Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Myndighet till vilken begäran om omprövning ska göras:

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite/Styrelsen

Mariegatan 16-20

67200 KARLEBY

fax 06-826 4650

kirjaamo@soite.fi

Begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från det att beslutet delgivits. En kommunmedlem anses ha delgivits beslutet i enlighet med 140 § i kommunallagen 7 dagar efter att protokollet lagts fram till påseende i det allmänna informationsnätet. Om inte annat påvisas anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, vid den tidpunkt som anges i mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som anges i ett särskilt mottagningsbevis (förvaltningslagen 59 och 60 §§). Vid användning av vanlig digital delgivning anses målsägande ha fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sänts, om inte annat framgår (lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 19 §).

Dagen för delfående av informationen ingår inte i rättelseanspråkstiden.

Om den sista dagen för begäran av omprövning är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en söckenhelg får begäran om omprövning göras ännu under den första vardagen efter det.

Av begäran om omprövning måste framgå:

  1. vilket beslut man begär omprövning för
  2. på vilket sätt man vill att beslutet ska rättas och
  3. på vilka grunder man kräver omprövning.

Av begäran om omprövning ska därtill framgå namn på personen som begär omprövning, personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Rättelseyrkandet ska lämnas till omprövningsmyndigheten före utgången av rättelseanspråkstiden under myndighetens tjänstetid. Omprövningsbegäran kan även lämnas in per telefax eller e-post.

Ta en titt också på dessa