Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vad i all världen är Hälsobyn?

Utvecklingen av Hälsobyn inleddes under åren 2016-2018 inom projektet Virtuella sjukhuset 2.0 med stöd av Social- och hälsovårdsministeriet. Utvecklingen genomfördes som ett samarbete mellan universitetssjukhusen i Finland och koordinerad av Helsingfors universitetssjukhus. I dag är Hälsobyn en offentlig webbtjänst som produceras av sakkunniga inom social- och hälsovården och gör social- och hälsovårdstjänsterna tillgängliga för alla. Utvecklingen fortsätter också framöver med olika sakkunniga. Den information som producerats och vårdanvisningarna baserar sig på vetenskaplig forskning som utförts på universitetssjukhusen.

Hälsobyn består av tre delar. På den webbplats som är tillgänglig för alla medborgare finns Hälsobyns hus i vilka vem som helst kan söka information och anvisningar för att upprätthålla sin eller en närståendes välbefinnande.  De offentliga sidorna kan också utnyttjas av yrkesutbildade personer vid patient- och klienthandledning. Med hjälp av olika anvisningar i egenvårdsprogram kan man inverka på sitt levnadssätt och förbättra sin hälsa. Det finns egenprogram till exempel om motion, näring och om att sluta röka.

Hälsobyns Min vårdväg innehåller hälso- och sjukvårdens digitala vårdvägar och socialvårdens digitala servicevägar. Syftet med dessa digitala vägar är att ge information och stöd som tillägg till traditionella mottagningar.

HälsobynPRO är en serviceportal för yrkesutbildade personer. Tjänsten​ kompletterar vårdpersonalens kompetens och uppmuntrar till att utnyttja nya tillvägagångssätt i det egna arbetet.  I tjänsten finns träningar, webbkurser och kamratstöd för yrkesutbildade personer. Dessutom har yrkesutbildade personer tillgång till olika informationskällor som till exempel handböcker i kliniskt arbete, virtuella centraler och sakkunnigsökning.

Soite gick med i Hälsobyn år 2021

På hösten 2020 fattade man i Soite ett beslut om att gå med i Hälsobyn-familjen. Soite gick med i Hälsobyn på våren 2021. Fördelar med Hälsobyn ansågs bland annat vara enhetliga tjänster för patienter och klienter regionalt, likvärdiga och tillgängliga tjänster samt enhetlig information på riksomfattande nivå.

När det gäller patienter och klienter såg man det som fördelar att tjänster är tillgängliga dygnet runt oberoende av ort och livssituation, att patienter och klienter kan vara i direkt kontakt med yrkesutbildade med meddelanden och att de deltar aktivt i sin egen vård. Innehållet i en digital väg hjälper patienten att förstå sin sjukdom och behandlingen av den. Å andra sidan kan klienten fundera i lugn och ro över sin situation och över sitt eget servicebehov och olika lösningsalternativ.

Ur en yrkesutbildad persons synvinkel gör ibruktagandet av digitala vägar arbetsdagen lugnare till exempel i och med att antalet telefonsamtal minskar. En yrkesutbildad person hinner vårda fler patienter eller sköta fler klienters ärenden under arbetsdagen eftersom uppföljningsbesöken sker delvis på en digital väg. Uppföljningsbesöken är kortare eftersom den yrkesutbildade kan bekanta sig på förhand med de uppgifter en patient eller klient matat in i den digitala vägen och kan koncentrera sig på sådant som måste ingripas i. Eftersom alla inte kan använda digitala tjänster, har de yrkesutbildade mer tid för betjäning av dessa patienter och klienter.

På organisationsnivå möjliggör ibruktagandet av digitala vårdvägar bland annat resursernas tillräcklighet och en mer flexibel användning av dem. Man kan också erbjuda nya tjänster vid sidan om traditionella och på så sätt främja konkurrenskraften, tillgången till tjänster och tjänsternas kvalitet. Man kan särskilt betjäna klienterna i området likvärdigt.

Digitala vård- och servicevägar – en alternativ tjänst för medborgare

De digitala vägarna (digitala vård- och servicevägar) kompletterar eller ersätter traditionella mottagnings- eller uppföljningsbesök. De kan göras för lång- eller kortvarigt bruk. Digitala vägar görs på ett klientorienterat sätt utifrån behoven hos olika klient- och patientgrupper. Vid planeringen av digitala vägar beaktar man hur snabb, lätt att använda och tillgänglig en tjänst är.

