Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Boendetjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för handikappade

I centrum av livet och vardagen - individuella boendelösningar

Boendetjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för handikappade ordnas alltid enligt individuellt behov. De ordnas när en klient inte klarar av att bo självständigt och inte klarar sig hemma. Utgångspunkten är att personen har en bostad som motsvarar hens funktionsförmåga och behov av stöd. Service som tillhandahålls hemma är primär i förhållande till service som förutsätter flytt och som innefattar både boende och service. Boendetjänster ordnas inte om personen är i behov av kontinuerlig anstaltsvård.


Boende enligt behovet av stöd

Boendetjänster beviljas efter en bedömning av servicebehov och efter utarbetande/justering av serviceplan. När man bedömer olika boendealternativ tar man i beaktande personens behov av hjälp, handledning och vård. Vid bedömning av ändamålsenligt boende och boendetjänster i rätt tid görs en mätning av funktionsförmågan (RAI-mätaren) samt en individuell behovsprövning. Behovet av boendetjänster bedöms i koordinationsteamet för boende som behandlar frågor kring boende på ett yrkesövergripande sätt. Utgångspunkten är att man ger klientens egen uppfattning en särskild tyngd när man fattar beslut om hur hens boende ordnas.

I Soites område ordnas boendetjänster som tjänster i hemmet, i stödbostäder, vid olika boendeenheter och grupphem samt på servicehus. Boendetjänster ordnas som Soites egen verksamhet (boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning) eller genom at köpa tjänster. Tjänster kan köpas av samkommuner, föreningar eller privata serviceproducenter.

Boendetjänster ordnas alltid enligt det aktuella behovet av stöd.

Koordineringsteamet för boende, SAS (från finskans selvitä, arvioi, sijoita, dvs. utred, bedöm, placera) har som mål att ordna de rätta boendetjänsterna för rätt person vid rätt tidpunkt.

Målet är en smidig vardag som känns meningsfull och trygg.

Egna verksamhetsenheter inom boende (boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning)

Stöd för hemmaboende – boende självständigt i en ägar- eller hyresbostad. Tjänster som stöder hemmaboende produceras av olika aktörer på Soites område. Hjälp i fråga om  utmaningar i vardagen produceras som Soites egen verksamhet inom olika verksamhetsområden. Det är till exempel fråga om hemvården, stödtjänsterna och öppenvården.


Klienter inom stött boende har varierande behov av stöd och handledning som stöd för självständigt boende. Stöd och handledning ordnas vid behov i den egna bostaden. Stödet ordnas med hjälp av handledare i öppenvårdsteamet och inom boendetjänsterna. Dessutom hjälper andra stödtjänster som till exempel hemservicen.


Handlett boende lämpar sig för en person som är rätt självständig i sina dagliga grundfunktioner. Boendet stöds dagligen, men till den här boendeformen hör ingen nattövervakning. Det handledda boendets enhet:


Inom serviceboende med heldygnsomsorg är personalens stöd och handledning tillgänglig dygnet runt. Servicen är avsedd för personer som behöver hjälp och stöd dygnet runt och den genomförs i regel vid grupphem. Serviceboende med heldygnsomsorg erbjuds av följande enheter i Soite:

Serviceboende för gravt handikappade

Ordnas för gravt handikappade personer som behöver kontinuerligt eller i särskilt stor omfattning hjälp av en annan person. Behovet kan bero ett handikapp eller en sjukdom . Boende kan ordnas som serviceboende hemma enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Ett annat alternativ är att skaffa boendetjänster som köpta tjänster från samkommuner, föreningar eller privata serviceproducenter. Serviceboende ordnas alltid enligt personens individuella behov:

  • I det egna hemmet som hemvård och/eller som personlig assistans.
  • På ett servicehus som upprätthålls av en serviceproducent.

På våren 2017 togs i bruk en servicesedel inom boendetjänster för gravt handikappade.

Tillfällig vård ordnas enligt ett tjänsteinnehavarbeslut. En tillfällig vårdperiod kan till exempel ordnas som stöd för en närståendevårdare. Då ska närståendevårdsbyrån informeras om vårdperioden.

Kontaktuppgifter

Serviceområdeschef för boendetjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för handikappade
Sari Valkama 
Tfn 040 804 2985


Koordinator för boende- och dagverksamhetstjänsterna
och koordinator för utredning, bedömning och placeringen
Emilia Taipalharju 
tfn 040 804 3643

Öppenvårdsteamet och SAS-koordinatorn (SAS = från finskans selvitä, arvioi, sijoita, dvs. utred, bedöm, placera)
Marjo Pollarikoski 
Tfn 040 806 5413