Flytta dig till innehållet

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite inledde sin verksamhet 1.1.2017. Soite är landskapets samkommun som förenar grund- och specialtjänsterna samt social- och hälsovårdstjänsterna.

I Soite arbetar cirka 4 000 professionella från olika yrkesgrupper. De största yrkesgrupperna är vårdpersonalen och läkarna.

I Soite förenas social- och hälsovårdens tjänster på ett klient- och patientorienterat sätt. Socialvårdens och hälso- och sjukvårdens enheter fungerar i nära och yrkesövergripande samarbete. Vårt mål är ett äkta innehållsmässigt, klient- och patientorienterat servicesystem där skiljemurarna inom social- och hälsovårdstjänsterna samt bas- och specialtjänsterna blir lägre. Målet är också att producera service i ännu smidigare servicekedjor än tidigare för invånarna i vårt landskap och i närområdena.

Samkommunen Soites motto är ”individen i centrum”. Detta motto och grundprincip sammanfattar hela grundidén bakom förnyandet av servicesystemet inom social- och hälsovården i Mellersta Österbotten. 

Medlems- och avtalskommunerna

Samkommunen Soite har tio medlemskommuner vars sammanlagda befolkningsunderlag är cirka 78 000 personer. I praktiken är dock Mellersta Österbottens centralsjukhus som producerar Soites specialsjukvård det närmaste jourhavande sjukhuset för ca 200 000 invånare.

Strategin 2020-2022

Soites verksamhet bygger på våra värden som är:

 • Ett respektfullt bemötande
 • Öppenhet
 • Delaktighet
 • Ansvarsfullhet
 • Likvärdighet

Soite är en samkommun som baserar sig på djup integration i fråga om verksamheten inom social- och hälsovården. Dess verksamhet och administration baserar sig på följande strategiska utgångspunkter:

 • Individen i centrum
 • Social- och hälsovårdens integration – känd och erkänd expertis
 • Att främja välfärd och hälsa
 • Att stödja boende och liv hemma
 • Strukturer som är hållbara med tanke på verksamheten och ekonomin
 • Ett jourhavande centralsjukhus i området
 • Kunskapsledning

För att Soites strategi ska kunna genomföras är det viktigt att:

 • identifiera Soites värden i arbetet och beslutsfattandet
 • stärka förebyggande och rehabiliterande tjänster och tjänster med låg tröskel
 • skapa hela servicekedjor och stärka basservicen
 • föra tjänster hem till människorna och nära människorna
 • klient- och patientdata i realtid: när ansvarig enhet byts borde detta inte synas i serviceprocessen ur klientens/patientens synvinkel
 • utveckla nya serviceformer, särskilt elektroniska tjänster
 • trygga det jourhavande sjukhusets framtid
 • Soite är en arbetsgivare som värdesätts: humankapitalet tryggas och personalpolitiken ska stöda de strategiska målen
 • utveckla  kvaliteten på servicen, tillgången till den och en serviceinriktad verksamhetskultur
 • Soite har en stark image
 • kunskapsledning
 • cheferna på alla nivåer förbinder sig till de strategiska målen. Målen som ställts upp för verksamheten och ekonomin följs med kontinuerligt och korrigerande åtgärder tas omedelbart i bruk
 • utveckla kundservicen och att beakta feedbacken från klienter när verksamheten utvecklas.

Jämlikhet i Soite

Jämlikhet i de social- och hälsovårdstjänster som patienter och klienter behöver innebär att alla som är i behov av hjälp eller stöd får ett likvärdigt bemötande, oberoende av person. En patient eller klient kommer inte på grund av personliga egenskaper att hamna i en sådan position att hen skulle gå miste om den bedömning, behandling, rehabilitering eller vägledning hen behöver. I Soite är målet en icke-diskriminerande verksamhetskultur baserad på genomskinlighet. Mer information i Soites jämställdhetsplan: