Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Prislista över klient- och patientavgifter

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soites prislista över klient- och patientavgifter innehåller välfärdsområdets klientavgifter från alla dess verksamhetsområden:

På grund av lagstiftningen måste man inom verksamhet som baserar sig på funktionell integration fortfarande fastställa klientavgifter separat för service på specialnivå och basnivå.

Utöver bestämmelserna i prislistan iakttas följande begränsningar:

 1. För veteraner som beviljats fronttecken är alla Soites social- och hälsovårdstjänster inom öppenvården samt eventuella läkarintyg avgiftsfria. Tandtekniska kostnader inom tandvården är dock avgiftsbelagda också för veteraner, med undantag av reparation av tandproteser.
 2. Vid långvarig vård är medlen som reserveras för en vårdtagares personliga bruk minst 182 €.
 3. Avgiftstaket är 762 €.
 4. För vårdperioder som varar i flera dygn debiteras klient- och patientavgift för alla vårddagar. I vårddagarna ingår dagen patienten kommit till vård och dagen då patienten åker hem. Om vården fortsätter vid en enhet inom Soite eller någon annan anstalt samma dag, debiteras ingen avgift av den första enheten för dagen då patienten lämnar den. Om en vårdperiod varar under 12 timmar tar man endast ut en vårddagsavgift om patienten kommit till avdelningen efter kl. 22 på kvällen och åker hem före kl. 12 följande dag.
 5. Distanstjänster. Om det inte har fastställts något separat pris för distanstjänst i prislistan, tas det ut samma klientavgift för distanstjänst som för ett fysiskt besök. Om tjänsten är avgiftsfri enligt prislistan, är tjänsten avgiftsfri också om den ges på distans. Digitala tjänster räknas med i avgiftstaket på samma sätt som tjänster som baserar sig på ett mottagningsbesök.
 6. Ett besök som inte har avbokats eller att man inte kommer till en vårdperiod som har bokats. Om en klient har bokat ett mottagningsbesök inom hälso- och sjukvårdstjänster eller en kortvarig vård- eller boendeserviceplats och har utan godtagbar orsak eller utan att avboka på förhand låtit bli att komma till mottagningen eller enheten i fråga vid den bokade tiden, har välfärdsområdet rätt att ta ut en avgift på 56,70 euro av klienten. Avgiften tas inte ut av klienter som ännu inte har fyllt 18 år.
 7. Patient med andningsförlamning. Den ersättning som betalas en andningsförlamad patient för uteblivet uppehälle motsvarar avgiften för kortvarig sluten vård.
 8. Separat fastställda avgiftsfria tjänster.

Följande socialvårdstjänster är avgiftsfria enligt 4 § i klientavgiftslagen:

 • socialt arbete, social handledning, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor och social rehabilitering. Övervakning av umgänge mellan barn och förälder, stöttat umgänge och övervakade byten samt verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade och arbetsverksamhet för handikappade, med undantag för transport och måltider.
 • vård av barn och unga personer enligt barnskyddslagen
 • specialomsorger om utvecklingsstörda samt transport med undantag av uppehälle för över 16 år gamla personer och partiellt uppehälle för under 16 år gamla personer
 • tjänster som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987, 8 §)
 • poliklinisk missbrukarvård
 • uppgifter som kommunen ska ordna enligt äktenskapslagen, faderskapslagen, lagen om adoption, lagen om underhåll för barn, lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt, lagen om tryggande av underhåll för barn, lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna
 • handlingar som getts en person i ärenden som gäller hens socialvård

Följande hälso- och sjukvårdstjänster är avgiftsfria enligt 5 § i klientavgiftslagen:

 • förstavård med undantag av sjuktransport vid förstavård
 • undersökning och vård på en specialsjukvårdspoliklinik för en under 18 år gammal person
 • vård och uppehälle för personer som inte har fyllt 18 år om vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår
 • Tjänster som Seri-stödcentret, dvs. stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld erbjuder
 • undersökning, vård och uppföljning som mödrapolikliniker erbjuder gravida personer som använder rusmedel
 • mentalvårdstjänster med undantag av sluten vård inom primärvården eller om somatiska sjukdomar behandlas vid samma besök
 • vård som getts vid enheter för psykiatrisk öppenvård med undantag för tillhörande partiellt uppehälle
 • vård och uppehälle för andningsförlamningspatient samt transport i anslutning till vården
 • kortvarig sluten vård under en observationsperiod om klienten inte tas in för vård som är oberoende av hens vilja
 • undersökning och vård av levande givare av mänskliga organ, vävnader eller celler
 • vaccineringar enligt lagen om smittsamma sjukdomar, undersökning och behandling av allmänfarlig smittsam sjukdom och läkemedel som ordinerats som behandling av sjukdomen samt isolering av den som har eller misstänks ha insjuknat. Undersökning och behandling av HIV-infektion, gonorré och sådana klamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge, likaså läkemedel som har ordinerats som behandling av övervakningspliktig smittsam sjukdom
 • rådgivning i samband med medicinsk rehabilitering, undersökning för att utreda rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna, anpassningsträning, rehabiliteringshandledning och hjälpmedel

