Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat projektet RRF Mellersta Österbotten ungefär 6,6 miljoner euro i statsunderstöd för åren 2023-2025. Projektet är förknippat med Finlands program för hållbar tillväxt med vilket man stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Finansieringen för programmet kommer från EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur Next Generation EU. Utvecklingsmedlet är 100-procentigt och innehåller ingen självriskandel.

Målet med statsunderstödsprojektet RRF Mellersta Österbotten är att skynda på välfärdsområdets återhämtning efter covid-19-pandemin i enlighet med Finlands program för hållbar tillväxt genom att förbättra tillgången till tjänster och genom att öka kostnadsnyttoeffektiviteten. Tillgången till tjänster förbättras genom att tidsbestämt ställa mer personalresurser till förfogande för att förkorta vårdköer inom munhälsovården, familjecentertjänster och mentalvårdstjänster och service vid missbruk samt genom att ta i bruk nya verksamhetsmodeller, digitala verktyg och verktyg för distansarbete.

Huvudmålgrupper för projektet är i omfattande grad social- och hälsovårdens klienter, patienter och arbetstagare samt särskilt klient- och patientgrupper som är i en svag och sårbar ställning, elev- och studerandevården, erfarenhetsexperter och kommunerna och organisationerna i området.

Ta en titt också på dessa