Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soites prislista över klient- och patientavgifter innehåller välfärdsområdets klientavgifter från alla dess verksamhetsområden:

På grund av lagstiftningen måste man inom verksamhet som baserar sig på funktionell integration fortfarande fastställa klientavgifter separat för service på specialnivå och basnivå.

Utöver bestämmelserna i prislistan iakttas följande begränsningar:

 1. För veteraner som beviljats fronttecken är alla Soites social- och hälsovårdstjänster inom öppenvården samt eventuella läkarintyg avgiftsfria. Tandtekniska kostnader inom tandvården är fortfarande avgiftsbelagda också för veteraner, med undantag av reparation av tandproteser.
 2. Vid långvarig vård är medlen som reserveras för en vårdtagares personliga bruk minst 112 €.
 3. Avgiftstaket är 692 €.
 4. För vårdperioder som varar i flera dygn debiteras klient- och patientavgift för alla vårddagar. I vårddagarna ingår dagen patienten kommit till vård och dagen då patienten åker hem. Om vården fortsätter vid en annan anstalt samma dag, debiteras ingen avgift av den första anstalten för dagen då patienten lämnar den. Om en vårdperiod varar under 12 timmar tar man ut endast en vårddagsavgift om patienten kommit till avdelningen efter kl. 22 på kvällen och åker hem före kl. 12 följande dag.
 5. Ett besök som inte avbokats eller om en patient inte kommer för en vårdperiod som reserverats för hen. Om en klient har bokat en mottagningstid till hälso- och sjukvårdstjänster eller har bokat en plats för kortvarig vård eller boendeservice och har utan godtagbar orsak eller utan att på förhand avboka tiden/platsen låtit bli att komma till mottagningen eller enheten i fråga, har välfärdsområdet rätt att ta ut en avgift på 51,50 euro av klienten. Avgiften får inte tas ut av klienter som är under 18 år gamla.
 6. Separat fastställda avgiftsfria tjänster.

Följande socialvårdstjänster är avgiftsfria enligt 4 § i klientavgiftslagen:

 • socialt arbete, social handledning, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor och social rehabilitering. övervakning av umgänge mellan barn och förälder, stöttat umgänge och övervakade byten samt verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade och arbetsverksamhet för handikappade, med undantag för transport och måltider.
 • vård av barn och unga personer enligt barnskyddslagen
 • specialomsorger om utvecklingsstörda samt transport med undantag av uppehälle för över 16 år gamla personer och partiellt uppehälle för under 16 år gamla personer
 • tjänster som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987, 8 §)
 • poliklinisk missbrukarvård
 • uppgifter som kommunen ska ordna enligt äktenskapslagen, faderskapslagen, adoptionslagen, lagen om underhåll för barn, lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt, lagen om tryggande av underhåll för barn, lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna
 • handlingar som getts en person i ärenden som gäller hens socialvård

Följande hälso- och sjukvårdstjänster är avgiftsfria enligt 5 § i klientavgiftslagen:

 • prehospital akutsjukvård (förstavård) utom sjuktransport vid prehospital akutsjukvård
 • undersökning och vård som erbjuds av en specialsjukvårdspoliklinik för en under 18 år gammal person
 • vård och uppehälle för personer som inte har fyllt 18 år om vårddagarna är flera än sju under ett kalenderår
 • Tjänster som Seri-stödcentret, dvs. stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld erbjuder
 • undersökning, vård och uppföljning som mödrapolikliniker erbjuder gravida personer som använder rusmedel
 • mentalvårdstjänster med undantag av sluten vård i primärvården eller om somatiska sjukdomar behandlas under samma besök
 • vård som getts vid enheter för psykiatrisk öppenvård med undantag för tillhörande partiellt uppehälle
 • vård och uppehälle för andningsförlamningspatient samt transport i anslutning till vården
 • kortvarig sluten vård under en observationsperiod om klienten inte tas in för vård som är oberoende av hens vilja
 • undersökning och vård av levande givare av mänskliga organ, vävnader eller celler
 • vaccineringar enligt lagen om smittsamma sjukdomar, undersökning och behandling av allmänfarlig smittsam sjukdom och läkemedel som ordinerats som behandling av sjukdomen samt isolering av den som har eller misstänks ha insjuknat. undersökning och behandling av HIV-infektion, gonorré och sådana klamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge, likaså läkemedel som ordineras för behandling av övervakningspliktig smittsam sjukdom
 • rådgivning i samband med medicinsk rehabilitering, undersökning för att utreda rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna, anpassningsträning, rehabiliteringshandledning och hjälpmedel

Dessutom är följande tjänster avgiftsfria inom primärvården:

 • tillhörande vårdmaterial och förbrukningsartiklar för behandling av långvarig sjukdom
 • screeningar, hälsorådgivning och hälsoundersökningar
 • rådgivningstjänster
 • skolhälsovård
 • studerandehälsovård med undantag av tjänster inom öppen sjukvård för över 18 år gamla personer
 • öppen sjukvård, tandvård och vård i serie för under 18 år gamla personer
 • besök på en sjukskötares, hälsovårdares eller barnmorskas mottagning

Avgiftstak

Vid beräkning av avgiftstaket beaktas familjens minderåriga barn vid beräkningen av den ena vårdnadshavarens eurobelopp enligt vårdnadshavarnas val. Varje minderårig person ges dessutom ett eget parallellkort.

När avgiftstaket nåtts beviljas klienten ett frikort. Det lönar sig att spara kvittona på betalda vårdavgifter i original. Dessa ska nämligen på begäran kunna visas upp för att få ett frikort.  

Vid beräkning av avgiftstaket beaktas följande avgifter:

 • hälsovårdscentralavgifter
 • poliklinikavgifter
 • avgift för dagkirurgisk vård
 • avgift för vård i serie
 • avgift för individuell fysioterapi
 • avgift för natt- och dagvård
 • avgift för rehabiliteringsbesök
 • vårddagsavgift vid kortvarig sluten vård eller vård på avdelning
 • avgift för korttidsvård (intervallvård) vid en enhet för handlett serviceboende eller serviceboende med heldygnsomsorg
 • dagsjukhusavgift inom psykiatrin
 • hemsjukhusavgift
 • avgifter för tillfällig hemsjukvård
 • munhälsovårdens avgifter med undantag för tandtekniska kostnader

När ett frikort visas upp inom offentlig social- och hälsovård efter att avgiftstaket nåtts, får personen vars namn står på kortet inte debiteras för vissa tjänster. Det är fråga om besök hos hälsovårdscentralläkare, poliklinikbesök, vård i serie, individuell fysioterapi, natt- och dagvård, hemsjukhusbesök och rehabiliteringsbesök. För kortvarig sluten vård och för dagkirurgi debiteras 22,80 euro per dag efter att avgiftstaket nåtts.

Avgifter som inte räknas med i avgiftstaket

 • hemvårdsavgifter samt avgifter för stödtjänster som tillhandahålls hemma
 • avgifter för långvarig sluten vård, långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig boendeservice
 • avgifter för läkarintyg och utlåtanden
 • avgifter för sjuktransport
 • avgifter för icke-använd eller icke-avbokad tjänst
 • avgifter för familjevård
 • avgifter för vård som ersätts med stöd av vissa lagar. Det är fråga om lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen och patientskadelagen. Det är också fråga om motsvarande tidigare lagar
 • självriskandelar i fråga om en servicesedel
 • avgifter för tjänster som ordnas under en närståendevårdares lagstadgade ledighet
 • avgifter för tjänster som en klient/patient köpt av en privat serviceproducent

Avgiftstaket för läkemedelskostnader sköts via FPA.

Begäran om omprövning

Om din faktura innehåller ett sak- eller räknefel kan du begära om ändring av fakturan. Mer information finns på sidan:

Möjlighet till nedsättning av klientavgift

En avgift som fastställts för socialvårdsservice och en sådan avgift för hälsovårdsservice som bestämts enligt en persons betalningsförmåga (långvarig sluten vård) efterskänks eller kan nedsättas till den del förutsättningarna för personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut (klientavgiftslagen, 11 §).

Uträttande av ärenden per telefon

E-post

potilastoimisto(at)soite.fi