Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Institutet för hälsa och välfärd THL har i dag 12.1.2022 publicerat årets utvärdering av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Österbottens välfärdsområde. THL utvärderar ordnandet av social- och hälsovårdstjänster årligen i olika områden i Finland på uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet. Utvärderingen för år 2020 gällde år 2020 och början av år 2021. Ordnandet av social- och hälsovården utvärderades välfärdsområdesvist och samarbetsområdesvist.

– Experternas rapport berättar för oss att vi är på rätt väg i Soite. Sett ur det här utgångsläget har vi goda förutsättningar att övergå till välfärdsområdet. Programmet Ett hållbart Soite är fortfarande en bra karta på resan mot det nya, konstaterar Soites verkställande direktör Minna Korkiakoski-Västi om THL:s färska rapport.

Antalet äldre växer snabbt i landets minsta välfärdsområde

Mellersta Österbotten är landets minsta välfärdsområde i fråga om befolkningsmängden. I befolkningsprognoserna minskar Mellersta Österbottens befolkningsmängd en del trots att födelsetalet är det högsta i landet. Också de ungas andel minskar i prognoserna, men är fortfarande bland de största i landet. Antalet personer som fyllt 75 år växer snabbt och ligger över medeltalet i landet.

Enligt indikatorer som beskriver välfärd och hälsa är Mellersta Österbotten i huvudsak rätt så välmående. Arbetslösheten ligger under genomsnittsnivån i landet. Sjukligheten ligger lite över genomsnittsnivån i landet.

Integrationen fortskrider – det finns fortfarande att göra i fråga om att förenhetliga verksamhetsmodellerna

Enligt THL:s utvärdering har Soite utöver den administrativa integration som gjorts också fortskridit i fråga om funktionell integration. Förenhetligandet av verksamhetsmodeller är dock ännu på hälft. Arbetet med att göra servicestrukturen lättare fortskred år 2020. När det gäller utveckling av servicen har man som mål att stärka öppenvården och förebyggande service. Området var fortfarande en betydande producent av specialsjukvård för klienter som bor utanför området.

Coronapandemin hade en betydande inverkan på serviceproduktionen år 2020. De vårdköer som bildats kunde dock förkortas under senare delen av år 2020, men det blev kvar en stor servicebrist särskilt inom munhälsovården.

Brist särskilt på socialarbetare, psykologer och läkare

Mellersta Österbotten hade liksom flera andra områden brist på yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Rekryteringssituationen var svår särskilt i fråga om socialarbetare och psykologer och enligt prognoserna kommer situationen inte att bli bättre. Området hade också en större brist på hälsocentralläkare än landet i medeltal. Det fanns dessutom utmaningar i rekryteringen av yrkesutbildad omsorgspersonal. Resultaten från enkäten om personalens välbefinnande var positiva.

De digitala tjänsterna utvidgas

Tillgången till digitala tjänster har förbättrats i Mellersta Österbotten, men ärenden uträttas fortfarande rätt lite digitalt. Inom primärvårdens öppenvård har invånarna i Mellersta Österbotten dock haft mer distansbesök än i landet i övrigt och antalet växte jämfört med det föregående året. 

Utgångsläget är gott också för informationsledning och utvecklingsarbetet fortskred bra år 2020. Den regionala samkommunen har möjliggjort förenhetligandet av datasystem och verksamheten vid en centraliserad dataadministrationsenhet.

Eftersom de äldres andel av befolkningen växer kraftigt krävs det att servicestrukturen lättas och arbetet är i gång

Den kraftiga ökningen av antalet äldre invånare styr utvecklandet av servicestrukturen för äldre. Området har satt upp som mål att lätta servicestrukturen och att stärka öppenvården. Arbetet har fortskridit i fråga om detta, för andelen serviceboende med heldygnsomsorg och anstaltsvård har minskat i tjänsterna för personer som fyllt 75 år. Service som ges hemma har fortfarande stärkts i området och redan nu omfattas en större andel äldre av antingen regelbunden hemvård eller stöd för närståendevård än i landet i medeltal.

Service för äldre används mycket

De relativa kostnaderna inom service för äldre var bland de största i landet. När det gäller tyngre service är kostnaderna klart över medeltalet i landet trots att servicestrukturen har lättats. Också kostnaderna för service som ges hemma är större än medeltalet. I Mellersta Österbotten satsar man redan i nuläget mycket på sådan service som kan förebygga behovet av tyngre service.

Områdets styrka i utvecklandet av servicestrukturen är RAI-systemet som används vidsträckt. Ett långsiktigare centralt mål är att utveckla mellanformsboende vid sidan om den nuvarande servicen.

Det bereddes en ny mottagningsmodell

Tillgången till öppenvårdens mottagningstjänster var något bättre än i landet i medeltal. När mottagningstjänsternas kvalitet granskades var Mellersta Österbottens placering genomsnittlig.

Området övergår till en ny, yrkesövergripande mottagningsmodell. Ett av dess mål är att garantera icke-brådskande vård inom sju dygn genom att allt mer satsa på distanstjänster.

Planmässigt socialt arbete och planmässig socialhandledning utökades

Servicebehovet inom vuxensocialarbetets tjänster är mindre än i landet i medeltal. Många tjänster inom vuxensocialarbetet genomförs bättre än i landet i medeltal i Mellersta Österbotten och samarbetet med FPA, kommunerna och TE-byråerna utvecklas. Samarbetet med kommunerna är allt viktigare med tanke på kommunförsöket med sysselsättning. I de tjänster för arbetslösa som Soite ansvarar finns dock ingen regional enhetlig verksamhetsmodell.

I området främjas planmässigt socialt arbete och planmässig socialhandledning, och mängden planmässig socialhandledning ökade avsevärt. Dessutom har man testat socialarbetarnas närvaro på gemensamma social- och hälsovårdsmottagningar, gjort arbetsfördelningen mellan vuxensocialarbetet och hälsosocialarbetet tydligare och stärkt den sociala rehabiliteringens resurser och socialt arbete nära klienterna.

I tjänsterna för barn, unga och familjer satsar man på tjänster med låg tröskel för familjer

Barnens och de ungas andel av Mellersta Österbottens befolkning är det andra till största i landet. Välfärden i åldersgruppen ligger nära medelnivån i landet. Antalet barnskyddsanmälningar steg år 2020, men antalet var fortfarande mindre än i landet i medeltal. Antalet barn och unga som placerats utom hemmet är klart lägre än i landet i övrigt. Inom barnskyddet betonas öppenvårdstjänster i stället för anstaltsvård och vid placeringar utom hemmet betonas familjevård. Detta syns också i kostnaderna, för totalkostnaderna för tjänster för barn, unga och familjer var proportionellt de lägsta i landet när det gäller under 18 år gamla personer. Området försöker fortsätta att utveckla tjänster med låg tröskel för familjer.

Bilaga: Sosiaali- ja terveyspalvelut Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella 2020. Alueellinen asiantuntija-arvio. Päätösten tueksi  10/2021, THL. (Social och hälsovårdstjänster i Mellersta Österbottens välfärdsområde 2020.  Regional expertutvärdering. Som stöd för beslutsfattandet 10/2021, THL).

Ta en titt också på dessa