Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite verkar en Reseservicecentral som koncentrerar sig på hantering och styrning av transporter. Servicen produceras av Taksi Helsinki.

Klienterna har snabb tillgång till Reseservicecentralens tjänster och en resa kan också beställas på förhand.

Beställning av resa

Taxiresor beställs dygnet runt alla dagar i veckan:

per telefon på numret: 06 557 0060
Priset på samtalet är lokal- eller mobiltelefonavgift enligt operatör.

via sms på numret: 045 7820 1000

Med mobilapplikationen Sote Kyyti: applikationen finns i applikationsbutiken på mobilen med namnet Sote Kyyti.

Elektroniskt med en webblankett på adressen: https://tms-booking.attracs.com/customer-portal

Om beställningen görs digitalt eller via sms får beställaren en bekräftelse via sms. Du kan följa med dina beställningar också i Sote Kyyti-applikationen eller i beställningsportalen på webben.

Beställningar inom servicetrafiken i Stamkarleby (samordnade minibusstransporter)

Soites servicetrafik: tfn 06 557 0060
För resan tas det ut en färdtjänstresa, men ingen självriskandel.

Karleby stads servicetrafik: tfn 06 557 0063
För resan tas det ut en självriskandel, men ingen färdtjänstresa.
För servicetrafiken ansvarar Dahl-linjaliikenne Oy.

Om du har rätt till en FPA-ersatt taxiresa, beställ taxi i enlighet med FPA:s anvisningar:

Servicebedömning

Soite har i bruk  Omaolo- tjänsten servicebedömning för socialvården, med vilken man kan bedöma sin egen eller en närståendes rätt till färdtjänst.

Service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen

Färdtjänst enligt socialvårdslagen ordnas för personer som inte klarar av att självständigt använda allmän kollektivtrafik. Orsaker till detta kan vara en sjukdom, ett handikapp eller någon annan liknande funktionsnedsättande orsak. Dessa personer behöver stöd för rörlighet för att kunna uträtta ärenden som hör till det dagliga livet.

Färdtjänster kan beviljas för rekreationsresor och resor för att uträtta ärenden. Dessa tjänster beviljas i första hand äldre personer som behöver stöd på grund av att funktionsförmågan blivit nedsatt förknippat med åldrande. Av särskilda orsaker och på grundval av individuell bedömning kan färdtjänst beviljas även för funktionshindrade.

Färdtjänster enligt socialvårdslagen kan beviljas för rekreation och uträttande av ärenden, dagverksamhet och studier. Klienten betalar en självriskandel för resan enligt den allmänna kollektivtrafikens taxor.  Resor som ersätts av sjukförsäkring, såsom resor till hälso- och sjukvårdens ryggrehabilitering, ersätts via Folkpensionsanstalten.

För att färdtjänst ska kunna beviljas behövs en ansökan om färdtjänst och ett läkarintyg. Ansökningen och läkarintyget behandlas när begärda bilagor inkommit, senast inom tre månader. Dessutom kommer en servicebehovsbedömning och ett hembesök eller en utredning per telefon att göras innan tjänsten beviljas.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Enligt handikappservicelagen ska det ordnas skälig färdtjänst jämte följeslagarservice för en gravt handikappad person om personen på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Färdtjänster enligt handikappservicelagen omfattas av särskild skyldighet att anordna och en person som uppfyller lagens kriterier för gravt handikappad person har subjektiv rätt till dessa tjänster.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen ordnas endast för gravt handikappade personer. När färdtjänster ordnas enligt handikappservicelagen avses med gravt handikappad en person som har särskilda problem med rörlighet. En gravt handikappad person kan inte på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom använda allmän kollektivtrafik utan oskäliga svårigheter. Behovet av färdtjänster ska bero på ett handikapp eller en sjukdom och den olägenhet den medför ska vara långvarig och räcka i minst ett (1) år.

Färdtjänster beviljas vanligtvis inte för konvalescenstiden eller rehabiliteringsfasen efter en sjukdom. Färdtjänstresor enligt handikappservicelagen får inte användas för hälso- och sjukvårds- eller rehabiliteringsresor om de ersätts enligt sjukförsäkringslagen eller enligt någon annan lag. Sådana resor är t.ex. läkar-, laboratorie- och terapibesök, resor för att pröva hjälpmedel eller undersöknings- och behandlingsbesök som en läkare ordinerat.

Handikappservicelagen är sekundär i relation till tjänster som ordnas med stöd av annan lagstiftning. Om behovet av färdtjänst beror endast på en funktionsnedsättning som beror på åldrande, bör man svara mot behovet av färdtjänst med service som stöder rörligheten som är i enlighet med socialvårdslagen. Detta ifall klienten i övrigt uppfyller de kriterier som Soites styrelse fastställt i fråga om beviljande av service som stöder rörligheten som är i enlighet med socialvårdslagen. Tjänster och stödåtgärder kan ordnas enligt handikappservicelagen om en handikappad person inte får tillräcklig och för klienten lämplig service eller stödåtgärder  med stöd av någon annan lag.

Man ansöker om färdtjänst med en skriftlig ansökan. Som bilaga krävs alltid ett läkarintyg (som inte är mer än sex månader gammalt).

Anvisningar från och med 1.6.2023

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Klienter har snabb tillgång till Reseservicecentralens tjänster och en resa kan också beställas på förhand. Du kan beställa transport per telefon, med mobilappen Sote Kyyti och/eller med en webblankett.

Ta en titt också på dessa