I Soite började man utveckla digitala vägar på våren 2021. Först tog Soite i november 2021 i bruk den digitala vårdvägen för patienter med kranskärlssjukdom. Målet var bland annat att ge patienter flexibel service och motivation till att delta i den egna vården samt att utnyttja hjärtskötarens resurs så bra som möjligt i vården av hjärtpatienter.

Den digitala vårdvägen utvecklades i samarbete med Soites hjärtavdelning, hjärtskötarna på mottagningarna i Karleby och de ansvariga för digitala vårdvägar på Uleåborgs universitetssjukhus En digital vårdväg som fåtts från hjärtenheten på Uleåborgs universitetssjukhus omarbetades för att vara lämplig med tanke på Soites exen praxis.

Patienten på Soites digitala vårdväg för patienter med kranskärlssjukdom

När en patient får diagnosen kranskärlssjukdom på Soites avdelning 8 informeras hen om den digitala vårdvägen och kopplas till vårdvägen. Primärvårdens hjärtskötare ser alla patienter som kopplats till den digitala vårdvägen på sin egen lista. När patienten loggat in sig på vårdvägen får hen ett meddelande av hjärtskötaren.

I början av vägen får patienten information om distanstjänsten, och man ber om hens samtycke till användning av distanstjänsten. Det är alltid patienten som gör valet. Den digitala vårdvägen är en säker webbtjänst som kräver stark autentisering.

På den digitala vårdvägen kan man anteckna blodtrycks-, puls- och blodsockeruppgifter, fylla i en enkät om hälsotillståndet och skicka meddelanden till yrkesutbildade. En hjärtskötare svarar på meddelanden vid överenskommen tidpunkt. På vårdvägen får patienten information om kranskärlssjukdom, om riskfaktorer som inverkar på sjukdomen och om behandlingen av dem. På den digitala vårdvägen beaktar man också sinnesstämningen och hjärtrehabilitering. Avsnittet med vanliga frågor ger svar på de flesta frågorna om kranskärlssjukdom och behandlingen av den.

Kontroller kan genomföras med hjälp av meddelanden på den digitala vårdvägen utifrån den information om hälsotillståndet som patienten själv producerat och efter undersökningar. Patienten kallas dock alltid till mottagning om det sker sådana förändringar i hens tillstånd eller vård att det krävs en närmare kontroll eller till exempel en läkarundersökning.

Utifrån den respons som patienter gett hittills är de digitala vårdvägarna lätta att använda och producerar ett mervärde för patienten. Patienter har bland annat berättat det följande:

Jag tycker att en sådan här växelverkan passar jättebra åtminstone för mig och jag tror att det här kommer att bli vanligare i framtiden.

Meddelandefunktionen är ett bra, behändigt och direkt sätt att få tag på en hjärtskötare. Informationen om riskfaktorer var tydlig och förståelig. Jag hade nytta av den.

Innehållet i informationspaketet var tydligt. Dagboken är lätt att använda. Avsnittet med vanliga frågor var bra eftersom jag hittade svar på det jag funderat på.

Jag var en lång tid på vårdvägen och läste mig på. Kunskapstörsten var stor.

På basis av responsen lönar dig sig för varje medborgare att åtminstone testa också på digitala tjänster!

Fler digitala vägar i framtiden

Efter att den första digitala vägen tagits i bruk har Soite startat ett pilotprojekt om en digital vårdväg för patienter med bråck och om en för patienter med prostatacancer. Under utveckling är en digital vårdväg om magnetundersökningar för barn och ungdomar, om en presentation av intensiven för nyfödda och om reumatism samt en digital vårdväg för patienter som kommer för endoskopi av tjocktarmen. Under utveckling är dessutom den första digitala servicevägen, en serviceväg om familjevårdarskap. På hösten inleds arbetet med de digitala vårdvägarna om diabetes, epilepsi, sömnapné och glaskroppsinjektioner. Under diskussion är digitala servicevägar om ersättningsbehandling och stöd för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning samt digitala vårdvägar om astma och för långtidspatienter.

Målet är att inleda arbetet med, inleda pilotprojekt om eller få i produktion dvs. i bruk bland patienter och klienter ungefär 30 digitala vård- och servicevägar före slutet av år 2023. Målet är ambitiöst men möjligt att uppnå. Alla Soites digitala vägar översätts också till svenska. Användarvänliga mobilversioner kommer att kunna tas i bruk stegvis under nästa år.

De digitala vårdvägarna är ett alternativ och en möjlighet ur allas synvinklar: ur de yrkesutbildade personernas och ur organisationens, men framför allt ur patientens och klientens, alltså alla medborgares synvinkel.

Soites Hälsobyn-administratör

Jonna Ström

Ta en titt också på dessa