Flytta dig till innehållet

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite inledde sin verksamhet 1.1.2017. Soite är landskapets samkommun som förenar grund- och specialtjänsterna samt social- och hälsovårdstjänsterna.

I Soite arbetar cirka 4 000 professionella från olika yrkesgrupper. De största yrkesgrupperna är vårdpersonalen och läkarna.

I Soite förenas social- och hälsovårdens tjänster på ett klient- och patientorienterat sätt. Socialvårdens och hälso- och sjukvårdens enheter fungerar i nära och yrkesövergripande samarbete. Vårt mål är ett äkta innehållsmässigt, klient- och patientorienterat servicesystem där skiljemurarna inom social- och hälsovårdstjänsterna samt bas- och specialtjänsterna blir lägre. Målet är också att producera service i ännu smidigare servicekedjor än tidigare för invånarna i vårt landskap och i närområdena.

Samkommunen Soites motto är ”individen i centrum”. Detta motto och grundprincip sammanfattar hela grundidén bakom förnyandet av servicesystemet inom social- och hälsovården i Mellersta Österbotten. 

Medlems- och avtalskommunerna

Samkommunen Soite har tio medlemskommuner vars sammanlagda befolkningsunderlag är cirka 78 000 personer. I praktiken är dock Mellersta Österbottens centralsjukhus som producerar Soites specialsjukvård det närmaste jourhavande sjukhuset för ca 200 000 invånare.

Soiten jäsenkunnat sopimus ja yhttyökunnat rajat vuonna 2016. Soiten jäsenkuntia ovat Kokkola, Kannus, Toholampi, Kruunupyy, Kaustinen, Veteli, halsua, Lestijärvi ja Perho. Osajäsenkuntana mukana on Reisjärvi. Sopimuskuntoa ovat Kalajoki, Alavieska, Ylivieska, Sievi, Nivala, Haapajärvi, Kinnula, Evijärvi ja Pietarsaari.

Strategin 2020-2022

Soites verksamhet bygger på våra värden som är:

 • Ett respektfullt bemötande
 • Öppenhet
 • Delaktighet
 • Ansvarsfullhet
 • Likvärdighet

Soite är en samkommun som baserar sig på djup integration i fråga om verksamheten inom social- och hälsovården. Dess verksamhet och administration baserar sig på följande strategiska utgångspunkter:

 • Individen i centrum
 • Social- och hälsovårdens integration – känd och erkänd expertis
 • Att främja välfärd och hälsa
 • Att stödja boende och liv hemma
 • Strukturer som är hållbara med tanke på verksamheten och ekonomin
 • Ett jourhavande centralsjukhus i området
 • Kunskapsledning

För att Soites strategi ska kunna genomföras är det viktigt att:

 • identifiera Soites värden i arbetet och beslutsfattandet
 • stärka förebyggande och rehabiliterande tjänster och tjänster med låg tröskel
 • skapa hela servicekedjor och stärka basservicen
 • föra tjänster hem till människorna och nära människorna
 • klient- och patientdata i realtid: när ansvarig enhet byts borde detta inte synas i serviceprocessen ur klientens/patientens synvinkel
 • utveckla nya serviceformer, särskilt elektroniska tjänster
 • trygga det jourhavande sjukhusets framtid
 • Soite är en arbetsgivare som värdesätts: humankapitalet tryggas och personalpolitiken ska stöda de strategiska målen
 • utveckla  kvaliteten på servicen, tillgången till den och en serviceinriktad verksamhetskultur
 • Soite har en stark image
 • kunskapsledning
 • cheferna på alla nivåer förbinder sig till de strategiska målen. Målen som ställts upp för verksamheten och ekonomin följs med kontinuerligt och korrigerande åtgärder tas omedelbart i bruk
 • utveckla kundservicen och att beakta feedbacken från klienter när verksamheten utvecklas.

Jämlikhet i Soite

Jämlikhet i de social- och hälsovårdstjänster som patienter och klienter behöver innebär att alla som är i behov av hjälp eller stöd får ett likvärdigt bemötande, oberoende av person. En patient eller klient kommer inte på grund av personliga egenskaper att hamna i en sådan position att hen skulle gå miste om den bedömning, behandling, rehabilitering eller vägledning hen behöver. I Soite är målet en icke-diskriminerande verksamhetskultur baserad på genomskinlighet. Mer information i Soites jämställdhetsplan: