Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Med organisationsunderstöd stöder Soite allmännyttig verksamhet som:

 • främjar välfärd, hälsa och/eller säkerhet hos människorna i Mellersta Österbotten
 • genomför strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer i välfärdsområdets välfärdsstrategi
 • stöder och kompletterar social- och hälsovårdstjänster eller räddningstjänster som välfärdsområdet har ansvar för att ordna samt fungera i samarbete med dessa tjänster

Välfärdsområdet Soites organisationsunderstöd delas in i tre understödsslag:

 • verksamhetsunderstöd
 • partnerskapsunderstöd
 • engångsunderstöd.

Att ansöka om understöd

Verksamhetsunderstöd kan ansökas årligen under en ansökningstid som fastställts separat. Utdelningen av understöd baserar sig på en poängsättningsmodell.

 • År 2024 kan verksamhetsunderstöd ansökas om 15.1-5.2.2024.
 • Engångsunderstöd kan ansökas om första gången 15.1-5.2.2024 och andra gången vid månadsskiftet maj-juni.

Organisationsunderstöd ansöks om med en digital blankett:

Välfärds- och framtidsnämnden beslutar om verksamhetsunderstöd och engångsunderstöd vid sitt möte i februari 2024 och om engångsunderstöd för andra gången i juni. Om beslut informeras efter mötet i februari 2024, och understöden betalas ut i mars 2024. Vid andra ansökningsomgången gällande engångsunderstöd fattas beslutet senast i augusti 2024.

Soite kan bevilja engångsunderstöd för verksamhet med vilken man svarar mot en plötslig, aktuell förändring i verksamhetsmiljön och/eller i målgruppens behov. Engångsunderstöd kan beviljas endast en gång för samma verksamhet. När engångsunderstöd delas ut görs det en helhetsbedömning.

Med partnerskapsunderstöd kan Soite enligt prövning stödja verksamhet för vilken den sökande ansöker om antingen projektunderstöd eller riktat verksamhetsunderstöd hos Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA eller ESF-projektunderstöd hos Österbottens NTM-central. Välfärdsområdets understöd fungerar alltså då som kompletterande offentlig finansiering.

Med organisationsunderstöd stöder Soite allmännyttig verksamhet som främjar välfärd, hälsa och/eller säkerhet hos människorna i Mellersta Österbotten.

Den som ansöker om understöd ska bestämma målgruppen för verksamheten. Den verksamhet som understöds ska vara öppen för alla representanter för målgruppen. Dessutom uppmuntras det till att organisationen informerar om sin verksamhet/service på webbplatsen Lähellä.fi eller i servicedatalagret (SDL), så att den syns på riksomfattande och regionala serviceplattformar som till exempel på webbplatsen Omaperhe. Motiveringen är att detta gör organisationerna synligare och stöder utvecklingsarbetet i området. Koefficienten är 1.10.

Den verksamhet som understöds genomförs i Mellersta Österbotten. Välfärdsområdet uppmuntrar de som ansöker om understöd att ordna verksamhet i mer än en kommun, till exempel genom att verka på webben, genom mobil verksamhet och/eller genom samarbete mellan aktörer. Detta villkor är dock inte förpliktande.

Den verksamhet som understöds genomför strategiska tyngdpunkter, strategiska principer och åtgärder i välfärdsområdesstrategin. Tyngdpunkten för verksamhetsunderstöden och engångsunderstöden år 2024 är antingen det digitala, ensamhet, mental hälsa och hälsofrämjande fysisk aktivitet (koefficient 1.15). Motiveringen för att dessa teman betonas är Soites strategi, kritiska framgångsfaktorer och de utmaningar till exempel i fråga om hälsofrämjande fysisk aktivitet, ensamhet och mentala hälsan som har lyfts fram i regionala välfärdsberättelsen och välfärdsplanen.

Den verksamhet som understöds stöder och kompletterar social- och hälsovårdstjänster eller räddningstjänster som välfärdsområdet har ansvar för att ordna samt samarbetar med dessa tjänster. Med att stödja och komplettera avses att välfärdsområdets servicekedjor och servicehelheter stärks och görs mångsidigare genom allmännyttig verksamhet. De funktioner som välfärdsområdet har ansvar för att ordna har beskrivits i lagen om välfärdsområden (29.6.2021/611), i lagen om ordnande av social- och hälsovård (29.6.2021/612) och i lagen om ordnande av räddningsväsendet (29.6.2021/613).

Understödsberättigade sökande kan ansöka om bidrag tillsammans och ha solidariskt ansvar när de genomför verksamheten. När sökande har solidariskt ansvar för verksamhet har de möjlighet att komma överens om vilken sökande som har huvudansvaret och som understödet betalas ut till och som ansvarar för rapportering om hur understödet använts. De sökande kan också komma överens om hur understödet och ansvaret för rapportering fördelas mellan de sökande som deltar i att genomföra verksamheten. Om de sökande ansöker om understöd tillsammans och har solidariskt ansvar för att genomföra verksamheten, krävs det att de har ett inbördes samarbetsavtal.

