Flytta dig till innehållet

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites prislista över klient- och patientavgifter innehåller samkommunens klientavgifter från alla dess verksamhetsområden:

På grund av lagstiftningen måste man inom verksamhet som baserar sig på funktionell integration fortfarande fastställa klientavgifter separat för service på specialnivå och basnivå.

Utöver bestämmelserna i prislistan iakttas det följande:

 1. För veteraner som beviljats fronttecken är alla Soites social- och hälsovårdstjänster inom öppenvården samt eventuella läkarintyg avgiftsfria. Tandtekniska kostnader inom tandvården är fortfarande avgiftsbelagda också för veteraner, med undantag av reparation av tandproteser.
 2. Vid långvarig vård är medlen som reserveras för en vårdtagares personliga bruk minst 112 €.
 3. Avgiftstaket är 692 €.
 4. För vårdperioder som varar i flera dygn debiteras klient- och patientavgift för alla vårddagar. I vårddagarna ingår dagen patienten kommit till vård och dagen då patienten åker hem. Om vården fortsätter vid en annan anstalt samma dag, debiteras ingen avgift av den första anstalten för dagen då patienten lämnar den. Om en vårdperiod varar under 12 timmar tar man ut endast en vårddagsavgift om patienten kommit till avdelningen efter kl. 22 på kvällen och åker hem före kl. 12 följande dag.

Avgiftstak

Vid beräkning av avgiftstaket beaktas familjens minderåriga barn i fråga om ena vårdnadshavarens eurobelopp enligt vårdnadshavarnas val. Varje minderårig person ges dessutom ett eget parallellkort.

När avgiftstaket nåtts beviljas klienten ett frikort. Det lönar sig att spara kvittona på betalda vårdavgifter i original. Dessa ska nämligen på begäran kunna visas upp för att få ett frikort.  

Vid beräkning av avgiftstaket beaktas följande avgifter:

 • hälsovårdscentralavgifter
 • poliklinikavgifter
 • avgift för dagkirurgisk vård
 • avgift för vård i serie
 • avgift för individuell fysioterapi
 • avgift för natt- och dagvård
 • avgift för rehabiliteringsbesök
 • vårddagsavgift vid kortvarig vård på institution eller avdelning
 • avgift för korttidsvård (intervallvård) vid en enhet för handlett serviceboende eller serviceboende med heldygnsomsorg
 • dagsjukhusavgift inom psykiatrin
 • hemsjukhusavgift
 • avgifter för tillfällig hemsjukvård
 • munhälsovårdens avgifter med undantag för tandtekniska kostnader

När ett frikort visas upp inom offentlig social- och hälsovård efter att avgiftstaket nåtts, får personen vars namn står på kortet inte debiteras för vissa tjänster. Det är fråga om besök hos hälsovårdscentralläkare, poliklinikbesök, vård i serie, individuell fysioterapi, natt- och dagvård, hemsjukhusbesök och rehabiliterande vård. För kortvarig vård på anstalt och för dagkirurgi debiteras 22,80 euro per dag efter att avgiftstaket nåtts.

Avgifter som inte räknas med i avgiftstaket

 • hemvårdsavgifter samt avgifter för stödtjänster som tillhandahålls hemma
 • avgifter för långvarig sluten vård, långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig boendeservice
 • avgifter för läkarintyg och utlåtanden
 • avgifter för sjuktransport
 • avgifter för icke-använd eller icke-avbokad tjänst
 • avgifter för familjevård
 • avgifter för vård som ersätts med stöd av vissa lagar. Det är fråga om lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen och patientskadelagen. Det kan också vara fråga om någon motsvarande tidigare lag
 • självriskandelar i fråga om en servicesedel
 • avgifter för tjänster som ordnas under en närståendevårdares lagstadgade ledighet
 • avgifter för tjänster som en klient/patient köpt av en privat serviceproducent

Avgiftstaket för läkemedelskostnader sköts via FPA.

Begäran om omprövning

Om din faktura innehåller ett sak- eller räknefel kan du begära om ändring i fakturan. Mer information finns på sidan:

Uträttande av ärenden per telefon