Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Genvägar till Soites digitala tjänster

Identifieringen i Egenvårdstjänsten sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Tidsbokningar till andra tjänster i Soite ska göras per telefon.

Du kan boka, ändra och avboka tid digitalt när det gäller:

 • Barnrådgivning
 • Farmaceutmottagning
 • Fysioterapi
 • Läkarmottagning på distans i ärenden som gäller mental hälsa
 • Munhälsovården
  • Munhälsorådgivning via videoförbindelse till familjer som väntar barn
  • Tid till munhygienist (3 – 6-åringar)
  • Tandskötarmottagning för 3-åring
  • Tandkontroll för ettåringar på distans
 • Preventivrådgivningen
 • Rehabilitering
 • Skol- och studerandehälsovården
  • Skolhälsovårdare
  • Hälsovårdare inom studerandehälsovården
 • Vaccination
  • Coronavaccination för ett 5-11 år gammalt barninfluensavaccinationer för barnfamiljer

Du kan avboka tid digitalt när det gäller:

 • Mottagning vid hälsocentralen

Du kan boka tid till NordLabs laboratorium via internet. För laboratorieundersökningar krävs alltid remiss.

Vid förhinder kan du avboka en polikliniktid som reserverats åt dig på Mellersta Österbottens centralsjukhus via internet. Avboka tiden senast en vardag före den bokade tiden.

Tidsbokning till förlossningsförberedelse eller till en virtuell rundtur på förlossningsavdelningen görs via internet.

Meddelanden i Egenvårdstjänsten är ett säkert sätt att kommunicera med yrkesutbildade personer. Detta sätt att kommunicera är flexibelt och oberoende av tid och ort. Meddelandena i Egenvårdstjänsten är inte avsedda för brådskande eller akuta ärenden.

Följande tjänster använder Egenvårdstjänstens meddelandefunktion:

 • mödra- och barnrådgivning samt preventivrådgivning
 • hälsocentralmottagning
 • smittskyddsskötare (könssjukdomar och provtagning)
 • seniorernas hälsopunkter
 • servicehandledningen för äldre
 • social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning

Du kan anmäla din oro över ett barn, en senior eller någon annan kommuninvånare till Soites socialjour. Efter det övergår ansvaret för bedömning av vård- och hjälpbehovet till myndigheter inom socialvården.

Via Hjälp-knappen kan du be om hjälp av servicehandledningen för barnfamiljer. Yrkesutbildade personer inom socialvården kontaktar dig inom 1-3 vardagar.

Du kan göra en barnskyddsanmälan om du oroar dig över ett barns välbefinnande. Oron kan gälla till exempel svårigheter med vård och uppfostran av ett barn eller en ung person, rusmedelsbruk eller våld.

Oro över en vuxen person kan uppstå till exempel när personen inte verkar kunna sköta om sig själv och sin säkerhet. 

Vem som helst kan ta kontakt om hen är orolig över en annan persons livssituation, dvs. även privatpersoner kan ta kontakt.

En myndighetsperson kan med en klients samtycke eller tillsammans med en klient kontakta den ansvariga myndigheten inom socialvården om en barnfamilj eller en vuxen person. Om myndigheten inte har klientens samtycke, görs anmälan om behov av socialvård eller en barnskyddsanmälan.

I MittKanta kan du enkelt själv skicka begäran om förnyelse av ditt recept till hälso- och sjukvården, om den hälso- och sjukvårdsenhet där du får vård tar emot digitala begäranden om receptförnyelse. Vårdnadshavare kan också skicka begäran om förnyelse av recept för sina barn som är under 10 år.

Du kan förnya receptet digitalt också via Soites Egenvårdstjänst genom att skicka ett meddelande till din egen hälsocentral.

Observera att begäran om förnyelse av receptet ska göras senast åtta (8) dagar före läkemedlet tar slut.

Mer information om att förnya ett recept

Identifieringen i tjänsten sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

I Egenvårdstjänsten hittar du följande hälsouppgifter:

 • tidbokningar till Soites enheter
 • huvuddiagnoser och bestående diagnoser
 • läkemedelsordinationer
 • vaccinationsuppgifter
 • kontroll av INR-värde och läkemedelsdos vid antikoagulationsbehandling (t.ex. Marevan)
 • ändring och kontrollering av egna kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, tilltalsnamn)
 • ändring och kontrollering av samtycke (för att kunna skickas e-post)
 • digitala blanketter för patientuppgifter

I Omapalvelu-tjänsten hittar du följande uppgifter om din socialservice:

 • ansökningar och beslut
 • begäran om ytterligare uppgifter, och du kan svara på begäran
 • du kan komplettera ansökningar 

I den riksomfattande MittKanta-tjänsten

 • ser du dina hälsouppgifter
 • ser du dina recept och kan be om att få ett recept förnyat
 • kan du spara din donationsvilja och ditt livstestamente

När du identifierar dig i Suomi.fi kan du se dina uppgifter i myndigheternas olika register. I Suomi.fi-registren ser du dina uppgifter som finns i den offentliga förvaltningens register.

Via Päivystyshelppi-tjänsten får du råd när du funderar över om du borde söka dig till vård. Päivystyshelppi är en informationssökningstjänst som erbjuder dig instruktioner vid plötsliga hälsoproblem. Du får hjälp och råd när du funderar över om du borde söka dig till vård.

Tjänsten stöder dig vid ett plötsligt hälsoproblem eller en olycka och hänvisar dig vid rätt tidpunkt till den hjälp du behöver redan innan du kontaktar yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Omaolo är ett säkert sätt att kommunicera med en yrkesutbildad person. Det är flexibelt och oberoende av tid och ort. Du får tillförlitliga och individuella svar från bedömningarna.

Välj och fyll i lämplig symtombedömning. Som svar får du en bedömning av ditt vårdbehov, som grundar sig på medicinsk forskning. Därtill ser du din kommuns eller ditt områdes anvisningar, vilka du kan följa. Vid behov erbjuds du möjlighet att vara i kontakt med vårdpersonal i ditt område via Omaolo.

Symptombedömningar ger ingen diagnos, utan enbart en bedömning av vilken typ av vård som behövs baserat på medicinsk kunskap utifrån de svar användaren gett. När det gäller hur brådskande vårdbehovet är görs det en bedömning av hur snabbt tillståndet skulle förvärras utan vårdåtgärder.

Genom servicebedömningar kan du kartlägga hurdant stöd och hjälp socialservicen kan erbjuda i din eller din närståendes livssituation. Resultaten från bedömningen hjälper dig att bedöma om det lönar sig att söka stöd. Därtill ser du din kommuns eller ditt områdes anvisningar, vilka du kan följa vid behov.

I den digitala hälsokontrollen bedöms dina levnadsvanor och din psykiska hälsa. Hälsokontrollen ger dig information om hur dina levnadsvanor påverkar din uppskattade livslängd och sjukdomsrisk.

Frågorna i terapinavigatorn kartlägger karaktären hos mentala problem och behoven gällande vård. Fyll i terapinavigatorn innan du kontaktar mentalvårdstjänsterna. När du fyllt i frågeformuläret får du en personlig kod. Om du vill kan du ge den till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av koden kan den yrkesutbildade se resultaten från frågeformuläret och beakta dem när hen bedömer vårdbehovet. Terapinavigatorn är avsedd för över 18 år gamla personer.​

Soites enhet kan hänvisa patienter till en personlig vård- eller serviceväg.

Hälsobyns tjänst Min vårdväg är en datasäker digital servicekanal inom hälso- och socialvården. På Min vårdväg får du stöd och information enligt din situation, och du kan ha kontakt med en yrkesutbildad person.

Vi har i bruk följande vårdvägar:

 • prostatacancer
 • starroperation
 • injektion i ögats glaskropp
 • en familj som väntar barn
 • magnetröntgenundersökningar för barn och unga
 • njursvikt
 • koloskopi
 • reumatism
 • kranskärlssjukdom
 • läkemedelsbehandling av cancer
 • bråck
 • typ 2-diabetes
 • sömnapné
 • i vård på intensiven för bäbisar

För att få tillgång till Min vårdväg krävs det en remiss eller en vårdrelation till den behandlande enheten. För användning av Min vårdväg krävs säker identifiering.

Omapolku-mobilapplikationen finns i smarttelefonens appbutik, vilket gör att kunden smidigare än förr kommer åt den digitala vårdvägen. Applikationen underlättar och snabbar upp användningen av den digitala vårdvägen. Applikationen kan laddas ner från AppStore eller GooglePlay. Mer information om Omapolku-mobilapplikationen.

