Flytta dig till innehållet

Genvägar till Soites digitala tjänster

Identifieringen i Egenvårdstjänsten sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Tidsbokningar till andra tjänster i Soite ska göras per telefon.

Du kan boka, ändra och avboka tid elektroniskt när det gäller

 • Tid till tandskötare (barn som fyllt 1 år)
 • Tid till munhygienist (3- och 5-åringar)
 • Hälsoundersökning i viss ålder på barnrådgivning
 • Hälsoundersökning inom skolhälsovården för första-, femte- och sjundeklassare
 • Tid till preventivrådgivning
 • Tid till vaccination
 • Rehabilitering
 • Coronavirusprovtagning

Du kan boka tid till laboratoriet på Mellersta Österbottens centralsjukhus via internet. För laboratorieundersökningar krävs alltid remiss.

Vid förhinder kan du avboka en polikliniktid som reserverats åt dig på Mellersta Österbottens centralsjukhus via internet. Avboka tiden senast en vardag före den bokade tiden.

Tidsbokning till förlossningsförberedelse eller till en virtuell rundtur på förlossningsavdelningen görs via internet.

Meddelanden i Egenvårdstjänsten är ett säkert sätt att kommunicera med yrkesutbildade personer. Det är flexibelt och oberoende av tid och ort. Meddelandena i Egenvårdstjänsten är inte avsedda för brådskande eller akuta ärenden.

Du kan anmäla din oro över ett barn, en senior eller någon annan kommuninvånare till Soites socialjour. Efter det övergår ansvaret för bedömning av vård- och hjälpbehov till myndigheter inom socialvården.

Via Hjälp-knappen kan du be om hjälp av servicehandledningen för barnfamiljer. Yrkesutbildade personer inom socialvården kontaktar dig inom 1-3 vardagar.

Du kan göra en barnskyddsanmälan om du oroar dig över ett barns välbefinnande. Oron kan gälla till exempel svårigheter med vård och uppfostran av ett barn eller en ung person, rusmedelsbruk eller våld.

Oro över en vuxen person kan uppstå till exempel när personen inte verkar kunna sköta om sig själv och sin säkerhet. 

En myndighetsperson kan med en klients samtycke eller tillsammans med en klient kontakta den ansvariga myndigheten inom socialvården om en barnfamilj eller en vuxen person. Om myndigheten inte har klientens samtycke, görs anmälan om behov av socialvård eller en barnskyddsanmälan.

Identifieringen i tjänsten sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

I Egenvårdstjänsten hittar du följande uppgifter:

 • tidbokningar till Soites enheter
 • huvuddiagnoser och bestående diagnoser
 • läkemedelsordinationer
 • vaccinationsuppgifter
 • kontroll av INR-värde och läkemedelsdos förknippat med antikoagulationsbehandling (t.ex. Marevan)
 • ändring och kontrollering av egna uppgifter
 • elektroniska blanketter för patientuppgifter

I Omapalvelu-tjänsten hittar du följande uppgifter om din socialservice:

 • ansökningar och beslut
 • du ser begäran om ytterligare uppgifter och kan svara på begäran
 • du kan komplettera ansökningar
 • du kan ändra och kontrollera dina kontaktuppgifter  

På de riksomfattande Mina Kanta-sidorna

 • ser du dina hälsouppgifter
 • ser du dina recept och kan be om att få ett recept förnyat
 • kan du spara din donationsvilja och ditt livstestamente
 • kan du kan ladda ner coronapasset

När du identifierar dig i Suomi.fi kan du se dina uppgifter i myndigheternas olika register. I Suomi.fi-registren ser du dina uppgifter som finns i den offentliga förvaltningens register.

Omaolo är ett säkert sätt att kommunicera med en yrkesutbildad person. Det är flexibelt och oberoende av tid och ort. Du får tillförlitliga personliga svar från bedömningarna.

Symptombedömningar ger ingen diagnos, utan enbart en bedömning av vilken typ av vård som behövs baserat på medicinsk kunskap och de svar användaren gett. När det gäller hur brådskande vårdbehovet är görs det en bedömning av hur snabbt tillståndet skulle förvärras utan vårdåtgärder.

