, dvs. klienter och patienter, och erfarenhetsexperter görs delaktiga i att planera, utveckla och bedöma tjänster, kan man utveckla verkningsfullare tjänster.

Syftet med modellen för erfarenhetsverksamhet är att ge instruktioner om och att göra praxisen för erfarenhetsverksamheten samt erfarenhetsaktörernas uppgifter, roller, ansvar och ställning i Soites verksamhet tydligare.

I erfarenhetsverksamhet är det viktigt att beakta verksamhetens otvungenhet och frivillighet. Man bör uppmuntra aktörer till att lyssna till sig själva och att bedöma hur bra de orkar. Det är utmärkande för erfarenhetsverksamhet att aktörernas hälsotillstånd och funktionsförmåga varierar. Det utarbetas ett skriftligt avtal om erfarenhetsverksamhet mellan erfarenhetsaktören och Soite.

En erfarenhetsaktör har som uppgifter att:

  • stöda en klient eller patient
  • utbilda
  • bedöma
  • utveckla och informera

En person som ger kamratstöd har som uppgifter att:

  • verka som kamratstödsperson eller kamratstödsfamilj
  • verka i en kamratstödsgrupp
  • ge stöd i fråga om det digitala

För verksamheten ansvarar

Johanna Lång

Projektkoordinator

Telefon: +358 40 652 4622

Mobiltelefon: +358 40 652 4622

Ta en titt också på dessa