Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Den 23 juni 2021 godkände riksdagen lagstiftning om inrättandet av välfärdsområden och reformen av organiseringen av social- och hälsovården och räddningstjänster. I Mellersta Österbotten har utvecklingen av social- och hälsovården gått framåt i Strukturreformsprojektet och Projektet för framtidens social- och hälsocentral. Båda projekten har genomförts förmånligare än planerat. Strukturreformsprojektet har kompletterats med nya utvecklingsmål och förberedelser för en kompletterande ansökan om statligt stöd har påbörjats för projektet för framtidens social- och hälsocentral. Personalrekrytering för flera olika projektuppgifter kommer att genomföras för Soite 2.0 -enheten.

Soite 2.0 framskrider i projekt

 Styrgruppen för projekten Soite 2.0 och Mellersta Österbottens arbetsförmåga träffades för det tredje styrgruppsmötet 25.8.2021. Vid månadsskiftet augusti-september hade utvecklingen i strukturreformsprojektet gått i stort sett i linje med projektplanen. I början av sommaren uppskattades att 40% av målen för projektets utvecklingsarbete hade uppnåtts. I slutet av juni hade 68% av projekttiden gått, medan det ekonomiska genomförandet var 38%. Anledningen till det låga procenttalet för det ekonomiska genomförandet var att kostnaderna blivit lägre än planerat och det faktum att utvecklingen av den regionala organisationen inleddes i större skala först efter godkännandet av vårdreformslagen.
Framtidens vårdcentral har framskridit i varierande grader i delprojekten. I början av sommaren hade 40% av målen för projektets utvecklingsarbete uppnåtts. Vid den tiden hade 40% av projekttiden för Soite 2.0 Framtidens social- och hälsocentral förflutit, men det ekonomiska genomförandet var bara 21%. Orsaken var den återhållsamma rekryteringen av projektpersonal på heltid, Sotes egen personals begränsade genomförande av deltidsarbete på grund av bland annat coronaläget och rekryteringsutmaningar i fråga om yrkeskunnig vikarierande personal. För att åtgärda denna situation kommer man att genomföra ny rekrytering av projektpersonal, bland annat för att koordinera samordningen av delprojekt och mångserviceprocessen.

Helheten kompletteras fortfarande

Planen för Soite 2.0 Strukturreformsprojektet har under sommaren kompletterats med nya utvecklingsobjekt. Social- och hälsovårdsministeriet godkände de föreslagna ytterligare utvecklingsobjekten som en del av projektet i enlighet med förslaget. Förberedelserna för genomförandet av de nya utvecklingsobjekten har inletts med bearbetning av upphandlingsförfaranden och personalrekrytering.

Den kompletterande statsbidragsansökan för framtidens vårdcentral öppnades 16.8.2021. med bidraget kompletterar, fördjupar, utökar och fortsätter man de pågående projekthelheterna i enlighet med välfärdsområdens situation. Den kompletterande statsbidragsansökan fokuserar särskilt på åtgärder för att främja tillgång till tjänster inom den grundläggande hälsovården, socialvården, mentalvården och multiprofessionell rehabilitering. Inom Soite är fokusområdena för ansökan utvecklingsbehov. Ett område för utvdgning inom projektet Soite 2.0 Framtidens social- och hälsocentral är att förbättra tillgången till munhälsovård.

Programmet för arbetsförmåga stöder reformen

Programmet för arbetsförmåga, som fokuserar på att stödja delvis arbetsförmögna personer, stöder genomförandet av social- och hälsovårdens strukturreform. Servicesystemet som skapas inom programmet för arbetsförmåga för att stöda arbetsförmågan består huvudsakligen av social-, hälso-, sysselsättnings- och rehabiliteringstjänster. Det består av självbetjäningstjänster, organisationstjänster, nätverkstjänster och samarbetstjänster. Hösten 2021 startar Stiftelsen för Rehabilitering en utbildning av arbetsförmågekoordinatorer för 20 yrkespersoner inom social- och hälsovården i Mellersta Österbotten. Projektet har genomfört arbetsträning för stödd sysselsättning i samarbete med aktivitetscenter. Dessutom har man erbjudit utbildning för arbetsverksamhetshandledare för personer som genomför arbetsträning.

Styrgruppen för Soite 2.0- och Mellersta Österbottens arbetsförmåga-projektet kommer att träffas nästa gång i december 2021. Gruppen fungerar som styrgrupp för Soite 2.0-projekthelheten, som för den nationella vårdreformen framåt i Mellersta Österbotten, och för projektet Mellersta Österbottens arbetsförmåga  som lanserades i januari 2021. Styrgruppen kompletterades våren 2021 med representanter för Folkpensionsanstalten, TE-byrån, Mellersta Österbotten socialpsykiatriska förening rf och Kronoby kommun

Ta en titt också på dessa