Välj och fyll i lämplig symtombedömning. Som svar får du en bedömning av ditt vårdbehov, som grundar sig på medicinsk undersökning. Därtill ser du din kommuns eller ditt områdes anvisningar, vilka du kan följa. Vid behov kan du vara i direkt kontakt med vårdpersonalen.

Med servicebedömningarna kan du kartlägga hurdant stöd och hjälp socialservicen kan erbjuda i din eller din närståendes livssituation. Resultaten från bedömningen hjälper dig att bedöma om det lönar sig att söka stöd. Därtill ser du din kommuns eller ditt områdes anvisningar, vilka du kan följa vid behov.

I den elektroniska hälsokontrollen bedöms dina levnadsvanor och din psykiska hälsa. Hälsokontrollen ger dig information om hur dina levnadsvanor påverkar din uppskattade livslängd och sjukdomsrisk.

Välbefinnandecoachningen uppmuntrar dig till förändringar av livsstil och levnadsvanor som kan förbättra ditt välbefinnande. Coachningarna handleder och följer upp dina framsteg med hjälp av uppgifterna som du genomför. Du kan inleda välbefinnandecoachningar på egen hand eller på vårdpersonalens rekommendation.

Soites enhet styr patienter till en personlig vård- eller serviceväg.

Med hjälp av applikationen BuddyCare kan man följa med en patients hälsotillstånd, hen får anvisningar direkt till sin smarttelefon och hen kan kommunicera med en yrkesutbildad person inom Soite. Patienten kommer in på sin egen vårdväg genom att använda en aktiveringskod som en yrkesutbildad person skickat.

Min vårdväg i Hälsobyn är en datasäker webbtjänst via vilken en patient får information om och stöd för behandlingen av hens sjukdom, förmedlar uppföljningsuppgifter och håller kontakt med en yrkesutbildad person.

I en del av Soites tjänster har man i bruk Suomi.fi-meddelanden. Om du har gett din tillåtelse till att man kan skicka dig meddelanden elektroniskt i Suomi.fi-tjänsten, styrs meddelanden som Soite skickar till dig till Suomi.fi-tjänsten i stället för att skickas per post.

På sidan finns de PDF-blanketter som kan fyllas i elektroniskt och printas ut.

Via Omapalvelu kan du fylla i ansökningar elektroniskt:

 • Om kompletterande eller förebyggande utkomststöd. För att du ska kunna ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd ska du ha ett gällande beslut av FPA om grundläggande utkomststöd eller ansökningen om det ska ha anhängiggjorts.
 • Till hemservicen för barnfamiljer.
 • Till tjänster enligt handikappservicelagen.
 • Till stöd för närståendevård.
 • Till tjänst som stöder äldre personers rörlighet eller till förändringsarbete i bostad.

I de följande tjänsterna hittar du tillförlitlig information om olika sjukdomar och behandlingen av dem.

I Terveyskirjasto finns tillförlitlig, oberoende och uppdaterad information om hälsa och sjukdomar tillgänglig för alla finländare.

Hälsobyn erbjuder avgiftsfri information och stöd för alla, vård för patienter och verktyg för yrkesutbildade personer.

Du kan ge respons på Soites elektroniska tjänster. Varje digital tjänst finns separat med i responssystemet

Du kan ge respons på vård eller service elektroniskt, göra en anmälan om en farlig incident eller göra en skriftlig anmärkning eller anföra ett klagomål om du är missnöjd med service, vård eller bemötande. Dessutom kan du ansöka om ersättning i eventuella patient-, läkemedels- eller sakskador. Det är också möjligt att ge allmän respons.

Mellersta Österbottens centralsjukhus har i bruk en elektronisk Omavointi-tjänst. Om du har en tid reserverad till ett ingrepp eller till behandling, kan du få ett meddelande via sms om att gå och kontrollera och fylla i dina uppgifter. Det är till exempel fråga om patient- och uppföljningsuppgifter som är förknippade med din vård.

Följande tjänster ger klienter stöd i fråga om att bo hemma.

En yrkesutbildad person i Soite kan vara i kontakt med en klient eller patient via en videotjänst. Man kommer alltid separat överens om videokontakt med klient eller patient.

I hemvården har man i bruk talande läkemedelsautomater som hjälper klienter att ta sina läkemedel på det sätt en läkare ordinerat.

Genvägar till riksomfattande digitala tjänster

Länkar