Soite beviljar understöd inom ramen för sina budgetanslag. Välfärds- och framtidsnämnden beslutar om principerna för och förfaringssätten gällande allmänna understöd som beviljas och om fördelningen av understöd inom ramen för anslag.

Mängden understöd år 2024:

 • För verksamhetsunderstöd reserveras 85 % av anslaget
 • För engångsunderstöd reserveras 15 % av anslaget

Soite kan bevilja understöd endast för verksamhet som understöd ansökts för. Understöd beviljas högst till det belopp som ansökts om. Finansieringsplanen för den verksamhet som understöds ska vara godtagbar.

Det är av ändamålsenlighetsskäl motiverat att stödja ansökningar om små understöd, så att så många som möjligt kan få understöd. Undersökningar om summor på under 6 000 euro gynnas, och ansökningar om större summor får färre poäng.

En ansökning per organisation.

Understöd beviljas endast för kommande verksamhet, inte i efterhand.

Den som ansöker om understöd rapporterar årligen om användningen av understöd i enlighet med de anvisningar som välfärdsområdet Soite gett. I fråga om understöden som beviljas år 2024 senast 28.2.2025. Den som ansöker om understöd ska göra bokföringen så att det är möjligt att följa med hur understödet används.

Om den som ansöker om understöd inte kan använda understödet till den verksamhet hen planerat använda det till under den period som överenskommits, återbördar den sökande det understöd som inte använts till välfärdsområdet Soite.

Om den som ansökt om understöd har använt understödet till någon annan verksamhet än den som understödet beviljats för, kan Soite kräva att det understöd som använts felaktigt återbördas.

Välfärdsområdet Soite fördelar anslagen som reserverats för verksamhetsunderstöd med hjälp av poängsättning mellan de funktioner som uppfyller villkoren. Välfärdsområdet använder poängsättning också som stöd när prövningsbaserat engångsunderstöd beviljas.

I poängsättningen betonar välfärdsområdet det hur väl verksamheten genomför tyngdpunkter, strategiska principer och åtgärder i välfärdsområdesstrategin och tyngdpunkter i fråga om att främja välfärd och hälsa samt säkerhet i ”vardagen” i välfärdsområdet.

I poängsättningen beaktar välfärdsområdet också:

 • Samarbete med andra allmännyttiga aktörer när verksamhet genomförs
 • Om verksamheten sker i mer än en kommun i Mellersta Österbotten
 • Verksamhetens möjligheter att stödja
  • inbördes samarbete i och samordning av tjänster som välfärdsområdet har ansvar för att ordna (till exempel mellan service på grund- och specialnivå, mellan socialservice och hälsovårdstjänster eller mellan social-, hälsovårdstjänster och räddningstjänster),
  • samarbete mellan och samordning av tjänster som välfärdsområdet har ansvar för att ordna och allmännyttiga funktioner (till exempel mellan social- och hälsovårdstjänster och föreningars funktioner eller mellan räddningstjänster och föreningars funktioner) eller
  • samarbete mellan och samordning av allmännyttiga funktioner (till exempel mellan föreningars och stiftelser funktioner).
 • En konkret plan på:
  • hur många representanter av målgruppen den sökande når ut till med sin verksamhet,
  • hurdant främjande av välfärd, hälsa och/eller säkerhet den sökande eftersträvar med sin verksamhet,
  • en hur stor del av deltagarna som upplever att deltagande i verksamheten förbättrat deras välfärd, hälsa och/eller säkerhet och
  • med hjälp av hurdana metoder den sökande tänker följa med och bedöma hur väl de mål som satts upp uppnås med hjälp av dess verksamhet.
 • Tilläggskoefficienter för registrering och öppnande av verksamheten/servicen (Lähellä.fi/Servicedatalagret) och för temana: det digitala, ensamhet mental hälsa och hälsofrämjande fysisk aktivitet.

Välfärdsområdet beviljar inte understöd för funktioner som hör till normal organisering av verksamhet, till exempel förvaltningens möten och kommunikation och festligheter på bemärkelsedagar.

Understöd beviljas inte för verksamhet som välfärdsområdet har ansvar för att ordna.

Skillnaden mellan understöd och upphandling är att understödet är helt vederlagsfritt. Den som ansöker om understöd förpliktas inte till gentjänster i beslutet eller avtalet om understöd.

Understöd hos kommunerna i välfärdsområdet kan ansökas om i enlighet med kommunernas egna principer för understöd.

Soite erbjuder gratis och i mån av möjlighet lokaler den förvaltar för föreningars, stiftelser och verksamhetsgruppers allmännyttiga verksamhet i enlighet med bruksanvisningarna för lokalerna.

Soite följer med och rapporterar om kostnaderna för lokaler som används för allmännyttig verksamhet som en del av helheten för att stödja verksamhetsförutsättningar.

Länkar

Jussi Salminen

Delaktighets- och kundrelationschef

Telefon: +358 44 780 9444

Eija Kellokoski-Kari

Förändringsdirektör

Telefon: +358 40 804 2981

Ta en titt också på dessa