Dessutom är följande tjänster avgiftsfria inom primärvården:

 • tillhörande vårdmaterial och förbrukningsartiklar för behandling av långvarig sjukdom
 • screeningar, hälsorådgivning och hälsoundersökningar
 • rådgivningstjänster
 • skolhälsovård
 • studerandehälsovård med undantag av tjänster inom öppen sjukvård för över 18 år gamla personer
 • öppen sjukvård, tandvård och vård i serie för under 18 år gamla personer
 • en sjukskötares, hälsovårdares eller barnmorskas mottagningstjänster

Avgiftstak

Vid beräkning av avgiftstaket beaktas familjens minderåriga barn vid beräkningen av den ena vårdnadshavarens eurobelopp enligt vårdnadshavarnas val. Varje minderårig person ges dessutom ett eget parallellkort.

När avgiftstaket nåtts beviljas klienten ett frikort. Det lönar sig att spara kvittona på betalda vårdavgifter i original. Dessa ska nämligen på begäran kunna visas upp för att få ett frikort.  

Vid beräkning av avgiftstaket beaktas följande avgifter:

 • hälsovårdscentralavgifter
 • poliklinikavgifter
 • avgift för dagkirurgisk vård
 • avgift för vård i serie
 • avgift för individuell fysioterapi
 • avgift för natt- och dagsjukvård
 • avgift för rehabiliteringsbesök
 • vårddagsavgift vid kortvarig institutionsvård eller vård på avdelning
 • avgift för korttidsvård (intervallvård) vid en enhet för handlett serviceboende eller serviceboende med heldygnsomsorg
 • dagsjukhusavgift inom psykiatrin
 • hemsjukhusavgift
 • avgifter för tillfällig hemsjukvård
 • avgifter för undersökning och behandling inom munhälsovården med undantag av tandtekniska utgifter
 • avgifter som betalts av utkomststödet
 • avgifter för ovannämnda tjänster som genomförs via fjärranslutning

När en klient visar upp ett frikort inom offentlig social- och hälsovård efter att avgiftstaket har nåtts, får personen vars namn står på kortet inte debiteras för ett besök hos hälsocentralläkare, ett poliklinikbesök, vård i serie, individuell fysioterapi, natt- och dagsjukvård, ett hemsjukhusbesök eller rehabiliteringsbesök. För kortvarig sluten vård och för dagkirurgi debiteras 25,10 euro per dag efter att avgiftstaket har nåtts.

Avgifter som inte räknas med i avgiftstaket

 • hemvårdsavgifter samt avgifter för stödtjänster som tillhandahålls hemma
 • avgifter för långvarig sluten vård
 • avgifter för läkarintyg och utlåtanden
 • avgifter för förstavårdsservice
 • avgifter för tjänster som inte har använts och inte har avbokats
 • avgifter för familjevård
 • avgifter för vård som ersätts med stöd av vissa lagar. Det är fråga om lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen och patientskadelagen. Det är också fråga om motsvarande tidigare lagar
 • självriskandelar i fråga om en servicesedel
 • avgifter för tjänster som ordnas under en närståendevårdares lagstadgade ledighet
 • avgifter för tjänster som en klient/patient har köpt av en privat serviceproducent

Avgiftstaket för läkemedelskostnader sköts via FPA.

Betalning av faktura

Soite skickar fakturan på papper till hemadressen om du inte har beställt en elektronisk faktura. Vi rekommenderar att du väljer ett avtal om e-faktura eller om direktbetalning som sättet att ta emot fakturan. Ett avtal om e-faktura eller direktbetalning ingås med banken. Soite har i bruk två faktureringsgrunder:

 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite (Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite)
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Ensihoito (Mellersta Österbottens välfärdsområde Förstavården)

Begäran om omprövning

Om din faktura innehåller ett sak- eller räknefel kan du begära om ändring av fakturan. Mer information finns på sidan:

Möjlighet till nedsättning av klientavgift

En avgift som fastställts för socialvårdsservice och en sådan avgift för hälsovårdsservice som bestämts enligt en persons betalningsförmåga (långvarig sluten vård) efterskänks eller kan nedsättas till den del förutsättningarna för personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut (klientavgiftslagen, 11 §).

Uträttande av ärenden per telefon

E-post

potilastoimisto(at)soite.fi

Ta en titt också på dessa