Flytta dig till innehållet

Soites styrelse som återvände från sin sommarpaus utsåg medlemmarna till Mellersta Österbottens temporära beredningsorgan vid sitt sammanträde måndag 9.8.2021. Det temporära beredningsorganet som inleder sin verksamhet i början av september har som uppgift att sköta de åtgärder i lagen om införande som ska göras innan regionfullmäktiges mandatperiod inleds 1.3.2022.

Det temporära beredningsorganets uppgifter och befogenhet

Det temporära beredningsorganet bereder beslutsfattandet i fråga om ordnandet av den nya organisationens förvaltning. Dessutom ansvarar den för att organisera och leda beredningsarbetet. Det temporära beredningsorganet ska t.ex. bereda lösningarna i fråga om överföring av personal och avtal samt inleda beredningen av välfärdsområdets lednings- och organisationsstrukturer. Soites verkställande direktör Minna Korkiakoski-Västi betonar att det temporära beredningsorganets ansvar inbegriper närmast tekniska ärenden och administrativt beredningsarbete förknippat med att bygga välfärdsområdet. Personal i de organisationer som går samman involveras på ett omfattande sätt i det temporära beredningsorganets arbete. De ansvariga beredarna kommer från de nuvarande organisationerna så att en tillräckligt omfattande sakkunskap säkerställs i beredningen. Regionfullmäktige som väljs i januari 2022 ansvarar för välfärdsområdets strategiska riktlinjer.

Medlemmarna

Mellersta Österbottens temporära beredningsorgan består från och med 9.8.2021 av följande sakkunniga tjänsteinnehavare:
Sjukvårdsdistriktet & social- och primärvården:

  • Soites verkställande direktör Minna Korkiakoski-Västi (ordförande) (ersättare förvaltningsjurist Vilma Kiilunen)
  • Förändringsdirektör Eija-Kellokoski-Kari (ersättare upphandlingschef Anne Harjunpää)
  • Ekonomidirektör Pasi Hämäläinen (ersättare ekonomichef Tiina Högnabba)
  • Personaldirektör Eija-Liisa Heikkilä (ersättare verksamhetsområdeschef Andreas Blanco Sequeiros)
  • Dataadministrationsdirektör Mika Kivelä (ersättare räddningschef Jukka Kangasvieri)

Specialomsorgsdistriktet för omsorgen om utvecklingsstörda:

  • Verksamhetsområdeschef Tanja Witick (ersättare serviceområdeschef Sari Valkama)

Räddningsväsendet:

  • Räddningsdirektör Jaakko Pukkinen (vice ordförande) (ersättare räddningschef Jouni Leppälä)