Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Begravningstillstånd och dödsattest

Begravningstillståndet och dödsattesten skrivs av läkaren som vårdat er anhörig. En anhörig eller begravningsbyrån skickar begravningstillståndet till pastorskansliet så att begravningen kan utföras. Dödsorsaken antecknas inte i begravningstillståndet. Dödsorsaken får ni veta av läkaren som vårdat er anhörig.

De anhöriga kan be avdelningens läkare om en kopia av den slutgiltiga dödsattesten t.ex. för försäkringsbolaget eller för att kunna få andra förmåner. Avdelningen skickar en anmälan om dödsfallet digitalt till befolkningsregisterföraren.

Om man gör en medicinsk obduktion av den framlidna, ber man de anhöriga om tillstånd till den. I ett sådant fall skrivs den slutgiltiga dödsattesten efter de fortsatta undersökningarna. Den skrivs av avdelningens läkare på basis av patologens utlåtande. Den slutgiltiga dödsattesten är färdig inom 3-6 månader. Före det kan man be om att få veta den preliminära dödsorsaken av läkaren på den avdelning som vårdat patienten.

Polismyndigheten bestämmer om utförande av rättsmedicinsk obduktion. Polismyndigheten bär i dessa fall även ansvaret för informeringen av de anhöriga. Den slutgiltiga dödsattesten och obduktionsutlåtandet skickas till den polismyndighet som beordrat obduktionen.

De anhöriga får tillsammans med begravningstillståndet en blankett med vilken de kan beställa dokument (dödsattest och/eller obduktionsutlåtande) från polismyndigheten. Begravningstillståndet fås från obduktionsavdelningen när man hämtar den avlidna. När det gäller praktiska frågor kan ni ringa obduktionsavdelningen.

Hämtning av den avlidna

De anhöriga eller begravningsbyrån kommer överens med obduktionsavdelningen om hämtningen av den avlidna. Hämtningstiden bör reserveras på förhand.

Hämtning är möjlig vardagar kl. 8.00-15.00. Kapellet kan användas av de anhöriga enligt överenskommelse.

Personlig egendom

Den avlidnas kläder och personliga egendom överlåts till de anhöriga eller begravningsbyråns representant. Detta görs från obduktionsavdelningen eller från den avdelning där den anhöriga vårdades. Det önskas att de hämtas senast när den avlidna hämtas.

När det ska utföras en rättsmedicinsk obduktion överlåts den avlidnas kläder och personliga egendom till de anhöriga. Detta görs från sjukhuset efter obduktionen eller av polismyndigheten när den inte längre behöver dem i sin utredning.

Informering om ett dödsfall

Anmälan om dödsfallet skickas till Myndigheten för digitalisering och befolkingsdata där beskedet om dödsfallet antecknas i befolkningsdatasystemet. Efter att informationen registrerats kan ni be Myndigheten för digitalisering och befolkingsdata eller pastorskansliet om den avlidnas ämbetsbetyg. Det är fråga om en attest där beskedet om dödsfallet har antecknats. Ett ämbetsbetyg är nödvändigt när ni sköter den avlidnas och dödsboets ärenden. Det kan till exempel vara fråga om ärenden på banken eller försäkringsbolaget eller andra myndighetsärenden.

En anhörig skickar anmälan till tidningens Döda-spalt. Begravningsbyrån hjälper till vid behov.

Begravningsarrangemangen

När det gäller begravningsarrangemangen rekommenderas det att ni först kontaktar er anhörigas hemförsamlings pastorskansli (arrangering av jordfästning, gravplatsärenden). Begravningsbyrån hjälper er när det gäller de praktiska arrangemangen.

Mer information

Frågor som har att göra med hämtningen av den avlidna:

  1. enheten som vårdat patienten
  2. obduktionsavdelningen
  3. begravningsbyrån

Dödsorsaken:

  1. läkaren som vårdat patienten

Ta en titt också på dessa