I Egenvårdstjänstens avsnitt “Förhandsuppgifter och hälsoenkäter” hittar du följande digitala blanketter:

 • Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning (skolhälsovården)
 • Allmänna uppgifter inför mottagning/åtgärd hos läkare/skötare
 • Förhandsuppgifter inför vaccination av resenär
 • Blankett för förhandsuppgifter för närstående- och familjevårdare
 • Förhandsuppgifter inom munhälsovården i Soite
 • Blankett för förhandsinformation förknippat med sömnapné
 • Blankett för förhandsuppgifter för äldre, över 65 år gamla
 • Förhandsuppgifter för mödravård

Övriga förhandsuppgiftsblanketter hittar du på Soites.fi-sidan Hälso- och sjukvårdstjänsternas blanketter.

I vissa Soite-tjänster används Suomi.fi-meddelanden. Om du har gett tillåtelse i Suomi.fi-tjänsten för att ta emot meddelanden digitalt, kommer meddelandet som Soite skickar till dig att dirigeras direkt till Suomi.fi-tjänstens meddelanden istället för som papperspost. Mer information per e-post: digipalvelut(at)soite.fi

På den här sidan har vi sammanställt pdf-blanketter som kan fyllas i digitalt och skrivas ut.

Via Omapalvelu-tjänsten kan du fylla i ansökningar digitalt:

 • För kompletterande eller förebyggande utkomststöd. För att ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd måste du ha ett giltigt FPA-beslut om grundläggande utkomststöd eller så måste ansökan vara under behandling.
 • För hemservice för barnfamiljer.
 • För tjänster enligt funktionshinderservicelagen.
 • Stöd för närståendevård.
 • För service som stöder rörlighet för äldre eller för ändringar i bostaden.
 • Räddningstjänsten digitala anmälningar och tjänster.
 • Olika anmälningar och ansökningar kan göras via räddningstjänstens digitala tjänst.

Via räddningsväsendets digitala tjänst kan du göra olika anmälningar och ansökningar.

Omaperhes onlinetjänst samlar information, stöd och regionala tjänster avsedda för familjer på en adress. Omaperhes onlinetjänst ger tillförlitlig information och hjälp för många familjeärenden. På Omaherhe hittar du omfattande innehåll relaterat till t.ex. graviditet och förlossning, spädbarnsåldern, barndom och ungdomsår samt föräldraskap och parrelationer.

I Terveyskirjasto finns tillförlitlig, oberoende och uppdaterad information om hälsa och sjukdomar tillgänglig för alla finländare.

Hälsobyn erbjuder avgiftsfri information och stöd för alla, vård för patienter och verktyg för yrkesutbildade personer.

Välbefinnandecoachningen uppmuntrar dig till förändringar av livsstil och levnadsvanor som kan förbättra ditt välbefinnande. Coachningarna handleder och följer upp dina framsteg med hjälp av de uppgifter du genomför. Du kan inleda välbefinnandecoachningar på egen hand eller på vårdpersonalens rekommendation.

Du kan ge respons på Soites digitala tjänster. Varje digital tjänst finns separat med i responssystemet

Du kan ge respons på vård eller service digitalt, göra en anmälan om en farlig incident eller göra en skriftlig anmärkning eller anföra ett klagomål om du är missnöjd med service, vård eller bemötande. Dessutom kan du ansöka om ersättning i eventuella patient-, läkemedels- eller sakskador. Det är också möjligt att ge allmän respons digitalt.

Mellersta Österbottens centralsjukhus har i bruk en digital Omavointi-tjänst. Om du har en tid reserverad till ett ingrepp eller till behandling, kan du få ett meddelande via sms om att gå och kontrollera och fylla i dina uppgifter. Det är till exempel fråga om patient- och uppföljningsuppgifter som är förknippade med din vård.

Följande tjänster ger klienter stöd i fråga om att bo hemma.

En yrkesutbildad person i Soite kan vara i kontakt med en klient eller patient via en videotjänst. Man kommer alltid separat överens om videokontakt med klient eller patient.

I hemvården har man i bruk talande läkemedelsautomater som hjälper klienter att ta sina läkemedel på det sätt en läkare ordinerat.

Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning erbjuder stöd när det gäller att uträtta ärenden i Soites digitala tjänster.

eSenior-verksamheten erbjuder digitalt stöd för äldre när det gäller användning av digitala tjänster.

Vid digitala servicepunkter är det möjligt att få personligt digistöd för att kunna uträtta ärenden på nätet.

Genvägar till riksomfattande digitala tjänster

Bruksanvisningar

Länkar

Ta en titt också på dessa