Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Enligt 28 § i informationshanteringslagen (906/2019) ska en informationshanteringsenhet upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förvaltar. Syftet med beskrivningen är att genomföra offentlighetsprincipen. Beskrivningen kallas för beskrivning av handlingars offentlighet.

Beskrivningen av handlingars offentlighet är ett sätt att hjälpa medborgare att rikta sina begäran om information till rätt ställe. Enligt offentlighetslagen ska en begäran om att få ta del av innehållet i en myndighetshandling specificeras tillräckligt noggrant så att myndigheten ska kunna utreda vilken handling som avses (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, 13 §). Myndigheten är skyldig att bistå den som begär om information med specificering av handlingen. Med hjälp av beskrivningen av handlingars offentlighet redogör myndigheten också för i vilken omfattning den behandlar information när den producerar tjänster eller behandlar ärenden. Möjligheten att få information om hurdana informationsresurser myndigheten har bidrar till öppenhet inom administrationen.

Nedan presenteras Soites informationsresurser och uppgifter om hur information begärs. En informationsresurs är en helhet som innehåller data som en myndighet använder när den sköter sina uppgifter eller som den använder i annan verksamhet. Resursen behandlas med hjälp av datasystem eller manuellt.

Soites informationsresurser

1 Socialvårdens informationsresurs

Socialvårdens informationsresurs i Soite innehåller uppgifterna om socialvårdens tjänster. Till tjänsterna hör bl.a. socialarbete, socialhandledning, social rehabilitering, familjearbete, hemservice för barnfamiljer, äldreomsorg, boendetjänster, institutionsvård, tjänster som stöder rörligheten, rusmedelsarbete, tjänster som stöder sysselsättning av arbetslösa, rehabiliterande arbetsverksamhet, specialomsorger om utvecklingsstörda och funktionshinderservicen.

Socialdirektören ansvarar för socialvårdens klientregister i Soite. Hen beslutar också om utlämnande av klientuppgifter (förvaltningsstadgan § 35).

Begäran om information som gäller informationsresursen kan göras:

a) med en digital blankett 

b) per post:

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite
Arkivet / socialdirektören
Mariegatan 16–20
67200 Karleby

Beslutsfattande myndighet: Socialdirektören

2 Hälso- och sjukvårdens informationsresurs

I Soites hälso- och sjukvårdstjänster vårdas både patienter som behöver specialsjukvård och patienter som behöver primärvård. Patienternas vårduppgifter lagras i ett gemensamt patientregister. Användningsändamålet för uppgifter som lagrats i patientregistret är planering, ordnande, genomförande och uppföljning av en patients undersökning och vård.

Chefsöverläkaren ansvarar för hälso- och sjukvårdens patientregister i Soite. Hen beslutar också om utlämnande av patientuppgifter (förvaltningsstadgan § 33).

Begäran om information som gäller informationsresursen görs:

a) med en digital blankett 

b) per post:

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite
Arkivet / chefsöverläkaren
Mariegatan 16–20
67200 Karleby

Beslutsfattande myndighet: Chefsöverläkaren

3 Informationsresurs för ärenden och beslut

I Soite har ärenderegistret för administrativa ärenden samlats i ärendehanteringssystemet. Ärendehanteringssystemet Dynasty är datasystemet för ärenderegistret för administrativa ärenden. Ärendehanteringssystemet bildar ett register över Soites tjänsteinnehavarbeslut, över föredragningslistor och protokoll för sammanträden och över andra administrativa handlingar.

I Soite ansvarar förvaltningsjuristen för begäran om information som är i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och gäller andra än patient- och socialvårdens handlingar (instruktionen § 83).

Begäran om information som gäller informationsresursen skickas:

a) per e-post till: kirjaamo(at)soite.fi

b) per post:

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite
Hallinnon kirjaamo/Arkivets registratur
Mariegatan 16–20
67200 Karleby

Beslutsfattande myndighet: Förvaltningsjuristen

Referensord: protokoll, tjänsteinnehavarbeslut

Länk: Föredragningslistor och protokoll för Soites organ

4 Informationsresurs för avtal samt upphandlingar

I Soite har ärenderegistret för administrativa ärenden samlats i ärendehanteringssystemet Dynasty. Datasystemet bildar ett register över Soites tjänsteinnehavarbeslut, över föredragningslistor och protokoll för sammanträden, över avtal och över andra administrativa handlingar. Dessutom förvaras handlingar gällande upphandlingar (t.ex. anbudsförfrågan och bilagor) och andra handlingar som är förknippade med upphandlingar i Soites arkiv.

I Soite ansvarar förvaltningsjuristen för begäran om information som är i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och gäller andra än patient- och socialvårdens handlingar (instruktionen § 83).

Begäran om information som gäller informationsresursen skickas:

a) per e-post till: kirjaamo(at)soite.fi

b) per post:

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite
Hallinnon kirjaamo/Arkivets registratur
Mariegatan 16–20
67200 Karleby

Beslutsfattande myndighet: Förvaltningsjuristen

5 Informationsresurs gällande förtroendevalda och organ

Uppgifterna om förtroendevalda och organ lagras i ärenderegistret för administrativa ärenden i ärendehanteringssystemet Dynasty.

I Soite ansvarar förvaltningsjuristen för begäran om information som är i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och gäller andra än patient- och socialvårdens handlingar (instruktionen § 83).

Begäran om information som gäller informationsresursen skickas:

a) per e-post till: kirjaamo(at)soite.fi

b) per post:

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite
Hallinnon kirjaamo/Arkivets registratur
Mariegatan 16–20
67200 Karleby

Beslutsfattande myndighet: Förvaltningsjuristen

Referensord: förtroendevald, organ, bindningar, register över bindningar.

6 Räddningsväsendets informationsresurs

Informationsresursen för räddningsväsendet innehåller i Soites välfärdsområde informationshelheterna relaterade till räddningstjänster, förebyggande av olyckor och säkerhets- och beredskapstjänster.

Begäran om information som gäller informationsresursen skickas:

a) per e-post: virkaposti.kp@pelastustoimi.fi

b) per post:

Mellersta Österbottens räddningsverk
Gustaf Adolfs gata 76
67200 Karleby

I Soite är det tills vidare inte möjligt att sända material via ett tekniskt gränssnitt.

Ta en titt också på dessa